Author: Mira Malczyński-Biały
E-mail: mira19@ interia.pl
Institution: Uniwersytet Rzeszowski
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3083-800X
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 133-145
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.01.08
PDF: ppk/59/ppk5908.pdf

The article aims to analyze the freedom of association in the Republic of Poland in the context of the activities of consumer organizations. The considerations focus in particular on the analysis of legislation in this area. The article synthesizes selected acts of international and national law in the field of the operation of consumer organizations. The article presents the evolution of the basic laws and acts of a lower level in the context of the freedom of association in consumer organizations. The essence and idea of associations having the character of associations was also indicated. The last part of the article serves as a conclusion and includes considerations on the real role of consumer organizations and the need to implement the constitutional right of freedom of asso

Wolność zrzeszania się w organizacje konsumenckie na przykładzie Rzeczypospolitej Polskiej

Artykuł ma na celu analizę wolności zrzeszania w Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście działalności organizacji konsumenckich. Rozważania koncentrują się w szczególności na analizie prawodawstwa w tym zakresie. W artykule dokonano syntezy wybranych aktów prawa międzynarodowego i krajowego w zakresie działania organizacji konsumenckich. Przedstawiono ewolucję ustaw zasadniczych i aktów niższego rzędu w kontekście wolności zrzeszania się w organizacje konsumenckie. Wskazano również na istotę i ideę zrzeszeń mających charakter stowarzyszeń. Ostatnia część artykułu pełni rolę konkluzji, zawiera rozważania na temat rzeczywistej roli organizacji konsumenckich oraz potrzeby realizacji konstytucyjnego prawa wolności zrzeszania.

REFERENCES:

Literature:

 • Chmaj M., Wolność zrzeszania się, [w:] Konstytucyjne wolności i prawa w Polsce. Wolności i prawa polityczne, t. 3, red. M. Chmaj i in., Kraków 2002.
 • Chmaj M., Prawnomiędzynarodowe i konstytucyjne podstawy wolności zrzeszania się [w:] Wolność zrzeszania się w Polsce, red. M. Chmaj, Warszawa 2008.
 • Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Ozimek I., Ochrona i edukacja konsumentów we współczesnej gospodarce rynkowej, Warszawa 2005.
 • Dobijański M., Prawa i wolności człowieka w systemie Unii Europejskiej, Siedlce 2006.
 • Gronowska B., Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela, [w:] Prawo konstytucyjne, red. Z. Witkowski, Toruń 2006.
 • Górecki G., Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2008.
 • Opinie i doświadczenia polskich konsumentów w zakresie występowania podwójnej jakości produktów Raport Kantar Public dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2017.
 • Powałowski A., Koroluk S., Prawo ochrony konsumentów, Warszawa, 2002.
 • Sarnecki P., Wolność zrzeszania się, Warszawa 1998.
 • Studziński W., Wolność zgromadzeń i stowarzyszania się, [w:] Prawa i wolności I i II generacji, red. A. Florczak, B. Bolechów, Toruń 2006.
 • Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2000.
 • Wiśniewski L., Wolność zrzeszania się obywateli w stowarzyszeniach. Materiały prawnoporównawcze, Warszawa 1988.
 • Wymysłowski S, Poradnictwo prawne jako forma edukacji konsumenckiej Federacji Konsumentów [w:] Edukacja konsumencka: Cele, instrumenty, dobre praktyki, red. A. Lewicka-Strzałecka, Warszawa 2006.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart