Author: Konrad Składowski
E-mail: kskladowski@wpia. uni.lodz.pl
Institution: Uniwersytet Łódzki
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3199-7440
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 79-93
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.02.05
PDF: ppk/60/ppk6005.pdf

Rights of national minorities in the election law of the Croatian Sabor

The article is devoted to the election law in force in the Republic of Croatia, in particu- lar to the provisions regulating the procedure for electing representatives of national mi- norities. In Croatia, the electoral system for the Sabor consists of three separate methods of selecting deputies. The first and fundamental one involves the election of 140 deputies in 10 constituencies. In each of the constituencies, 14 representatives are elected on the basis of a proportional system, using the d’Hondt method and the 5% electoral thresh- old applied to the constituency scale. The second is used in the election of three repre- sentatives of the Croatian diaspora. The constituency is the entire world, and the distri- bution of seats is also made proportionally using the d’Hondt method. The third, used in the election of 8 representatives of national minorities, is the majority system. The ar- ticle analyzes the method of electing minority representatives and the consequences of applying this election procedure.

Artykuł poświęcony jest prawu wyborczemu obowiązującemu w Republice Chorwacji, w szczególności przepisom regulującym tryb wybory przedstawicieli mniejszości naro- dowych. W Chorwacji system wyborczy do Saboru składa się z trzech odrębnych sposobów wyłaniania deputowanych. Pierwszy, zasadniczy polega na wyborze 140 deputowanych w 10 okręgach wyborczych. W każdym z okręgów wybieranych jest 14 przedstawicie- li na podstawie systemu proporcjonalnego, przy zastosowaniu metody d’Hondta i 5% progu wyborczego, stosowanego w skali okręgu wyborczego. Drugi, jest stosowany przy wyborach 3 przedstawicieli chorwackiej diaspory. Okręgiem wyborczym jest cały świat, a podział mandatów również dokonywany jest proporcjonalnie przy zastosowaniu meto- dy d’Hondta. Trzeci, stosowany jest przy wyborze 8 przedstawicieli mniejszości naro- dowych jest to system większościowy. Artykuł dokonuje analizy sposobu wybierania przedstawicieli mniejszości i konsekwencje stosowania tego trybu wyborczego.

REFERENCES:

Literature:

 • Arlović M., Ustavnopravni okvir za uređenje prava nacionalnih manjina u prijedlogu (šestih) promjena ustava Republike Hrvatske, „Pravni vjesnik” 2015, god. 31, br. 2.
 • Bali M., Podolnjak R., Utjecaj izbornoga sustava na oblikovanje stranačkog i Vlade u Republici Hrvatskoj 1990–2007, „Pravnik” 2009, vol. 43, br. 1(87).
 • Ceranić V., Političko predstavljanje nacionalnih manjina u ustavnom poretku Republike Hrvatske: Odluka Ustavnog suda Republike Hrvtaske br. U-I-3597/2010 i ž., br. U-I-
  3786/2010 i dr. I br U-I-120/2011 i dr., „Pravnik” 2011, br. 45/1.
 • Cichosz M., Partie polityczne i system partyjny w Chorwacji, [w:] Republika Chorwacji, polityka wewnętrzna i międzynarodowa, red. A.Jagiełło-Szostak, Wrocław 2014.
 • Gałązka M., Prawa wyborcze mniejszości narodowych w państwach grupy wyszehradzkiej, „Studia Wyborcze” 2016, t 22.
 • Jagiełło-Szostak A., Polityka Chorwacji wobec mniejszości narodowych – aspekty prawno-
  -instytucjonalne i społeczno-polityczne, [w:] Republika Chorwacji. Polityka wewnętrzna i międzynarodowa, red. A. Jagiełło-Szostak, Wrocław 2014.
 • Jelušić M., Ustavne promjene i jadnakost biračkog prava, [w:] Izgradnja demokratskih
  ustavnopravnih institucija Republike Hrvatske u razvojnoj perspektivi, red. B. Smerdel, Zabreg 2011.
 • Krysieniel K., System polityczny Republiki Chorwacji, Poznań-Chorzów 2007.
  Mesić M., Pojam nacionalnih manjina i njihovo političko predstavljanje: slučaj Hrvatske,
  „Politička misao” 2013, broj 4.
 • Michalak B., Lista półotwarta, [w:] A. Sokala, B. Michalak, P. Uziębło, Leksykon prawa
  wyborczego i referendalnego oraz systemów wyborczych, Warszawa 2013.
 • Palić M., Učinci primjene razmjernog izbornog sustava u Republici Hravtskoj, „Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu” 2012, gd. 49, br. 1.
 • Podolnjak R., Hrvatsko izborno zakonodastvo: moguće i nužne promjene, „Zbornik radova Pravnoga fakulteta u Splitu” 2008, gd. 45, br. 2.
 • Radna Skupina Predsjednika Republike Hrvatske za izradu stručne podloge mogućeg prijedloga ustavnih promjena, V. Miratović, B. Smerdel, A. Bačić, J. Crnić, N. Filipović, Z. Lauc, Stručne osnove za izrada prijedloga promjene Ustava Republike Hrvtaske, „Zbornik pravnoga fakulteta u Zagreba” 2000, vol. 50, br. 3.
 • Raos V., Izborna geografija i demografija, Zagreb 2001.
 • Rytel-Warzocha A., Przywileje wyborcze mniejszości narodowych – polityka antydyskryminacyjna państw europejskich, „Przegląd Naukowy Disputatio” 2010, t. XI.
  Škiljan F., Identitet Srba u Hrvatskoj, „Politička misao” 2014, br. 2.
 • Składowski K., Instytucja zastępcy deputowanego w chorwackim prawie konstytucyjnym,
  „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2017, nr 5.
  Składowski K., System rządów w Republice Chorwacji, Łódź 2013.
 • Smerdel B., Znanost, struka i politika: ustavne promjene 2009, [w:] B. Smerdel, Đ. Gardašević, Izgradnja demokratskih ustavnopravnih institucija Republike Hrvatske u ra-
  zvojnoj perspektivi, Zagreb 2011.
 • Uziębło P., Zasada równości wyborów parlamentarnych w państwach europejskich i południowoamerykańskich, Warszawa 2013.
 • Zakošek N., Politički Sustav Hrvatske, Zagreb 2002.
 • Żukowski A., Wybory a reprezentacja polityczna mniejszości narodowych, etnicznych,
  religijnych, językowych oraz innych grup społecznych, „Studia Wyborcze” 2008, t. 5.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart