Author: Marcin Dąbrowski
E-mail: marcin.dabrowski@uwm.edu.pl
Institution: University of Warmia and Mazury in Olsztyn
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8780-9715
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 405-416
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.06.33
PDF: ppk/58/ppk5833.pdf

The paper presents four problems which constitute the most important problems related to the functioning of local government in Poland. The first issue concerns the unfinished reform of the political system. The author finds that the legislator did not implement fully the assumptions concerning the creation and functioning of local governments which are determined in the provisions of the Polish Constitution of 1997. In consequence, a contemporary political system is full of internal contradictions and does not function properly. Next, it was indicated in the work that the legislator interferes too much in the independence of local government units. Too many acts, which regulate duties and procedures, limit the autonomy of local government bodies which should determine their duties and objectives and allocate financial resources to their implementation. Third, the author finds that the permanent underfinancing of local government units poses a very serious problem. The system of financing is outdated and does not correspond to contemporary needs of local communities, which results in a decrease in investments and development and an increase in debt. Finally, the article discusses the issue of excessive politicization of local governments. The author finds that transferring political disputes from the central level to the local one is very detrimental and has a negative influence on the development and functioning of local governments.

Wybrane dysfunkcje praktyki ustrojowej w odniesieniu do działania samorządu terytorialnego

W publikacji przedstawiono cztery zagadnienia, które stanową najpoważniejsze problemy związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego w Polsce. Pierwszy problem dotyczy niedokończenia reformy ustrojowej. Autor uznaje, że ustawodawca nie zrealizował w pełni założeń dotyczących budowy i funkcjonowania samorządu, które wynikają z przepisów Konstytucji RP z 1997 r. W konsekwencji współczesny model ustrojowy jest pełen wewnętrznych sprzeczności i nie działa prawidłowo. Następnie w opracowaniu wskazano, że prawodawca nadmiernie ingeruje w samodzielność jednostek samorządowych. Zbyt duża liczba ustaw, które regulują zadania i procedury, ograniczają autonomię organów samorządowych. Powinny one samodzielnie określać zadania, cele i przeznaczać środki na ich realizację. Po trzecie, autor uznaje, że bardzo poważnym problemem jest trwałe niedofinansowanie jednostek samorządowych. System finansowania jest przestarzały i nieadekwatny do współczesnych pogrzeb wspólnot lokalnych. Skutkuje to ograniczeniem inwestycji i rozwoju oraz zwiększeniem zadłużenia. Na końcu opracowania została omówiona kwestia nadmiernego upolitycznienia jednostek samorządowych. Autor uznaje, że przenoszenie sporów politycznych ze szczebla centralnego na poziom lokalny jest bardzo szkodliwe i ma negatywny wpływ na rozwój i funkcjonowanie samorządów.

REFERENCES:

 • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warsaw 2009.
 • Boć J., Powiat a reszta, [in:] Powiat. Z teorii. Kompetencje. Komentarz, ed. J. Boć, Wrocław 2001.
 • Dąbrowski M., Pozycja prawna starosty powiatowego, czyli ustawowe mydło i powidło, “Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2015, No. 5.
 • Dolnicki S., Samorząd terytorialny, Warsaw 2012.
 • Dubisz S. (ed.), Uniwersalny słownik języka polskiego, vol. 4, Warsaw 2003.
 • Gurdek M., Monokratyczne organy jednostek samorządu terytorialnego, Sosnowiec 2012.
 • Jagoda J., Powiatowa (miejska) administracja zespolona, [in:] Dziesięć lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce. Ogólnopolska konferencja naukowa Łańcut, 12-14 czerwca 2008 r., eds. J. Parchomiuk, B. Ulijasz, E. Kruk, Warsaw 2009.
 • Kisiel W., Tryb określania obowiązków samorządu terytorialnego, [in:] Prawo samorządu terytorialnego w Polsce, ed. W. Kisiel, Warsaw 2006.
 • Kociubiński K., Budowa i reformy struktur ustrojowych samorządu terytorialnego w Polsce, “Zeszyty Naukowe DWSPiT. Studia Nauk Społecznych” 2013, No. 6.
 • Lewandowski K., Wituska E., Dychotomia aktywności starosty powiatowego w strukturze terenowej administracji publicznej, “Studia z zakresu prawa, administracji i zarządzania UKW” 2012, No. 2.
 • Martysz C., Pozycja prawna monokratycznych organów samorządu terytorialnego, [in:] Problemy prawne działalności samorządu terytorialnego, ed. S. Dolata, Opole 2002.
 • Niemczuk P., Rządowe funkcje powiatu, “Administracja. Teoria - Dydaktyka - Praktyka” 2009, No. 1.
 • Sarnecki P., [in:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, eds. L. Garlicki, M. Zubik, vol. I, Warsaw 2016.
 • Sienkiewicz M.W., Samorząd Powiatowy w Polsce. Założenia i realizacja, Lublin 2011.
 • Wiśniewski J., Rola i znaczenie zasady adekwatności z perspektywy orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, “Samorząd Terytorialny” 2015, No. 1-2.
 • Zieliński E., Administracja rządowa i samorządowa w Polsce, Warsaw 2013.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart