Author: Ilona Urych
E-mail: i.urych@akademia.mil.pl
Institution: War Studies University in Warsaw
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4868-9460
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 461-474
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.06.37
PDF: ppk/58/ppk5837.pdf

This article aims to present military innovations in secondary schools in Poland and the possibilities for their use in processes strengthening national security. The Constitution of the Republic of Poland in Art. 5 and 26 impose an obligation on the authorities to ensure the security of the state and its citizens and to defend the state’s borders and the integrity of its territory. Therefore, it is important in this context to properly train and educate students in military secondary schools. The basis for reaching the conclusions presented here were the results of empirical research conducted among secondary school students enrolled in military classes in Poland. The type of statistical analysis used, segmentation, allowed subgroups of respondents to be identified with their percentage share in the total population and the characteristics that define them. Analysis of the research results makes it possible to distinguish categories of the defense potential of students of military classes such as their mobilization, social and individual potential. The content of the article also indicates the possibilities and needs for the development of the potential of students of military classes.

Wojskowe innowacje w szkołach średnich w Polsce jako przejaw wzmacniania bezpieczeństwa państwa w rozumieniu artykułów 5 i 26 Konstytucji RP

Celem artykułu jest przedstawienie wojskowych innowacji w szkołach średnich w Polsce i możliwości ich wykorzystania w procesach wzmacniających bezpieczeństwo państwa. Konstytucja RP w art. 5 oraz 26 nakłada na władzę obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz obronę granic państwa i niepodzielności jej terytorium. Dlatego też istotne jest w tym kontekście właściwe szkolenie i kształcenie uczniów już w szkołach średnich o profilu wojskowym. Podstawą formułowania przedstawionych wniosków były wyniki badań empirycznych przeprowadzonych wśród uczniów klas wojskowych w Polsce. Rodzaj analizy statystycznej, zwanej segmentacją, pozwolił na wyłonienie podgrup respondentów z ich udziałem procentowym w stosunku do całej badanej populacji oraz cechy, które je konstytuują. Analiza wyników badań pozwoliła na wyodrębnienie takich kategorii potencjału obronnego uczniów klas wojskowych, jak potencjał: mobilizacyjny, społeczny i indywidualny. Treść artykułu wskazuje ponadto na możliwości i potrzeby zagospodarowania scharakteryzowanego potencjału uczniów klas wojskowych.

REFERENCES:

 • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polski. Komentarz, Warsaw 2009.
 • Falkowski F., Wojskowa zielona szkoła jako forma edukacji wojskowo-obronnej młodzieży z klas o profilu wojskowym, [in:] Podstawowe problemy bezpieczeństwa i edukacji dla bezpieczeństwa. Wyzwania i potrzeby edukacji dla bezpieczeństwa, vol. II, eds. W. Kaczmarek, A. Wawrzusiszyn, Ełk 2013.
 • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne, Warsaw2012.
 • Jabłoński M. (ed.), Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. Tom I. Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP, Warsaw2010.
 • Jabłoński M., Jarosz-Żukowska S., Prawa człowieka i systemy ich ochrony. Zarys wykładu, Wrocław 2010.
 • Kaliński M., Przysposobienie wojskowe młodzieży szkolnej, Warsaw 2000.
 • Marszałek-Kawa J., Plecka D., The State Security Policy in National Security Strategies of the Republic of Poland in the Years 2002-2014, Toruń 2019.
 • Rosłon A., Bezpieczeństwo państwa, narodu i obywatela w konstytucji RP - zarys problematyki, [in:] Istota i perspektywy bezpieczeństwa w drugiej dekadzie XXI wieku, eds. K. Sówka, D. Jarnicki, Siedlce 2018.
 • Urych I., Defense potential of military classes. Theoretical and empirical aspects of defense education, Warsaw 2019.
 • Urych I., Kanarski L., Możliwości budowania podstaw programowych dla klas mundurowych, [in:] Edukacja dla bezpieczeństwa. Współpraca wojska i policji w budowie podstawy programowej, eds. R. Bartkowski, W. Moczulski, Gniezno 2015.
 • Urych I., Military class in Poland - experiences and perspectives, “Security and Defense Quarterly” 2016, vol. 2(11).
 • Urych I., Potencjał obronny uczniów klas wojskowych i możliwości jego wykorzystania w procesach wzmacniających bezpieczeństwo państwa, [in:] Bezpieczeństwo państwa - wybrane problemy. Relacje międzynarodowe - polityka zbrojeniowa - potencjał obronny, eds. D.S. Kozerawski, R.K. Bazela, Toruń 2020.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart