Author: Magdalena Maksymiuk
E-mail: maksymiuk.uksw@gmail.com
Institution: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5711-4920
Author: Marcin Karlikowski
E-mail: m. karlikowski@interia.pl
Institution: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7825-7111
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 369-385
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.01.22
PDF: ppk/59/ppk5922.pdf

The article is an attempt to compare the constitutional position of the second chambers of parliament in the interwar period in Poland and Czechoslovakia. It was the time of shaping the post-war order. The article shows differences and similarities between the two systems in regard to Senates, bearing in mind the similar political situation at that time, as well as the similarity of drawing patterns from the constitutional order of the Third French Republic.

Senat dwudziestolecia międzywojennego w Rzeczpospolitej Polskiej i Czechosłowacji

Niniejsza praca stanowi próbę porównania porządku ustrojowego drugich izb parlamentu, w dwudziestoleciu międzywojennym, po uzyskaniu niepodległości w Polsce i Czechosłowacji. Był to czas kształtowania się ładu powojennego. Artykuł wskazuje na różnice i podobieństwa, pomiędzy dwoma prezentowanymi systemami Senatów obu państw, mając w pamięci zbliżoną sytuację polityczną w tym czasie, a także podobieństwo czerpania wzorców ustrojowych z porządku konstytucyjnego III Republiki Francuskiej.

REFERENCES:

Literature:

 • Adamczyk M., Pastuszka S., Konstytucje polskie w rozwoju dziejowym 1791–1982, Warszawa 1985.
 • Ajnenkiel A., Polskie konstytucje, Warszawa 1982. Bardach J., Dzieje sejmu polskiego, Warszawa 2011.
 • Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 1994.
 • Burda A., Konstytucja marcowa, Lublin 1983. Car S., Nowa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1935.
 • Cutler L., Schwartz H., Constitutional Reform in Czechoslovakia: E Duobus Unum, „The University of Chicago Law Review” 1991, nr 58/2.
 • Czajowski J., Pozycja prawno-ustrojowa Senatu RP (1922–1926) w świetle Konstytucji Marcowej i praktyki ustrojowej, Kraków 1999.
 • Czajowski J., Senat Rzeczypospolitej Polskiej pierwszej kadencji 1922–1927. Pozycja prawnokonstytucyjna i praktyka ustrojowa, Warszawa 1999.
 • Czajowski J., Senat w Konstytucji z 23 kwietnia 1935 roku, „Przegląd Sejmowy” 2005, nr 2.
 • Dobrowolski M., Zasada dwuizbowości parlamentu w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2003.
 • Eckert M., Historia Polski 1914–1939, Warszawa 1990.
 • Gajewski S., Nawacka K., Historia ustroju Polski, Olsztyn 2008.
 • Gdulewicz E., Konstytucja kwietniowa z 1935 roku, mity i rzeczywistość, Warszawa 1985.
 • Gdulewicz E., Republika Czeska [w:] Ustroje państw współczesnych, red. E. Gdulewicz, Warszawa 2002.
 • Graham M.B., Constitutional and political structure, [w:] Czechoslovakia, The United Nation Series, red. R.J. Kerner, California 1940.
 • Hayden R., New European Constitutions: In Poland, Czechoslovakia and the Kingdom of the Serbs, Croates and Slovenes, „The American Political Science Review” 1922, nr 16(2).
 • Jankiewicz A., Rzeczpospolita bez parlamentu. Organa reprezentacji politycznej w latachm1939–1945, [w:] Dzieje Sejmu Polskiego Dzieje sejmu polskiego, red. J. Bardach, Warszawa 2011.
 • Jirásiková V., Skotnicki K., Parlament Republiki Czeskiej, Warszawa 2009.
 • Komarnicki W., Ustrój Państwowy Polski Współczesnej. Geneza i ustrój, Kraków 2006.
 • Krzyżanowski L., Historia ustroju i prawa w Polsce, Warszawa 2013.
 • Kulesza W., Ustawa konstytucyjna z 23 kwietnia 1935 roku, „Przegląd Sejmowy” 2005, nr 2.
 • Łaszewski R., Salmonowicz S., Historia ustroju polski, Toruń 1997.
 • Majewski P.M., Niemcy Sudeccy 1848–1948: Historia pewnego nacjonalizmu, Warszawa 2007.
 • Michalski J., Ajnenkiel A., Bardach J., Historia sejmu polskiego, t. II cz. 2, Warszawa 1989.
 • Nowe Konstytucje, przekład pod kierunkiem J. Makowskiego, Warszawa 1925.
 • Okrzesik J., Polski Senat, studium politologiczne, Warszawa 2008.
 • Piekałkiewicz J., Kalendarium wydarzeń II wojny światowej, Warszawa 1985.
 • Pietrzak M., Rządy parlamentarne w Polsce w latach 1919–1926, Warszawa 1969.
 • Skilling H.G., The Czechoslovak Constitutional System: The Soviet Impact, „Political Science Quarterly” 1952, nr 67 (2).
 • Smoliński T., Dyktatura Józefa Piłsudskiego w świetle konstytucji marcowej w latach 1926– 1930: parlament, prezydent, rząd, Poznań 1970.
 • Sokół W., System polityczny Czech, [w:] Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Lublin 2005.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart