Author: Joanna Górska-Szymczak
Institution: Toruńska Szkoła Wyższa
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1899-0105
Author: Grzegorz Górski
Institution: Toruńska Szkoła Wyższa
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2057-5816
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 343-361
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.03.23
PDF: ppk/61/ppk6123.pdf

Ultra vires Rulings of the Court of Justice of the European Union and their Assessment in the Jurisprudence of the German Federal Constitutional Court. Aside from the Judgment of May 5, 2020

On May 5, 2020, the German Federal Constitutional Court (FCC) ruled on the legality of the public sector asset purchase program established by the European System of Central Banks (ESCB). What is particularly important, this issue was the subject of a preliminary ruling by the Court of Justice of the European Union (CJEU), issued following an inquiry from a German court. The FCC’s decision is of particular importance in the context of plans to launch a European Reconstruction Fund to combat the effects of the coronavirus pandemic. The German court questioned the treaty bases of the decisions of the European Central Bank (ECB) on the basis of which the bonds were issued. What is particularly important, the German court emphasized not only the right, but even the obligation to examine by the constitutional courts of the EU Member States whether the activity of European institutions goes beyond the powers conferred on them in the treaties (ultra vires). The content of this decision and its extensive justification will certainly have a great impact on the functioning of the European Union.

5 maja 2020 r. Niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny (FCC) orzekł o legalności programu zakupu aktywów sektora publicznego ustanowionego przez Europejski System Banków Centralnych (ESBC). Co szczególnie istotne, kwestia ta była przedmiotem orzeczenia w trybie prejudycjalnym Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), wydanego w następstwie zapytania niemieckiego sądu. Decyzja FCC ma szczególne znaczenie w kontekście planów uruchomienia Europejskiego Funduszu Odbudowy w celu zwalczania skutków pandemii koronawirusa. Niemiecki sąd zakwestionował traktatowe podstawy decyzji Europejskiego Banku Centralnego (EBC), na podstawie których wyemitowano obligacje. Co szczególnie istotne, niemiecki sąd podkreślił nie tylko prawo, ale wręcz obowiązek zbadania przez sądy konstytucyjne państw UE, czy działalność instytucji europejskich wykracza poza uprawnienia przyznane im w traktatach (ultra vires).

REFERENCES:

Literature:

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart