Author: Ryszard Balicki
E-mail: ryszard.balicki@uwr.edu.pl
Institution: Uniwersytet Wrocławski
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9192-908X
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 249-258
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.04.14
PDF: ppk/62/ppk6214.pdf

Verification of the validity of nationwide elections in Poland

The article discusses the procedure for verifying the validity of nationwide elections in Poland. The author draws attention to the important role attributed to elections as an essential element of the democratic system and the need to preserve the will expressed by the sovereign in voting. Verification of elections in Poland is carried out by the Supreme Court, in a two-stage procedure involving issuing an opinion on the election protests lodged and then passing a resolution on the validity of the elections. The author draws attention to the narrow and formalistic interpretation of legal norms in the course of issuing a resolution on the validity of elections.

Artykuł poświęcony został procedurze przeprowadzania weryfikacji ważności wyborów ogólnokrajowych w Polsce. Autor zwraca uwagę na ważną rolę przypisywaną wyborom jako istotnemu elementowi sytemu demokratycznego i konieczność zachowania woli wyrażonej przez suwerena w głosowaniu. Weryfikację wyborów w Polsce przeprowadza Sąd Najwyższy, w dwustopniowej procedurze polegającej na wydawaniu opinii w sprawie wniesionych protestów wyborczych, a następnie podjęcie uchwały o ważności wyborów. Autor zwraca uwagę na wąską i formalistyczną interpretacje norm prawnych w toku wydawania uchwały o ważności wyborów.

REFERENCES:

 • Banaszak B., Prawo wyborcze obywateli, Warszawa 1996.
 • Buczkowski J., Podstawowe zasady prawa wyborczego III RP, Lublin 1998.
 • Buczkowski Ł., Stwierdzanie ważności wyborów parlamentarnych i prezydenckich w polskim prawie konstytucyjnym, Przemyśl, Rzeszów 2010.
 • Buczkowski Ł., Stwierdzenie ważności wyborów parlamentarnych i prezydenckich na gruncie kodeksu wyborczego, [w:] Kodeks Wyborczy. Wstępna ocena, red. K. Skotnicki, Warszawa 2011.
 • Cześnik M., Partycypacja wyborcza w Polsce. Perspektywa porównawcza, Warszawa 2007.
 • Elklit J., Svensson P., What Makes Elections Free and Fair, „Journal of Democracy” 1997, vol. 8, nr 3.
 • Encyklopedia politologii. Tom 1: Teoria polityki, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Kraków 1999.
 • Flis J., Skuteczność parytetu, [w:] Wybory parlamentarne 2011, red. A. Turska-Kawa, W. Wojtasik, Katowice 2012.
 • Gąsior T., Protesty wyborcze w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP w 2019 r. - analiza przypadku, „Monitor Prawniczy” 2021, nr 16.
 • Goodwin-Gill G.S., Free and fair elections. New expanded edition, Geneva 2006.
 • Kryszeń G., Uczciwość wyborów jako zasada prawa wyborczego, „Studia Wyborcze” 2016, nr 21.
 • Le Duc L., Niemi R.G., Norris P., Introduction: Comparing Democratic Elections, [w:] Comparing democracies 2. New challenges in the study of elections and voting, red. L. LeDuc, R.G. Niemi, P. Norris, London-Thousand Oaks 2002.
 • López-Pintor R., Electoral Management Bodies as Institutions of Governance, New York 2000.
 • Łączkowski W., Prawo wyborcze a ustrój demokratyczny, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2009, vol. LXXI, nr 2.
 • Nohlen D., Prawo wyborcze i system partyjny. O teorii systemów wyborczych, Warszawa 2004.
 • Pastor R.A., The Role of Electoral Administration in Democratic Transitions: Implications for Policy and Research, „Democratization” 1999, vol. 6, nr 4.
 • Patrzałek A., Z zagadnień weryfikacji wyborów parlamentarnych, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Seria Prawo” 1972, vol. XXXVIII.
 • Schumpeter J.A., Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Warszawa 1995.
 • Skotnicki K., Wpływ funkcji wyborów na prawo wyborcze i system wyborczy. Zarys problematyki, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 2(79).
 • Turska-Kawa A., Determinanty chwiejności wyborczej, Katowice 2015.
 • Wojtasik W., Funkcje wyborów w III Rzeczypospolitej. Teoria i praktyka, Katowice 2012.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart