Nowe czasopisma

African Journal of Economics, Politics and Social Studies

African Journal of Economics, Politics and Social Studies

Copernicus Political and Legal Studies

Copernicus Political and Legal Studies

Author: Radosław Zych
E-mail: radoslaw.zych@usz.edu.pl
Institution: Uniwersytet Szczeciński
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1221-9136
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 93-104
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.01.05
PDF: ppk/59/ppk5905.pdf

The subject of the considerations made in the article is the theoretical and legal analysis of the amendment to the Polish electoral law relating to the issue of ensuring participation of disabled people in the electoral procedure. The outline of the legislative process initiated by submitting a deputy’s bill to amend certain acts in order to increase the participation of citizens in the process of electing, functioning and controlling certain public authorities (in particular by adding § 2a to article 52 of the electoral code), normative acts in the field of electoral law, insurance law, legal doctrine views are analyzed. In the article, the author answers the question whether the amendment to art. 52 of the electoral code, consisting of adding § 2a to it, is technical or warranty? The author conducts a polemic, during which he shows that Polish electoral law adopts the legal definition of disability. In addition, it is determined what causes of disability may justify the benefit of using art. 52 § 2a of the electoral code.

Nowelizacja z 2018 r. (art. 52 § 2a kodeksu wyborczego) jako gwarancja realizacji czynnego prawa wyborczego przez osoby niepełnosprawne. Analiza zarysu procesu legislacyjnego i aspekty teoretycznoprawne

Przedmiotem rozważań poczynionych w artykule jest analiza teoretyczno-prawna nowelizacji polskiego prawa wyborczego odnoszących się do zagadnienia zapewnienia osobom niepełnosprawnym udziału w procedurze wyborczej. Analizie zostaje poddany zarys procesu legislacyjnego zainicjowanego wniesieniem poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (w szczególności poprzez dodanie §2a do art. 52 kodeksu wyborczego), akty normatywne z zakresu prawa wyborczego, prawa ubezpieczeń, poglądy doktryny prawa. W niniejszym artykule Autor udzieli odpowiedzi na pytanie o to, czy nowelizacja art. 52 kodeksu wyborczego polegająca na dodaniu do niego § 2a ma charakter techniczny, czy gwarancyjny? Autor przeprowadzi polemikę, podczas której wykaże, że polskie prawo wyborcze przyjmuje prawną definicję niepełnosprawności. Ponadto, zostanie ustalone, jakie przyczyny niepełnosprawności mogą uzasadniać dobrodziejstwo skorzystania z art. 52 § 2a kodeksu wy

REFERENCES:

Literature:

 • Babula M., Electoral Rights and Intellectual Disability: Considerations de lege lata, „Polish Political Science Yearbook” 2018, nr 4 (47).
 • Banaszak B., Komentarz do art. 5 k.w., [w:] Kodeks wyborczy. Komentarz, red. B. Banaszak, Warszawa 2018.
 • Barens C., Mercer G., Niepełnosprawność, Warszawa 2008.
 • Borski M., Czy głosowanie przez pełnomocnika może być antidotum na przymusową absencję wyborczą osób niepełnosprawnych?, „Roczniki Administracji i Prawa” 2016, nr XVI (1).
 • Budnik A., Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną w świetle europejskiego i polskiego ustawodawstwa, „Ars Educandi” 2017, nr 14.
 • Juros A., Biały A., Polityka Unii Europejskiej na rzecz poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami w obszarze zatrudnienia, „Roczniki Teologiczne. Praca Socjalna” 2017, t. 64, z. 1.
 • Kisielewicz A., Komentarz do art. 5 k.w., [w:] Kodeks wyborczy. Komentarz, red. K.W. Czapilcki, B. Dauter, S.J. Jaworski, A. Kisielewicz, F. Rymarz, Warszawa 2014.
 • Łasak K., Czy polski system rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób niepełnosprawnych jest zgodny z uchwałami Międzynarodowej Organizacji Pracy?, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2015, nr 13.
 • Rakowska-Trela A., Komentarz do art. 52, [w:] Kodeks wyborczy. Komentarz do zmian 2018, red. A. Rakowska-Trela, K. Składowski, Warszawa 2018.
 • Sokala A., Administracja wyborcza w obowiązującym prawie polskim. Struktura organizacyjna, charakter prawny, kompetencje, Toruń 2010.
 • Sokala A., Obwodowa komisja wyborcza, [w:] Leksykon prawa wyborczego i referendalnego oraz systemów wyborczych, red. A. Sokala, B. Michalak, P. Uziębło Warszawa 2013.
 • Sokala A., Zmiany w systemie polskiej administracji wyborczej, „Studia Wyborcze” 2018, t. 25.
 • Trzyna A., Ewolucja pojęcia niepełnosprawności, [w:] Prawa a niepełnosprawność. Wybrane aspekty, red. B. Bosak, Warszawa 2015.
 • Wojnowska-Radzińska J., Prawa wyborcze osób niepełnosprawnych w świetle przepisów Konstytucji RP oraz Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wybrane problemy, „Studia BAS” 2015, nr 2 (42).
 • Zaorska M., Postulaty Konwencji ONZ dotyczące praw osób niepełnosprawnych w wymiarze edukacji jako wyznacznik przygotowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością do życia samodzielnego, godnego, wartościowego w dorosłości, „Przegląd Pedagogiczny” 2017, nr 1.
 • Zbieranek J., Komentarz do art. 52, [w:] Kodeks wyborczy. Komentarz, red. K.W. Czaplicki, B. Dauter, S.J. Jaworski, A. Kisielewicz, F. Rymarz, J. Zbieranek, Warszawa 2018.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart