Author: Krystian Nowak
Institution: University of Rzeszów
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4853-1591
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 497-510
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.06.40
PDF: ppk/58/ppk5840.pdf

On February 17, 2008, Kosovo declared independence. Over twelve years after the adoption of the Declaration of Independence, the issue of universal, international acknowledgment of Kosovo still has not been resolved. The foundation for the establishment of the Republic of Kosovo was international society, which created the legal framework for the future statehood of Kosovo. The problem of the functioning of the constitutional judiciary was one of the key issues during the creation of the basic law of the Republic of Kosovo. This article s to analyze the constitutional position of the Constitutional Court of the Republic of Kosovo in the state system established under the Constitution of 2008. It presents the composition of the Court, its competence, and principles of organization and functioning. The solution applied in the Kosovo basic law fits into the broadly understood model of the European constitutional judiciary.

Trybunał Konstytucyjny Kosowa - uwagi wstępne

W dniu 17 lutego 2008 r. Kosowo ogłosiło niepodległość. Ponad dwanaście lat po uchwaleniu Deklaracji niepodległości kwestia powszechnego, międzynarodowego uznania Kosowa nadal nie została rozstrzygnięta. Fundamentem powstania Republiki Kosowa była społeczność międzynarodowa, która stworzyła ramy prawne przyszłej państwowości Kosowa. Problem funkcjonowania sądownictwa konstytucyjnego był jednym z kluczowych podczas prac nad powstaniem ustawy zasadniczej Republiki Kosowa. Niniejszy artykuł stanowi próbę analizy pozycji ustrojowej Sądu Konstytucyjnego Republiki Kosowa w systemie państwowym ukształtowanym pod rządami Konstytucji z 2008 r. Przedstawia skład Sądu, jego kompetencje oraz zasady organizacji i funkcjonowania. Rozwiązanie przyjęte w kosowskiej ustawie zasadniczej wpisują się w szeroko rozumiany model europejskiego sądownictwa konstytucyjnego.

REFERENCES:

 • Asta G., Il processo di state-building in Kosovo: una rilettura a venti anni dal suo avvio, “Ordine internazionale e diritti umani” 2020, No. 1.
 • Belegu B., The independence of the Constitutional Court of the Republic of Kosovo, [in:] 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM, book 2, Sofia 2016.
 • Besard, Elezi Z., Constitutional control of the Constitutional Court of the Republic of Kosovo, “Revista de Stiinte Politice” 2016, No. 50.
 • Bujwid-Kurek E., Status instytucjonalny i polityczny mniejszości serbskiej w Kosowie, “Wschodnioznawstwo” 2015, No. 1.
 • Hasani E., Basic Features of the Constitutional System in Kosovo, [in:] Rule of Law, Human Rights and Judicial Control of Power. Some Reflections from National and International Law, eds. R. Arnold, J.I. Martínez-Estay, Springer International Publishing AG 2017.
 • Mansfield N., Creating A Constitutional Court: Lessons from Kosovo, East-West Management Institute Occasional Paper Series, Spring 2013.
 • Nowak K., Konstytucja Republiki Kosowa wobec problemu mniejszości narodowych, [in:] Nowe wyzwania i rozwiązania w europejskim systemie ochrony praw człowieka, eds. J. Jaskiernia, K. Spryszak, Toruń 2018.
 • Nowak K., Konstytucja Republiki Kosowa. Wstęp i tłumaczenie, Rzeszów 2008.
 • Nowak K., Pozycja ustrojowa Rady Bezpieczeństwa Republiki Kosowa, [in:] Problem państw nieuznawanych we współczesnym świecie, eds. V. Serzhanova, J. Wilk, K. Nowak, J. Plis, Warsaw 2019.
 • Rajczyk R., Prawno-instytucjonalny wymiar podmiotowości politycznej mniejszości etnicznych w Republice Kosowa, “Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 2017, vol. 18.
 • Weller M., The Vienna Negotiations on the Final Status for Kosovo, “International Affairs” 2008, vol. 84.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart