Author: Marek Woźnicki
E-mail: marek.kamil.woznicki@gmail.com
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7010-134X
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 335-346
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.04.21
PDF: ppk/62/ppk6221.pdf

Some remarks about the Cabinet reconstrucion in Poland

The article provides the analysis of the current regulations about changing the organisation and composition of the Council of Ministers (Cabinet) in Poland. In light of the Constitution of Poland of 1997, the Prime Minister is responsible for the composition and overall organisation of the Cabinet and the allocation of functions between ministers according to the Branches of Government Administration Bill. In addition, the head of government has a certain margin of discretion in delivering the Cabinet reconstructions and the Machinery of Government changes. The Sejm plays a small role in this matter, however the consent of the parliament is necessary to change the Branches of Government Administration Bill.

Artykuł dotyczy analizy aktualnych regulacji określających sposób dokonywania zmian struktury organizacyjnej i składu Rady Ministrów. W świetle Konstytucji RP z 1997 r. to Prezes Rady Ministrów jest organem odpowiedzialnym za skład i strukturę organizacyjną gabinetu oraz przydzielanie zadań ministrom na podstawie ustawy o działach administracji rządowej. Ponadto szef rządu dysponuje dużą swobodą w zakresie dokonywania rekonstrukcji personalnych i organizacyjnych rządu. Rola Sejmu w tej dziedzinie jest niewielka, jakkolwiek od zgody parlamentu zależy dokonanie nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej.

REFERENCES:

 • Dudek A., Historia polityczna Polski 1989-2012, Kraków 2013.
 • Dudek D., Prezydent a rząd - rozdział kompetencji i zadań ustrojowych, [w:] Dwadzieścia lat transformacji ustrojowej w Polsce. 51 Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Warszawa, 19-21 czerwca 2009 r., red. M. Zubik, Warszawa 2010.
 • Garlicki L., Rada Ministrów: powoływanie - kontrola - odpowiedzialność, [w:] Rada Ministrów. Organizacja i funkcjonowanie, red. A. Bałaban, Warszawa 2002.
 • Grzybowski M., System rządów (Sejm - Prezydent - Rada Ministrów), [w:] System rządów Rzeczypospolitej Polskiej. Założenia konstytucyjne a praktyka ustrojowa, red. M. Grzybowski, Warszawa 2006.
 • Kaleta P., Ludzie władzy Polski Niepodległej 1989-2014. Zarys składu osobowego władzy publicznej w Polsce na dzień 24 sierpnia 2014 r., Łódź 2014.
 • Kudej M., Zmiany w regulaminie Sejmu dokonane 4 września i 28 października 1997 r., „Przegląd Sejmowy” 1998, nr 3.
 • Mojak R., Parlament a rząd w ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej, Lublin 2007.
 • Opaliński B., Indywidualna odpowiedzialność parlamentarna członków rządu na gruncie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2011, nr 4.
 • Opaliński B., Udział Prezydenta w kształtowaniu składu Rady Ministrów w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, Toruń 2013.
 • Pach M., Przewodniczący określonego w ustawie komitetu jako członek Rady Ministrów, „Przegląd Sejmowy” 2015, nr 4.
 • Pach M., Sens i bezsens weta ustawodawczego w Konstytucji RP z 1997 roku w świetle konstytucyjnej regulacji pozycji ustrojowej prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, „Kultura i Polityka” 2011, nr 9,
 • Patyra S., Pozycja ustrojowa i funkcje Prezesa Rady Ministrów - założenia konstytucyjne a praktyka, [w:] System rządów Rzeczypospolitej Polskiej. Założenia konstytucyjne a praktyka ustrojowa, red. M. Grzybowski, Warszawa 2006.
 • Rydlewski G., Rządowy system decyzyjny w Polsce. Studium politologiczne okresu transformacji, Warszawa 2002.
 • Sarnecki P., Funkcjonowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 4.
 • Szmyt A., Opinia w sprawie czy powołanie Rady Ministrów w trybie art. 158 ust. 2 Konstytucji wymaga przeprowadzenia kolejnego głosowania, przewidzianego w art. 154 ust. 2 Konstytucji, w celu uzyskania wotum zaufania?, „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 3.
 • Witkowski Z., Model prezydentury polskiej w Konstytucji z 1997 r. w porównaniu z rozwiązaniami Francji, Niemiec i Włoch, [w:] Dziesięć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, red. E. Gdulewicz, H. Zięba-Załucka, Rzeszów 2007.
 • Woźnicki M., Geneza i ewolucja odpowiedzialności politycznej ministra w ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej, Lublin 2018.
 • Woźnicki M., Indywidualna odpowiedzialność polityczna ministra w praktyce ustrojowej na gruncie Konstytucji R P z 2 kwietnia 1997 r., „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2018, nr 2.
 • Woźnicki M., Kilka uwag na temat warunków formalnych wniosku o wyrażenie wotum nieufności ministrowi, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2018, nr 5.
 • Woźnicki M., Zmiany zakresów działania ministrów kierujących działami administracji rządowej w latach 1997-2016, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G (Ius)” 2017, vol. LXIV, nr 1.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart