Author: Wojciech Hermeliński
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 11-18
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.04.01
PDF: ppk/44/ppk4401.pdf

Streszczenie:

W grudniu 2017 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Ustawa ta wprowadziła doniosłe zmiany w Kodeksie wyborczym, dotyczące między innymi struktury organów wyborczych, ich kompetencji, jak też zasad i sposobu głosowania przez wyborców. W artykule przedstawione zostały najważniejsze problemy związane z implementowaniem nowych reguł samorządowego prawa wyborczego w kontekście nadchodzących wyborów do jednostek samorządu terytorialnego.

sposób głosowania proces wyborczy kodeks wyborczy

Kontynuuj czytanie

Author: Anna Rakowska-Trela
Institution: Uniwersytet Łódzki
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 19-35
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.04.02
PDF: ppk/44/ppk4402.pdf

Streszczenie:

Dnia 11 stycznia 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Ustawa ta w stopniu znaczącym znowelizowała ustawy: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym oraz o samorządzie województwa i kodeks wyborczy, w zasadniczy i gruntowny sposób zmieniając k.w. – nie sposób tego nie odnotować – w roku wyborczym, na kilka miesięcy przed wyborami samorządowymi, najtrudniejszymi wyborami nie tylko dla administracji wyborczej, ale także dla uczestników rywalizacji wyborczej. Zmiany te można podzielić na bardziej i mniej kontrowersyjne. Dotyczą one wielu aspektów procesu wyborczego, m.in.: konstrukcji i zadań administracji wyborczej, sposobu głosowania i ważności głosu, prowadzenia agitacji wyborczej, systemu wyborczego sensu stricte w wyborach do rad gmin. Podejmując próbę omówienia najważniejszych spośród wprowadzonych zmian. Autorka podejmuje próbę oceny ich wpływu na zbliżające się wybory samorządowe.

nowelizacja wybory prawo wyborcze wybory samorządowe

Kontynuuj czytanie

Author: Krzysztof Urbaniak
Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 37-56
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.04.03
PDF: ppk/44/ppk4403.pdf

Streszczenie:

Korzystając ze swobody określenia systemu wyborczego do organów samorządu w przeważającej mierze postanowiono oprzeć go o zasadę proporcjonalności. Proporcjonalność wyborów obowiązuje bowiem w wyborach do rad gmin liczących ponad 20 tys. mieszkańców, rad powiatów oraz sejmików województw. W efekcie powoduje to dominującą pozycję zasady proporcjonalności w kształtowaniu systemów wyborczych w wyborach samorządowych. W artykule poddano analizie zakres i kształt zasady proporcjonalności wyborów stosowanej w praktyce w wyborach do organów samorządu terytorialnego, a także dokonano oceny adekwatność reprezentacji politycznej z punktu widzenia odzwierciedlenia rozkładu głosów oddanych przez wyborców w głosowaniu oraz odchylenia tego rozkładu od reprezentacji proporcjonalnej.

prawo wyborcze wybory samorządowe proporcjonalność reprezentacja proporcjonalna okręgi wyborcze

Kontynuuj czytanie

Author: Ryszard Balicki
Institution: Uniwersytet Wrocławski
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 57-69
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.04.04
PDF: ppk/44/ppk4404.pdf

Streszczenie:

W artykule przedstawione zostały zmiany zasad tworzenia okręgów wyborczych. Celowość analizy tytułowej kwestii powstała w związku z nowelizacja Kodeksu wyborczego z 2018 r. Zmiany wynikające z przeprowadzonej nowelizacji są bardzo głębokie, a w końcowym etapie odbierają gminom prawo do kształtowania okręgów wyborczych. Zgodnie bowiem z ustawą z 11 stycznia 2018 r., od 1 stycznia 2019 r. uprawnienie w zakresie podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze oraz możliwość dokonywania zmian w tym zakresie ma stać się wyłączną kompetencją komisarza wyborczego. W artykule poruszono także kwestię zgodności tak ukształtowanego stanu prawnego z Konstytucją.

kodeks wyborczy tworzenie okręgów wyborczych samorząd wybory

Kontynuuj czytanie

Author: Małgorzata Masternak-Kubiak
Institution: Uniwersytet Wrocławski
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 71-86
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.04.05
PDF: ppk/44/ppk4405.pdf

Streszczenie:

Sposób określenia podziału na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby mandatów przypadających na okręg jest wyrazem realizacji zasady równości wyborów w znaczeniu materialnym. Właściwy podział danego terytorium na okręgi wyborcze stanowi gwarancję przestrzegania równości prawa wyborczego. Kodeks wyborczy z 2011 r., pierwotnie stanowił, że od orzeczeń Państwowej Komisji Wyborczej wydanych w ramach weryfikacji postanowień komisarza wyborczego, nie przysługuje środek prawny. Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z 6 kwietnia 2016 r., orzekł, że regulacja ta jest niezgodna z Konstytucją. Ustawą z 11 stycznia 2018 r. wprowadzono dwuinstancyjną kontrolę legalności podziału gminy na okręgi wyborcze (przed wojewódzkim sądem administracyjnym i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym). Następnie uznano jednak, że biorąc pod uwagę, że czynności wyborcze związane z tworzeniem okręgów wyborczych oraz zmianie ich granic, objęte są kalendarzem wyborczym i muszą być wykonywane bez zbędnej zwłoki, że procedura sądowej kontroli powinna, zakładać szybkość i sprawność postępowania w tej materii. Ustawą z 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw znowelizowano przepisy w zakresie właściwości i trybu sądowej kontroli aktów organów wyborczych podejmowanych w sprawach tworzenia okręgów wyborczych oraz dotyczące terminu złożenia odwołania i skargi do sądu. Postępowanie sądowe w tej materii stało się jednoinstancyjne, gdyż skargi na uchwały Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące podziału na okręgi wyborcze ma rozpoznawać wyłącznie Naczelny Sąd Administracyjny.

prawo wyborcze okręgi wyborcze równość wyborów odwołanie prawo do sądu sąd administracyjny

Kontynuuj czytanie

Author: Wojciech Mojski
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 87-103
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.04.06
PDF: ppk/44/ppk4406.pdf

Streszczenie:

Celem artykułu jest analiza zmian wprowadzonych do polskiego prawa wyborczego w zakresie kampanii wyborczej i agitacji wyborczej na podstawie ustawy z 11 stycznia 2018r. nowelizującej Kodeks wyborczy. Przeprowadzona analiza, poza omówieniem nowych regulacji, obejmuje również próbę ich oceny z perspektywy standardów konstytucyjnych i międzynarodowych, a także wskazanie części z tych spraw, których nowelizacja nie objęła, a których potrzeba uregulowania wynika z problemów praktyki wyborczej w Polsce. Szczegółowe uwagi dotyczą trzech powiązanych ze sobą funkcjonalnie zakresów tematycznych wydzielonych na potrzeby analizy, tj. kampanii wyborczej, agitacji wyborczej oraz nowych regulacji dotyczących finansowania komitetów wyborczych w trakcie kampanii.

kampania wyborcza agitacja wyborcza nowelizacja Kodeksu wyborczego w 2018 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej election campaign election agitation amendment to the Election Code of 2018 the Constitution of the Republic of Poland

Kontynuuj czytanie

Author: Norbert Gill
Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 105-119
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.04.07
PDF: ppk/44/ppk4407.pdf

Streszczenie:

Niniejszy artykuł zwraca uwagę na specyficzne odmienności regulacji prawnych zawartych w ustawie z 5 stycznia 2011 r. kodeks wyborczy od „utartych reguł prawnych”. Instytucje objęte tytułem publikacji dotyczą trzech obszarów. Pierwszy ma na celu zbadanie legalności wyborów i związany jest z ewentualnym zakwestionowaniem ich wyniku poprzez wniesienie protestu wyborczego. Druga instytucja którą obejmuje wspólna nazwa „postępowanie w trybie wyborczym”, dotyka spraw związanych z tzw. rozpowszechnianiem informacji nieprawdziwych i konsekwencjami tego faktu, co w szczególności wynika z regulacji zawartej w art. 111 kodeksu wyborczego. Trzeci krąg, to inne środki prawne mające na celu ograniczony zakres odziaływania do konkretnego aktu w procesie wyborczym jak np. środek polegający na możności wniesienia skargi na odmowę wpisu do rejestru wyborców. Tak dokonany wybór, pozwolił na postawienie pierwszego wniosku, a mianowicie, iż proces wyborczy ma swoją dynamikę, a zasadniczą kwestią, która odmierza jego sekwencje są terminy i ich normatywne ukształtowanie. Kwestia kolejna, która została przybliżona w niniejszym artykule to spektrum środków, jakie stypizowane zostały w art. 111 kodeksu wyborczego w sytuacji ewentualnej reakcji na fakt rozpowszechniania nieprawdziwych informacji. Z całej palety możliwości, szczególną uwagę, autor artykułu zwraca na kwestie publikowania sprostowań i odpowiedzi. Instytucje te odwołują się do ustawy prawo prasowe. Niemiej zmiana ustawy prawo prasowe polegająca na wykreśleniu instytucji odpowiedzi (bez odpowiedniej zmiany w kodeksie wyborczym), czyni system ochrony zawarty w kodeksie wyborczym w przypadku żądania opublikowania odpowiedzi na stwierdzenia zagrażające dobrom osobisty całkowicie iluzorycznym. Wniosek ten jest tym bardziej niepokojący, gdyż instytucje te winny stanowić „bezpiecznik” służący ochronie opinii publicznej przed rozpowszechnianiem informacji nieprawdziwych, a więc służą one ochronie dobra publicznego. Dobra publicznego w postaci zapobiegania zniekształcenia wyniku wyborczego.

protesty wyborcze legalność wyborów terminy w kodeksie wyborczym rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji sprostowanie prasowe odpowiedź prasowa electoral complaints legality of elections electoral dates dissemination of untrue information press corrigenda and press responses

Kontynuuj czytanie

Author: Marek Woźnicki
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 121-143
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.04.08
PDF: ppk/44/ppk4408.pdf

Streszczenie:

Kodeks wyborczy z 2011 r. dokonał istotnej zmiany dotychczasowych reguł przeprowadzania wyborów radnych do rad gmin wprowadzając zasadę, że wybory te w większości gmin w Polsce będą odbywały się w jednomandatowych okręgach wyborczych. Spowodowało to konieczność dokonania nowego podziału poszczególnych gmin na okręgi wyborcze, według zasad ustalonych w Kodeksie i w wytycznych PKW. W procesie tym istotną rolę pełnią komisarze wyborczy, ponieważ ich zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego przez organy jednostek samorządu terytorialnego. Do ich kompetencji należy między innymi rozpatrywanie skarg na uchwałę rady gminy w przedmiocie podziału gminy na okręgi wyborcze oraz wydawanie postanowień zastępujących uchwałę rady gminy w przypadku, gdy organ ten nie wykonał swoich obowiązków w terminie lub w sposób zgodny z prawem. Przyznanie tych kompetencji komisarzom wyborczym budzi jednak wątpliwości odnośnie tego, czy przepisy Kodeksu wyborczego nie są sprzeczne z Konstytucją RP oraz czy nie naruszają uprawnień nadzorczych wojewodów. Celem niniejszego artykułu jest omówienie roli komisarza wyborczego w procesie dokonywania podziału gmin na okręgi wyborcze w wyborach do rad gmin, ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska Trybunału Konstytucyjnego wyrażonego w uzasadnieniu wyroku w sprawie P 5/14.

electoral districts (constituencies) electoral commissioner komisarz wyborczy okręgi wyborcze local elections wybory samorządowe kodeks wyborczy electoral code

Kontynuuj czytanie

Author: Andrzej Bałaban
Institution: Uniwersytet Szczeciński
Author: Ewa Milczarek
Institution: Uniwersytet Szczeciński
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 145-165
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.04.09
PDF: ppk/44/ppk4409.pdf

Streszczenie:

Dążenia do rozwoju współpracy w ramach Unii Europejskiej z partnerami na poziomie regionalnym wynikają ze znacznego zróżnicowania narodowych systemów prawnych oraz procedur i wynikających stąd istotnych trudności w zakresie przeprowadzania i zarządzania działaniami dotyczącymi współpracy. Impulsem do pogłębienia roli regionu była realizacja programów Funduszy Strukturalnych. Województwa jako regiony kandydują do roli trzeciego uczestnika układu unijnego tworząc nowy trójszczeblowy układ podmiotowy: wspólnota – państwo – region. By wystąpić w tej roli muszą aktywnie działać w celu wzmocnienia swej pozycji na forum europejskim, w szczególności w gremiach kształtujących politykę regionalną. Szansą dla regionów jest w szczególności rozwój polityki regionalnej Unii Europejskiej, której celem jest redukowanie różnic rozwoju lokalnego i likwidacja rejonów biedy i zacofania. Artykuł przedstawia prawne aspekty związane z określeniem „regionu” na gruncie prawa polskiego. Przedstawia również walory polskiego województwa na forum unijnym i możliwe formy oddziaływania na realizowaną politykę unijną.

województwo region UE samorząd decentralizacja regionalizm EU region voivodeship local government decentralization regionalism

Kontynuuj czytanie

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart