Author: Maciej Milczanowski
E-mail: mmilczanowski@ur.edu.pl
Institution: Uniwersytet Rzeszowski
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2322-2074
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 593-601
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.06.48
PDF: ppk/58/ppk5848.pdf

The Constitution - the Basic Law is the foundation of the organization in a given country. It defines the general principles of the functioning of internal relations, the competences of its most important elements, and the fundamental rights and freedoms of a person and a citizen2. And the strategy can be perceived as the general outlines of the actions of competent leaders determining the far-reaching aim. It is characterized by a long-term strategic perspective, combining the set of with the strive for solutions that are beneficial not only for themselves, their surroundings, and supporters but also for the paradigm of the common good. Societies during, or immediately after the conflict, seek stabilization. That can be ensured by actions based on a strategy that takes into account the fundamental principles of internal relations. Combining those two paradigms, the Constitution, taking into account the rights of minorities, guaranteeing civil liberties and human rights, may be the basic factor of the strategy of the competent leader, aiming to post-conflict stabilization.

Konstytucja jako podstawa zasad strategicznych strategicznego przywódcy w chaosie konfliktu

Ustawa zasadnicza stanowi fundament prawa w danym państwie - określa ogólne zasady funkcjonowania relacji wewnętrznych, kompetencje najważniejszych jego organów oraz podstawowe prawa i wolności człowieka i obywatela3. Zaś strategia jest fundamentem działań kompetentnych przywódców, cechujących się długofalową - strategiczną perspektywą, szukający rozwiązań korzystnych nie tylko dla siebie, swojego otoczenia i bliskich, ale zgodnie z paradygmatem dobra wspólnego. Społeczeństwa w trakcie lub bezpośrednio po konflikcie dążą stabilizacji, którą mogą zapewnić działania oparte na strategii uwzględniającej fundamentalne zasady relacji wewnętrznych. To wszystko sprawia, że Konstytucja, uwzględniająca prawa mniejszości, gwarantująca swobody obywatelskie i prawa człowieka może być zasadniczym czynnikiem, na bazie którego realizowany jest proces stabilizujący społeczeństwa. Prawdziwym fundamentem społeczeństwa obywatelskiego jest Konstytucja, bowiem to tam gwarantowane są prawa podstawowe człowieka, swobody obywatelskie, mechanizmy ochrony praw mniejszości itd.

REFERENCES:

 • Aperçu sur les positions de problèmes de Vaction, “Revue Philosophique”, vol. 113, Paris 1932.
 • Bernhard M., Civil Society, Constitution, and Legitimacy, “Slavic Review” 2000, No. 60(2).
 • Bukovská B., Perpetrating good: Unintended consequences of International Human Rights Advocacy, “Revista Internacional de Direitos Humanos” 2008, No. 9.
 • Diamond L., Developing Democracy. Toward Consolidation, Baltimore 1999.
 • Fyderek Ł., Autorytarny system polityczny, przegląd ujęć teoretycznych, “Politeja” 2011, vol. 17, No. 3.
 • Hofstede G., Hofstede G.J., Cultures and Organizations, New York 2010.
 • Huntington S., Clash of the Civilizations, New York 1996.
 • Kaplan B., Kaiser R., The Versatile Leader: Make the Most of Your Strengths Without Overdoing It, San Francisco 2006.
 • Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Warsaw 1969.
 • Levitzky S., Way L.A., Competitive Authoritarianism. Hybrid Regimes after Cold War, New York 2010.
 • Liddell Hart B.H., Strategy of indirect approach, London 1954.
 • Marszałek-Kawa J., Plecka D., Dictionary of Political Knowledge, Toruń 2019.
 • Mende J., Are human rights western—And why does it matter? A perspective from international political theory, “Journal of International Political Theory”, 1.03.2019.
 • Milczanowski M., Sztuka budowania pokoju: przywództwo strategiczne na przykładzie fazy IV operacji Iracka Wolność, Rzeszów 2020.
 • Osiatyński W., Prawa człowieka i ich granice, Kraków 2011.
 • Prostak R., Kontraktualne korzenie amerykańskiego konstytucjonalizmu. Między rozumem, doświadczeniem i wiarą, “Politeja” 2011, vol. 17.
 • Ryś E., Konstytucja, https://www.infor.pl/prawo/konstytucja/slownik/76777,Konstytucja.html.
 • Santorski J., Meta skrypt lidera, Warsaw 2014.
 • Santorski J., Milczanowski M., Jak w wojsku - „Mission Command” w słuzbie cywilnej, “Coaching” 2017, No. 2.
 • Schedler A. (ed.), Electoral Authoritarianism: The Dynamics of Unfree Competition, Boulder 2006.
 • Sherman N., Stoic Warriors: The Ancient philosophy behind the military minds, Oxford 2005.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart