Author: Sylwia Stecko
E-mail: Sylwia.204@wp.pl
Institution: Uniwersytet Rzeszowski
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4136-0371
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 357-371
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.02.22
PDF: ppk/60/ppk6022.pdf

The right to social assistance benefits in the light of the Polish Constitution

This article discusses the right to social assistance benefits in the light of the Polish Con- stitution. Its purpose is to present the principles and legal norms directly related to this law. On the basis of the material contained therein, it can reasonably be assumed that among the values and norms specified in the Constitution and relating to the sphere of human social rights, human dignity deserves special attention, as well as the principle of subsidiarity, which are related to the issues of social assistance.

Niniejszy artykuł obejmuje rozważania dotyczące prawa do świadczeń z pomocy spo- łecznej w świetle Konstytucji RP. Celem jego jest przedstawienie zasad i norm prawnych odnoszących się wprost do tego prawa. Na podstawie materiału w nim zgromadzone- go można zasadnie przypuszczać, że wśród wartości i norm określonych w Konstytu- cji i odnoszących się do sfery praw socjalnych człowieka na szczególną uwagę zasługuje godność człowieka, a także zasada pomocniczości, które to zasady znajdują odniesienie do problematyki dotyczącej pomocy społecznej.

REFERENCES:

Literature:

 • Bosek L., Wild M., Kontrola konstytucyjności prawa, zagadnienia ustrojowe, procesowe
  i materialnoprawne, Warszawa 2014.
 • Gapski M., Prawo do świadczeń z pomocy społecznej w świetle Konstytucji RP, „Rocznik
  Administracji Publicznej” 2018.
 • Garlicki L., Komentarz do art. 30, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz,
  red. L. Garlicki, t. III, Warszawa 2003.
 • Garlicki L., Komentarz do art. 31, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz,
  t. II, red. L. Garlicki, M. Zubik, Warszawa 2016.
 • Golinowska S., Pomoc społeczna w koncepcjach współczesnego państwa opiekuńczego,
  „Polityka Społeczna” 1998, nr 7.
 • Łączkowski W., Etyczne aspekty finansowania potrzeb socjalnych ze środków publicznych,
  „Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny” 2004, nr 1.
 • Maciejko W., Instytucje pomocy społecznej, Warszawa 2009, s. 25, również S. Golinowska, Pomoc społeczna w koncepcjach współczesnego państwa opiekuńczego, „Polity-
  ka Społeczna” 1998, nr 7.
 • Miemiec M., Stany nadzwyczajne (Stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej) w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Prawa i Administracji” Wrocław 2016, nr 106.
 • Millon-Delson Ch., Zasada subsydiarności – historia, oraz problemy współczesne, [w:]
  Subsydiarność, red. D. Mielczarek, Warszawa 1996.
 • Miruć A., Radwanowicz J. Zasady ogólne pomocy społecznej w orzecznictwie Naczelne-
  go Sądu Administracyjnego, [w:] Polski model sądownictwa administracyjnego, red. J. Stelmasiak, J. Niczyporuk, S. Fundowicz, Lublin 2003.
 • Nitecki S., Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym, Warszawa 2008.
 • Popławska E., Zasada subsydiarności w traktatach z Maastricht i Amsterdamu, Warszawa 2000.
 • Popławska E., Zasada pomocniczości (subsydiarności), [w:] Zasady podstawowe polskiej
  Konstytucji, red. W. Sokolewicz, Warszawa 1998.
 • Sierpowska I., Istota i zasady udzielania pomocy społecznej, [w:] Meritum pomoc społeczna wsparcie socjalne, red. I. Sierpowska, Warszawa 2016.
 • Sierpowska I., Zasada pomocniczości w pomocy społecznej, [w:] Acta Universitatis Wratislaviensis, Wrocław 2009, nr 79.
 • Sroka T., Ograniczenie praw i wolności konstytucyjnych oraz praw pacjenta w związku
  z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego, „Palestra” 2020, nr 6.
 • Staręga-Piasek J., Pomoc społeczna w Polsce, Warszawa 1988.
 • Stopka K., Zasada subsydiarności w prawie pomocy społecznej, Warszawa 2009.
 • Ślebzak K, Prawo do zabezpieczenia społecznego w Konstytucji RP. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2015.
 • Szklarski G., Konstytucyjne prawa socjalne na tle zasad sprawiedliwości społecznej, „Przegląd Prawa Publicznego” 2014, nr 3.
 • Tuleja P., Komentarz do art. 2 Konstytucji RP, [w:] Konstytucja RP. Tom 1. Komentarz
  do art. 1–86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
 • Tuleja P., Pandemia Covid-19 a konstytucyjne stany nadzwyczajne, „Palestra” 2020, nr 9.
 • Wrona K., Zasada subsydiarności w sprawach o świadczenia z pomocy społecznej w praktyce Naczelnego Sądu Administracyjnrgo, „Casus” 2004, nr 34.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart