Author: Mateusz Chrzanowski
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4099-0980
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 325-334
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.04.20
PDF: ppk/62/ppk6220.pdf

The right to petition as an instrument for the development of the Senate’s legislative activity

This article presents the issue of the right to petition as a social tool influencing legislative proceedings in the Senate. The considerations begin with an analysis of the legal norms regulating the institution in the presented scope. Some suggestions for changes have also been made with the aim of improving the quality of the petition process. Practice shows that this instrument of social participation is an important source of inspiration for the creation of the Senate’s legislative initiative, but it could be used even more effectively. In the context of the principle of national sovereignty, the principle of a democratic state ruled by law and social dialogue, it is extremely important to give the institution of petition a substantial shape and ensure it has a real influence on the legislative process.

Niniejszy artykuł przedstawia zagadnienie dotyczące prawa petycji jako społecznego narzędzia oddziałującego na postępowanie ustawodawcze w Senacie. Rozważania otwiera analiza norm prawnych regulujących instytucję w przedstawionym zakresie. Zostały również sformułowane pewne propozycje zmian mające za cel poprawę jakości przebiegu petycji. Praktyka pokazuje, że ten instrument partycypacji społecznej stanowi ważne źródło inspiracji do kreowania senackiej inicjatywy ustawodawczej, jednak mógłby być jeszcze efektywniej wykorzystywany. W kontekście zasady suwerenności narodu, zasady demokratycznego państwa prawnego i dialogu społecznego niezwykle ważne jest nadanie instytucji petycji realnego kształtu oraz zapewnienie mu rzeczywistego wpływu na proces ustawodawczy.

REFERENCES:

 • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.
 • Boski P., Kulturowe ramy zachowań społecznych, Warszawa 2009.
 • Florczak-Wątor M., Tryb rozpatrywania petycji przez Senat w świetle regulaminu izby i dotychczasowej praktyki, [w:] Ustroje. Historia i współczesność. Polska - Europa - Ameryka Łacińska. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Jackowi Czajowskiemu, red. M. Grzybowski, G. Kuca, P. Mikuli, Kraków 2013.
 • Florczak-Wątor M., Uwaga do art 63, [w:] Konstytucja RP. Komentarz, t. I: Art. 1-86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
 • Galster J., Lis-Staranowicz D., Zakres podmiotowy prawa do petycji w Polsce i Unii Europejskiej. Przyczynek do dyskusji, „Przegląd Sejmowy” 2018, nr 3.
 • Gross A., Wysłuchanie publiczne jako szczególna forma aktywności obywatelskiej w kontekście procesów partycypacyjnych, „Przegląd Prawa Publicznego” 2017, nr 11.
 • Jabłoński M., Rola i znaczenie instytucji demokracji bezpośredniej we współczesnym państwie, [w:] Instytucje demokracji bezpośredniej w praktyce, Wrocław 2016.
 • Kryszeń G., Konstytucyjne formy aktywności narodu w procesie sprawowania władzy publicznej, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2014, nr 2.
 • Kuczma P., Model ogólnokrajowych konsultacji społecznych w Polsce, Toruń 2018.
 • Marczewska-Rytko M., Idea demokracji bezpośredniej od okresu antycznego do czasów Internetu i globalizacji, [w:] Demokracja bezpośrednia. Wymiar globalny i lokalny, red. M. Marczewska-Rytko, A.K. Piasecki, Lublin 2010.
 • Orłowski W., Konstytucyjne uwarunkowania prawa petycji, [w:] Prawo petycji w ustawodawstwie polskim, Opinie i Ekspertyzy OE-85, Warszawa 2008.
 • Ożog M., Uregulowanie instytucji petycji w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, „Przegląd Sejmowy” 2015, nr 5.
 • Radajewski M., Wyjątki od zasady dyskontynuacji prac polskiego parlamentu, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2020, nr 2.
 • Sokolewicz W., Uwaga do art. 63 Konstytucji RP, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. IV, red. L. Garlicki, Warszawa 2005.
 • Szczepkowski J., Prawo petycji po nowelizacji z 2016 r. ustawy o petycjach, „Studia Prawnicze KUL” 2017, nr 2.
 • Tuleja P., Uwaga do art. 63, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. P. Tuleja, Warszawa 2019.
 • Uziębło P., Demokracja partycypacyjna. Wprowadzenie, Gdańsk 2009.
 • Zawiślak K., Inspiracja ustawodawcza w polskim procesie legislacyjnym, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2017, nr 4.
 • Zięba-Załucka H., Prawo petycji w Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2010, nr 4.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart