Author: Artur Trubalski
E-mail: atrubalski@ur.edu.pl
Institution: Uniwersytet Rzeszowski
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8020-9178
Author: Justyna Trubalska
E-mail: justyna.trubalska@poczta.umcs.lublin.pl
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6508-0580
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 213-224
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.04.11
PDF: ppk/62/ppk6211.pdf

Foreign policy of the Republic of Poland. Considerations in the context of the March constitution and the constitution of 1997

The aim of the study is to analyze the constitutional solutions concerning the conduct of foreign policy by the Republic of Poland. The areas of consideration will include solutions that functioned under the rule of the March constitution, as well as solutions that were enshrined in the binding constitution of 1997. The analysis of the current solutions will also include issues related to European policy. The aim of the article is to present and compare the solutions contained in the March constitution and the constitution of 1997. The solutions functioning under each of the analyzed constitutions assume the primacy of one of the executive authorities in the field of conducting the state’s foreign policy. The analysis of individual solutions in this respect leads to the conclusion that the burden of conducting foreign policy by the president under the March constitution was transferred under the 1997 constitution to the Council of Ministers and the Prime Minister.

Opracowanie ma na celu analizę konstytucyjnych rozwiązań dotyczących prowadzenia polityki zagranicznej przez Rzeczpospolitą Polską. Płaszczyznami rozważań będą zarówno rozwiązania, które funkcjonowały pod rządami konstytucji marcowej, jak również rozwiązania, które zostały zapisane w obowiązującej konstytucji z 1997 r. Analiza obecnych rozwiązań będzie również obejmowała kwestie związane z politykę europejską. Celem artykułu jest przedstawienie i porównanie rozwiązań zawartych w ramach konstytucji marcowej oraz konstytucji z 1997 r. Rozwiązania funkcjonujące na gruncie każdej z analizowanych konstytucji zakładają prymat jednego z organów władzy wykonawczej w zakresie prowadzenia polityki zagranicznej państwa. Przeprowadzona analiza poszczególnych rozwiązań w tym zakresie skłania do wniosku, iż ciężar prowadzenia polityki zagranicznej przez prezydenta funkcjonujący na gruncie konstytucji marcowej został przeniesiony na gruncie konstytucji z 1997 r. na rzecz Rady Ministrów oraz Prezesa Rady Ministrów.

REFERENCES:

 • Deryng A., Akty rządowe głowy państwa. Rozważania ustrojowe, Warszawa 2017.
 • Dudek D., Komentarz do art. 146, [w:] Konstytucja RP, t. II, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
 • Grzybowski M, Dobosz A., Pozycja ustrojowa Prezydenta RP a jego kompetencje w stosunkach zewnętrznych państwa, „Horyzonty Polityki” 2018, nr 9(26).
 • Grzybowski M, Mikuli P., Realizacja konstytucyjnych kompetencji Prezydenta RP w sferze stosunków międzynarodowych, [w:] System rządów Rzeczypospolitej Polskiej. Założenia konstytucyjne a praktyka ustrojowa, red. M. Grzybowski, Warszawa 2006.
 • Komarnicki W., Polskie prawo polityczne, reprint wydania z 1922, Warszawa 2008.
 • Mojak R., Pozycja ustrojowa Prezydenta RP w świetle nowej Konstytucji, „Państwo i Prawo” 1997, nr 11-12.
 • Patyra S., Mechanizm racjonalizacji procesu ustawodawczego w Polsce w zakresie rządowych projektów ustaw, Toruń 2012.
 • Sarnecki P., Zakres działania i funkcje Rady Ministrów, [w:] Rada Ministrów. Organizacja i funkcjonowanie, red. A. Bałaban, Kraków 2002.
 • Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2013.
 • Witkowski Z., Dyrektywa „współdziałania władz” jako element organizujący życie wspólnoty państwowej w świetle Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., [w:] Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej. Księga jubileuszowa dedykowana prof. Marii Kruk-Jarosz, red. J. Wawrzyniak, M. Laskowska, Warszawa 2009.
 • Witkowski Z., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 1921-1935, Warszawa-Poznań-Toruń 1987.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart