Author: Michał Mistygacz
Institution: Uniwersytet Warszawski
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7083-7840
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 19-38
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.01.01
PDF: ppk/59/ppk5901.pdf

The purpose of the article is to consider the adoption of possibilities and the legitimacy of mechanisms of accountability of the prosecutor’s office as an institution, in particular by developing criteria for such an assessment that would lead to an increase in the level of efficiency of its functioning, as well as to an increase in the quality of services provided, assuming that the prosecutor’s office is perceived not only as an authority, but also as an entity providing public services. The above approach is inevitable in the era of spreading the idea of good governance, which is becoming more and more popular among the public authorities of modern, democratic countries. It can also be helpful in moving away from the dominant quantitative measurements, in favor of the prevailing qualitative approach of work results. The author analysed the dimensions of the prosecution’s responsibility at a level similar to political responsibility, characteristic for the assessment of the functioning of the legislative authority, and on the managerial level – reserved to the executive authority.

Rozliczalność prokuratury – ujęcie instytucjonalne

Celem artykułu jest rozważenie przyjęcia możliwości i zasadności mechanizmów rozliczalności prokuratury jako instytucji, w szczególności poprzez wypracowanie kryteriów takiej oceny, która prowadziłaby do podwyższenia poziomu efektywności jej funkcjonowania, a także podwyższenia jakości świadczonych usług, przy założeniu postrzegania prokuratury nie tylko jako organu władzy, ale jako podmiotu świadczącego usługi publiczne. Powyższe podejście jest nieuniknione w dobie szerzącej się idei good governance, coraz popularniejszej pośród organów władzy publicznej nowoczesnych, demokratycznych państw. Może być również pomocne w odejściu od dominujących pomiarów ilościowych, na rzecz przeważającego, jakościowego ujmowania wyników pracy. Punktem wyjścia do rozważań autor uczynił zaś analizę wymiarów odpowiedzialności prokuratury na płaszczyźnie zbliżonej do odpowiedzialności politycznej charakterystycznej dla oceny funkcjonowania władzy ustawodawczej oraz na płaszczyźnie menadżerskiej – zastrzeżonej niejako dla władzy wykonawczej.

REFERENCES:

Literature:

 • Aucoin P., Heintzman R., The Dialectics of Accountability for Performance in Public Management Reform, „International Review of Administrative Sciences” 2000, vol. 66.
 • Bovens M., Public accountability, [w:] The Oxford Handbook of Public Management, red. E. Ferlie, L.E. Lynn, jr., C. Pollitt, New York 2005.
 • Bovens M., Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework, „European Law Journal” 2007, vol. 13, No. 4.
 • Bovens M., Analysing and Assesing Public Accountability. A Conceptual Framework, „European Governance Papers. EUROGOV” 2006, No. C-06-01.
 • Bovens M., Two Concepts of Accountability: Accountability as a Virtue and as a Mechanism, „West European Politics” 2010, vol. 33, No. 5.
 • Bovens M., Schillemans T., Hart P., Does Public Accountability Work? An Assessment Tool, „Public Administration” 2008, vol. 86, no 1.
 • Contini F., Mohr R., Judicial Evaluation. Traditions, innovation and proposals for measuring the quality of court performance, Saarbrucken 2008.
 • Espeland W.N., Vannebo B.I., Accountability, Quantification, and Law, „Annual Review of Law and Social Science” 2007, nr 3.
 • Jasiński W., Transparentność działania prokuratury, [w:] Koniczne i pożądane zmiany ustroju prokuratury w Polsce, red. M. Mistygacz, Warszawa 2020.
 • Keilitz I., Viewing Judicial Independence and Accountability through the „Lens” of Performance Measurement and Management, „International Journal for Court Administration” 2018, vol. 9, No. 3.
 • Levenson L.L., Working Outside the Rules: The Undefined Responsibilities of Federal Prosecutors, „Fordham Urban Law Review” 1999, vol. 26, No. 3.
 • López Aguilar J.F., La justicia y sus problemas en la Constitución. Justicia, jueces y fiscales en el estado social y democrático de derecho, Madrid 1996.
 • Mitchell Caldwell H., The Prosecutor Prince: Misconduct, Accountability, and a Modest Proposals, „Catholic University Law Review” 2013, vol.63.
 • Mulgan R., ‘Accountability’: an ever-expanding concept?, „Public Administration” 2000, vol. 78, No. 3.
 • Mulgan R., Holding Power to Account. Accountability in Modern Democracies, Palgrave MacMillan 2003.
 • Peers S., Costa M., Accounting for Delegated and Implementing Acts after the Treaty of Lisbon, „European Law Journal” 2012, vol. 18, No. 3.
 • Rogacka-Rzewnicka M., Gajewska-Kraczkowska H., Współczesny utylitaryzm penalny w sferze legislacji karnoprocesowej, [w:] Proces karny w dobie przemian. Zagadnienia ogólne, red. S. Steinborn, K. Woźniewski, Gdańsk 2018.
 • Scott C., Accountability in the regulatory state, „Journal of Law and Society” 2000, vol. 27, No. 1.
 • Szczupaczyński J., Zarządzanie przez wartości w sferze publicznej, [w:] Nowe idee zarządzania publicznego. Wyzwania i dylematy, red. E.M. Marciniak, J. Szczupaczyński, Warszawa 2017.
 • Tonry M., Prosecutors and Politics in Comparative Perspective, [w:] Prosecutors and Politics: A Comparative Perspective, red. M. Tonry, Chicago–London 2012.
 • van Dijk F., Vos G., A Method for Assessment of the Independence and Accountability of the Judiciary, „International Journal For Court Administration” 2008, vol. 9, No. 3.
 • Weigend T., A Judge by Another Name? Comparative Perspectives of the Role of the Public Prosecutor, [w:] The Prosecutor in Transnational Perspective, ed. E. Luna, M.L. Wade, New York 2012.
 • Zapatero J., El buen Fiscal, Valencia 2019.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart