Author: Marta Anna Gontarz-Dobrowolska
E-mail: m.gontarz.dobrowolska@ gmail.com
Institution: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5976-0528
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 231-247
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.03.15
PDF: ppk/61/ppk6115.pdf

The One-in, One-out Principle as the Limit of Legislative Interference into the Sphere of Freedom of Economic Activity

The article deals with the issue of the limit of legislative interference in the sphere of freedom of economic activity, defined by the one-in, one-out principle, introduced at the turn of 2010 and 2011 in Great Britain, in relation to the issue of restricting the freedom of economic activity in the light of art. 22 and art. 31 s. 3 of the Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997.

Artykuł podejmuje problematykę granicy ingerencji ustawodawczej w sferę wolności działalności gospodarczej, wytyczanej przez zasadę one-in, one-out, wprowadzoną do sto sowania na przełomie 2010 i 2011 r. w Wielkiej Brytanii, w odniesieniu do problematyki dopuszczalności ograniczania wolności działalności gospodarczej w świetle art. 22 i art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.

REFERENCES:

Literature:

 • Ablewicz J., Istota wolności gospodarczej w ujęciu filozoficznoprawnym, Warszawa 2014.
 • Biernat T., Legislacja. Analiza procesu, Kraków 2016.
 • Borski M., Glajcar R., Przywora B., Postępowanie ustawodawcze w Polsce – prawo, zwyczaje i praktyka, Sosnowiec–Katowice–Częstochowa 2015.
 • Czarnek P., Wolność gospodarcza. Pierwszy filar społecznej gospodarki rynkowej, Lublin 2014.
 • Florczak-Wątor M., Komentarz do art. 7 Konstytucji, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. P. Tuleja, LEX 2019.
 • Harries R., Sawyer K., How to run a country: burden of regulations, Londyn 2014.
 • Klecha K., Wolność działalności gospodarczej w Konstytucji RP, Warszawa 2009.
 • Kosikowski C., Faza prac przedlegislacyjnych a racjonalność tworzenia prawa, [w:] Racjonalny ustawodawca. Racjonalna administracja. Pamięci Profesora Eugeniusza Smoktunowicza, red. D.R. Kijowski, A. Miruć, A. Budnik, Białystok 2016.
 • Kosikowski C., Współczesny interwencjonizm, Warszawa 2018.
 • Kozłowska-Chyła B., Państwo jako uczestnik prywatnoprawnych stosunków gospodarczych, „Polski Kompas – 100 lat polskiej gospodarki” 2018, nr 4.
 • Kwiecień R., Wartości i prawo a kreatywność porządku prawnego, „Forum Prawnicze” 2010, nr 1(1).
 • Michalak A., Model procesu legislacyjnego w parlamencie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (w zakresie rządowych projektów ustaw), [w:] Leges Ab Omnibus Intellegi Debent: Księga XV-lecia Rządowego Centrum Legislacji, red. W. Brzozowski, A. Krzywoń, Warszawa 2015.
 • Morwiński J., Sunset legislation a Ocena Skutków Regulacji, „Zeszyty Prawnicze Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu” 2004, nr 4.
 • Patyra S., Mechanizmy racjonalizacji procesu ustawodawczego w Polsce w zakresie rządowych projektów ustaw, Toruń 2012.
 • Peszkowski S., Próba stabilizacji otoczenia prawnego działalności gospodarczej w oparciu o zasadę dwóch terminów (przyczynek do dyskusji o polityce prawa gospodarczego, [w:] Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego. Ekonomia. Prawo. Zarządzanie, red. K. Raczkowski, Warszawa 2014.
 • Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Komentarz, Warszawa 2013.
 • Spyra T., Granice wykładni prawa. Znaczenie językowe tekstu prawnego jako granica wykładni, Kraków 2006.
 • Strzyczkowski K., Konstytucyjna zasada społecznej gospodarki rynkowej jako podstawa tworzenia i stosowania prawa, [w:] Zasady ustroju społecznego i gospodarczego w procesie stosowania konstytucji, red. C. Kosikowski, Warszawa 2005.
 • Szydło M., Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe, Bydgoszcz-Wrocław 2011.
 • Tuleja P., Komentarz do art. 2 Konstytucji RP, [w:] Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86, red. M. Safjan, L. Bosek, Legalis 2016.
 • Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2008.
 • Wojtyczek K., Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, Zakamycze 1999.
 • Zubik M., Sokolewicz W., Komentarz do art. 7 Konstytucji, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom I, red. L. Garlicki, M. Zubik, wyd. II, LEX 2016.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart