Author: Mariusz Bidziński
E-mail: mariusz@bidzinski.pl
Institution: SWPS University of Social Sciences and Humanities in Warsaw
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3646-8997
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 489-496
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.06.39
PDF: ppk/58/ppk5839.pdf

The regulations concerning the definition of the official language at the constitutional level have not been unified in the constitutions of European Union countries. The importance of a language, the level of its protection, and care for the language are immanently connected with the cultural awareness of a given nation, its historical conditions, national aspirations, and other factors allowing to distinguish it from other subjects. The number of languages used in individual regions of the EU depends on social migrations, the uniformity of nationalities, historical conditions, as well as the level and directions of patriotic aspirations in a given society. Therefore, the attempts to impose on the members of the EU the adoption of the unified solutions, which de facto imply - in the case of most of them - the need to amend the constitution, is a demand that now seems completely unfeasible.

t

Regulacje dotyczące określenia języka urzędowego na poziomie konstytucyjnym nie zostały zunifikowane w ustawach zasadniczych państw Unii Europejskiej. Znaczenie języka, poziom jego ochrony oraz dbałość o język są immanentnie związane ze świadomością kulturową danego narodu, uwarunkowaniami historycznymi, dążeniami narodowościowymi i innymi czynnikami pozwalającymi na wyróżnienie się od innych podmiotów. Liczba używanych języków na poszczególnych obszarach UE jest zależna od migracji społecznych, jednolitości narodowościowej państwa, uwarunkowań historycznych, a także poziomu i kierunków dążeń patriotycznych w społeczeństwie. Wymuszenie zatem na członkach UE tożsamych rozwiązań, implikujących de facto w większości z nich konieczność zmiany ustawy zasadniczej jest obecnie zadaniem całkowicie niewykonalnym.

REFERENCES:

 • Complak K., Wolność języka zamiast języka urzędowego, [in:] W służbie dobra wspólnego. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi Trzcińskiemu, eds. R. Balicki, M. Masternak-Kubiak, Warsaw 2012.
 • Frankiewicz A., Wolność w sferze sztuki i nauki według Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 1952 r. oraz Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 r., [in:] Prawa człowieka - idea, instytucje, krytyka, eds. M. Sadowski, P. Szymaniec, “Studia Erasmiana Wratislaviensia” 2010, No. IV.
 • Galster J., O zjawisku fetyszyzmu w prawie konstytucyjnym, [in:] Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Doświadczenia i inspiracji, eds. L. Garlicki, A. Szmyt, Warsaw 2003.
 • Hauser R., Szustkiewicz M., Język skutecznej komunikacji z organem władzy publicznej, “Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2019, No. 6.
 • Kroeber A.L., Istota kultury, Warsaw 2002.
 • Ławniczak A., Balicki R., Wizja narodu w konstytucjach wybranych państw europejskich, [in:] Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań: księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni, vol. 1, Teoria i filozofia państwa i prawa oraz aksjologia demokracji i ochrony praw człowieka, ed. R.M. Czarny, K. Spryszak, Toruń 2012.
 • Łęcki S., Polityka językowa Norwegii w latach 1814 - 1981, Wrocław 1990.
 • Marszałek-Kawa J., Plecka D. (eds.), Dictionary of Political Knowledge, Toruń 2019.
 • Maryl K., Irlandia, [in:] Systemy polityczne państw Unii Europejskiej, vol. 1, eds. K.A. Wojtaszczyk, M. Poboży, Warsaw 2013.
 • Pruszyński J., Dziedzictwo kultury. Teorie. Dylematy restytucji, “Przegląd Wschodni” 2002, vol. VIII.
 • Sarnecki P., Komentarz do art. 6 Konstytucji, [in:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Vol I, II edition, eds. L. Garlicki, M. Zubik, Warsaw 2016.
 • Simmel G., O istocie kultury, [in:] Filozofia kultury. Wybór esejów, ed. G. Simmel, Kraków 2007.
 • Sobczak J., Pojęcie dziedzictwa narodowego w świetle regulacji konstytucyjnych, “Przegląd Prawa konstytucyjnego” 2018, No. 5.
 • Sobczak J., Wolność korzystania z dóbr kultury - standardy europejskie i konstytucyjna rzeczywistość polska, [in:] Prawna ochrona dóbr kultury, eds. T. Gardocka, J. Sobczak, Toruń 2009.
 • Trzciński J., Język urzędowy - art. 27 Konstytucji, [in:] Konstytucja, ustrój, system finansowy państwa. Księga pamiątkowa ku czci Prof. Natalii Gajl, eds. T. Dębowska-Romanowska, A. Jankiewicz, Warsaw 1999.
 • Trzebiatowski M., Zasada wykonywania czynności urzędowych w języku polskim, “Przegląd Legislacyjny” 2011, No. 1.
 • Wronkowska S., O cechach języka tekstów prawnych, [in:] Język polskiej legislacji, czyli zrozumiałość przekazu a stosowanie prawa. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Polityki Kultury i Środków Przekazu oraz Komisję Ustawodawczą, Warsaw 2007.
 • Zieniukowa J., Języki mniejszościowe w komunikowaniu społecznym. Studia nad funkcjonowaniem języków łużyckich w XIX i XX wieku, Warsaw 2006.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart