Nowe czasopisma

African Journal of Economics, Politics and Social Studies

African Journal of Economics, Politics and Social Studies

Copernicus Political and Legal Studies

Copernicus Political and Legal Studies

Author: Marzena Toumi
E-mail: m.toumi@akademia. mil.pl
Institution: Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3838-1315
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 325-339
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.02.20
PDF: ppk/60/ppk6020.pdf

Changes in the Structure of the Central Public Administration in the Light of the Act on the National Cybersecurity System of 2018

The national security of Poland in the 21 st century is strongly influenced by the process- es taking place in the contemporary global security environment. They are characterized by high dynamics and complexity of changes as well as the occurrence of asymmetrical threats, among which the most dangerous are threats in cyberspace. The functioning of the state and the implementation of their constitutional obligations are increasingly de- pendent on the development of modern technologies, the information society and the smooth functioning of cyberspace, which is largely dependent on the security of the ICT infrastructure enabling the use of cyberspace, information resources and services accu- mulated therein. thanks to it they function. Rapid progress in the field of digital technol- ogies necessitates the effective use of the latest technologies while creating the opportu- nity for the Polish state to leave the role of only the user and join the group of countries with an effectively functioning digital economy, providing solutions and co-creating in- ternational standards. To meet these expectations, the President of the Republic of Po- land signed the Act on the national cybersecurity system on 1 August 2018, implementing the Directive of the European Parliament and the Council (EU) into the Polish legal or- der regarding measures for a high common level of security of network and information systems in the territory of Union (Directive 2016/1148) – (the so-called NIS Directive).

Na bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI w. duży wpływ wywierają procesy zacho- dzące we współczesnym, globalnym środowisku bezpieczeństwa. Cechują się one dużą dynamiką i złożonością zmian oraz występowaniem zagrożeń asymetrycznych, wśród których do najgroźniejszych należy zaliczyć zagrożenia w cyberprzestrzeni. Funkcjo- nowanie państwa i realizacja przez nie obowiązków konstytucyjnych w coraz większym stopniu uzależnione jest od rozwoju nowoczesnych technologii, społeczeństwa informa- cyjnego oraz niezakłóconego funkcjonowania cyberprzestrzeni. Szybki postęp w dzie- dzinie technologii cyfrowych powoduje konieczność efektywnego wykorzystania naj- nowszych technologii, stwarzając jednocześnie państwu polskiemu możliwość wyjścia z roli wyłącznie użytkownika i dołączenie do grona krajów o efektywnie funkcjonują- cej gospodarce cyfrowej, dostarczających rozwiązania i współtworzących międzynaro- dowe standardy. Wyjściem naprzeciw tym oczekiwaniom było podpisanie przez Prezy- denta RP w dniu 1 sierpnia 2018 r. ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, implementującą do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskie- go i Rady (UE) w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeń- stwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii.

REFERENCES:

Literature:

 • Banasiński C., Nowak W., Europejski i krajowy system cyberbezpieczeństwa, [w:] Cyberbezpieczeństwo. Zarys wykładu, red. C. Banasiński, Warszawa 2018.
 • Borkowski M., Cyberprzestrzeń a bezpieczeństwo jednostki, Warszawa 2013.
 • Chałubińska-Jentkiewicz K., Cyberodpowiedzialność, Toruń 2019.
 • Cyberbezpieczeństwo w Polsce: ochrona urządzeń końcowych przed cyberatakami. Analiza sytuacji i rekomendacje działań, Raport przygotowany przez: Cyfrowa Polska,
  Warszawa 2019.
 • Dawidziak P., Łęcki B., Stolarski M.P., Sieć Internet – znaczenie dla nowoczesnego państwa oraz problemy bezpieczeństwa, [w:] Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa,
  red. M. Madej, M. Terlikowski, Warszawa 2009.
 • Kamiński M.A., Prawo bezpieczeństwa narodowego, „Wiedza Obronna” 2019, nr 3, t. 268.
 • Kamiński M.A, Military Law in the Republic of Poland, „Safety& Defense” 2019, nr 2, t. 5.
 • Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie, uwarunkowania, system, Warszawa 2011.
 • Suchorzewska A, Ochrona prawna systemów informatycznych wobec zagrożenia cyberterroryzmem, Warszawa 2010.
 • Radoniewicz F., Odpowiedzialność karna za hacking i inne przestępstwa przeciwko danym
  komputerowym i systemom informatycznym, Warszawa 2016.
 • Śledziewska K., Levai A., Zięba D., Use of e-government in Poland in comparison to other
  European Union member states, „Information Systems in Management” 2016, nr 5 (1).
 • Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Komentarz, red. W. Kitler, J. Taczkowska-Olszewska i F. Radoniewicz, Warszawa 2019.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart