Author: Witold Sobczak
Institution: Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8617-0905
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 191-210
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.01.12
PDF: ppk/59/ppk5912.pdf

This article is the second part of the considerations regarding language issues in the constitutional aspect with reference to the territory of the Republic of Poland and the European Union. The issues of linguistic interpretation in the practice of the European Court of Justice, as well as issues relating to language interpretation in the proceedings before the Court of Justice of the EU, draw attention to the content of the Treaty on the Functioning of the European Union and the consequences thereof. The problem of the status of semi-official (additional) languages has been pointed out. The author analyses normative acts referring to this issue and the language problems that occure in the proceedings before the Court of Justice of the European Union. The summary points out the financial aspect resulting from the fact that Europe does not have a language which the entire population of the Union would identify with, stressing the difficulties that will arise after the expected departure from the European Union by the United Kingdom.

Problemy językowe Unii Europejskiej. Między idealizmem założeń, utylitaryzmem rozwiązań, a potrzebą komunikatywności prawa. Cz. II

Tekst ten jest drugą częścią rozważań odnoszących się do kwestii językowych w aspekcie konstytucyjnym w odniesieniu do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej. Przedstawione w tym tekście zagadnienia interpretacji językowej w praktyce Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, a także kwestie związane z tłumaczeniem językowym w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości UE, zwracając uwagę na treść Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i jej konsekwencje. Poruszono problem statusu półoficjalnych (dodatkowych) języków, analizując akty normatywne odnoszące się do tego zagadnienia. Wreszcie przeanalizowano problemy językowe w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Podsumowanie wskazuje na aspekt finansowy wynikający z faktu, że Europa nie ma języka, z którym można by zidentyfikować całą ludność Unii, podkreślając trudności, które pojawią się po oczekiwanym odejściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

REFERENCES:

Literature:

 • Craith M.N., Europe and the Politics of Language, Citizens, Migrants and Outriders, Basingstoke 2006.
 • Górka M., Wyrok w sprawie C-361/01 Christina Kik v. Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (Znaki towarowe i Wzory), „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2004, nr 1.
 • Górka M., Zasady stosowania języków państw członkowskich w systemie prawnym Unii Europejskiej, „Radca Prawny” 2004, nr 3.
 • Lampart M., Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 9 września 2003 r. C- -361/01/P, LEX/el 2010. Łuczak J., Polityka językowa Unii Europejskiej, Warszawa 2010.
 • Mik C., Europejskie prawo wspólnotowe i zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 2000.
 • Plaňavova-Latanowicz J., Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i Ochrona praw podstawowych, Warszawa 2000.
 • Ryszka J., Glosa do wyroku TS z dnia 29 kwietnia 2010 r., C-340/08, LEX/el 2010. Shuibhne N. Nic., Case C-361/01 P, Kik v. Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (Kik IV), „Common Market Law Review” 2004, nr 41.
 • Szpunar M., Rosiak P.K., Postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości i Sądem Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich. Aspekty Praktyczne, Warszawa 2007.
 • Szul R., Tożsamość europejska a kwestia językowa w Unii Europejskiej, „Studia Regionalne i Lokalne” 2007, nr 4 (30).
 • Taborowski M., Komentarz do art. 314, [w:] Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską. Komentarz, red. A. Wróbel, Warszawa 2010.
 • Zerka P., Jednolitość prawa Unii Europejskiej a jego wielojęzyczność. Przypadek języka hiszpańskiego, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2013, nr 2.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart