Author: Katarzyna Szwed
E-mail: kmszwed@gmail.com
Institution: University of Rzeszów
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2755-2804
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 557-571
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.06.45
PDF: ppk/58/ppk5845.pdf

This study aims to discuss the organizational models of the judicial councils functioning in the three Baltic States - Estonia, Lithuania, and Latvia. The analysis takes into account the time and direct rationale for establishing the relevant bodies, their composition and the process of selecting the chairperson, the length and recurrence of the term of office, the number of judges in the council, and the competences of the councils. The overview of Estonian, Lithuanian, and Latvian legal solutions is intended to examine the legal basis of the Judicial Councils, their legal status, composition, and organization, and their competences in the light of the standards developed in Europe. The work was prepared based on a dogmatic-legal method, using elements of historical and comparative analysis.

Uwagi krytyczne o radach sądownictwa w państwach bałtyckich - analiza porównawcza

Celem niniejszego opracowania jest omówienie modeli organizacyjnych rad sądownictwa funkcjonujących w trzech państwach bałtyckich -Estonii, Litwie i Łotwie. W analizie uwzględniono czas i bezpośrednie przesłanki utworzenia odpowiednich organów, ich skład osobowy i proces wyłaniania przewodniczącego, długość kadencji i jej powtarzalność, liczebność sędziów w składzie rady oraz przysługujące radom kompetencje. Zestawienie estońskich, litewskich i łotewskich rozwiązań ma służyć zbadaniu pozycji ustrojowej i podstaw prawnych rad sądownictwa, określeniu ich statusu prawnoustrojowego, składu i organizacji oraz przysługujących im kompetencji w świetle standardów wypracowanych w Europie. Praca została przygotowana w oparciu o metodę dogmatyczno-prawną, z wykorzystaniem elementów analizy historycznej i porównawczej.

REFERENCES:

 • Balicki R., Juškevičiūtė-Vilienė A., Rada Sądownictwa Republiki Litewskiej, “Przegląd Prawa i Administracji” 2019, vol. 119.
 • Berkmanas T., The System of the Lithuanian Judiciary, [in:] The Law of the Baltic States, eds. T. Kerikmae et al., Cham 2017.
 • Bobek M., Kosař D., Global Solutions, Local Damages: A Critical Study in Judicial Councils in Central and Eastern Europe, “German Law Journal” 2014, vol. 15, No. 07.
 • Borkowski G., Michalczewski R., Skład i sposób wyboru sędziów do rad sądownictwa w krajach członkowskich Unii Europejskiej, “Krajowa Rada Sądownictwa” 2017, No. 2.
 • Buka A. et al., Administration of Courts and Self-governance, [in:] The Law of the Baltic States, eds. T. Kerikmae et al., Cham 2017.
 • Castillo-Ortiz P., The Politics of Implementation of the Judicial Council Model, “European Political Science Review” 2019, No. 11.
 • Dąbrowski M., Rada do spraw Administracji Sądów w Estonii, “Przegląd Prawa i Administracji” 2019, vol. 119.
 • Ernits M., The Use of Foreign Law by Estonian Supreme Court, [in:], Judicial Cosmopolitanism. The Use of Foreign Law in Contemporary Constitutional Systems, ed. G.F. Ferrari, Leiden-Boston 2019.
 • Jagusiak B., Systemy polityczne krajów nadbałtyckich, Warsaw 2013.
 • Joamets K., The Structure of Judicial System, [in:] The Law of the Baltic States, eds. T. Kerikmae et al., Cham 2017.
 • Ginter J., Judicial Independence and/or(?) Efficient Judicial Administration, “Juridica International” 2010, No. XVII.
 • Kosař D., Beyond Judicial Councils: Forms, Rationales, and Impact of Judicial Self-Governance in Europe, “German Law Journal” 2018, vol. 19, No. 7.
 • Ligi T., Judicial Independence in Estonia, [in:] Judicial Independence in Transition, Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht), ed. A. Seibert-Fohr, Berlin-Heidelberg 2012, vol. 233.
 • Mikuli P., Rady Sądownictwa w Europie, [in:] Krajowa Rada Sądownictwa XX-lecie działalności, ed. P. Tuleja, Toruń-Warsaw 2010.
 • Narits R., The Republic of Estonia Constitution on the Concept and Value of Law, “Juridica International” 2012, vol. VII.
 • Neimanis J., The Transformation of the Understanding of Judge Independence in Latvia, “European Integration Studies” 2011, No. 5.
 • North M., The Baltic. A History, Cambridge-London 2016.
 • Osóbka P., System konstytucyjny Estonii, Warsaw 2018.
 • Osóbka P., System konstytucyjny Łotwy, Warsaw 2016.
 • Roman W.K., Polityka Związku Radzieckiego wobec państw nadbałtyckich (Litwy, Łotwy, Estonii) we wrześniu i październiku 1939 roku, “Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich” 2010, No. 2.
 • Spáč S., Recruiting European Judges in the Age of Judicial Self-Government, “German Law Journal” 2018, vol. 19, No. 5.
 • Wygoda K., Abu Gholeh M., Rada Sądownictwa na Łotwie, “Przegląd Prawa i Administracji” 2019, vol. 119.
 • Zawistowski D., Niezależność sądów i niezawisłość sędziów z perspektywy prawa Unii Europejskiej, “Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2016, vol. LXXVIII, No. 2.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart