Nowe czasopisma

African Journal of Economics, Politics and Social Studies

African Journal of Economics, Politics and Social Studies

Copernicus Political and Legal Studies

Copernicus Political and Legal Studies

Author: Andrzej Stelmach
E-mail: andrzej.stelmach@amu.edu.pl
Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3747-0466
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 125-138
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.02.08
PDF: ppk/60/ppk6008.pdf

Competitive advantage of political parties financed by the state budget in Poland

The article concerns the principles of financing of political parties in Poland. The thesis about creating a competitive advantage of the parties financed from the state budget over other parties was verified. An analysis of the amount of subsidies and other funds paid to eligible political parties was carried out. Particular attention was paid to the domina- tion of funds from the budget over other sources of finance of the largest political par- ties. In conclusion, it was proposed to significantly limit the statutory subsidy and, as a consequence, replace it with voluntary taxation of citizens.

Artykuł dotyczy zasad finansowania partii politycznych w Polce. Poddano weryfikacji tezę o stwarzaniu przewagi konkurencyjnej partii finansowanych z budżetu państwa nad pozo- stałymi partiami. Przeprowadzono analizę wysokości subwencji, dotacji i innych środków finansowych wypłacanych uprawnionym partiom politycznym. Zwrócono szczególną uwa- gę na dominację środków pochodzących z budżetu nad innymi źródłami finansów najwięk- szych partii politycznych. W konkluzji zaproponowano znaczne ograniczenie subwencji statutowej i w konsekwencji zastąpienie jej dobrowolnym opodatkowaniem się obywateli.

REFERENCES:

Literature:

  • Gendźwiłł A. Bukowska G., Haman J., Sawicki A., Zbieranek J., Finanse polskich partii, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2017.
  • Gizowski M., Moska W., Instytucjonalizacja prawna partii politycznych w Polsce w okresie transformacji ustrojowej (1989–1995), Gdańsk 1999.
  • Jakubowska A, Jakubowski J., System finansowania partii politycznych w Polsce, w: Partie i system partyjny III RP, red. K. Kowalczyk, Toruń 2011.
  • Kulisy finansowania polityki, red. M. Walecki, Warszawa 2002.
  • Ławniczak A., Finansowanie partii politycznych, Warszawa 2001.
  • Toszek B.H., Prawne podstawy finansowania partii politycznych w Polsce (stan aktualny i propozycje zmian), [w:] Partie i system partyjny RP. Stan i perspektywy, red. K. Kowalczyk, Ł. Tomczak, Toruń 2007.
  • Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Lublin 2003.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart