Author: Renata Podgórzańska
E-mail: renata.podgorzanska@usz.edu.pl
Institution: Uniwersytet Szczeciński
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6610-9699
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 389-400
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.04.25
PDF: ppk/62/ppk6225.pdf

The operation of the Constitutional Court in Albania as a determinant of the EU accession process

The place of the Constitutional Court in Albania’s political system, the significance attributed to this institution and most of all the possibilities of fulfilment of its constitutional role are the subject of the analysis taken up in this paper. It addresses in particular the impact of the manner of operation of the Constitutional Court in the context of Albania’s European aspirations. Moreover, the study emphasises a thesis that Albania’s efforts to obtain membership of the European Union have been an essential element strengthening the process of Albania’s political, social and economic transformation.

Miejsce Sądu Konstytucyjnego w systemie politycznym Albanii, znaczenie jakie przypisuje się tej instytucji, a przede wszystkim możliwości wypełniania przezeń konstytucyjnej roli stanowi przedmiot analiz podjętych w artykule. Zwraca się w nim szczególną uwagę na wpływ sposobu funkcjonowania Sądu Konstytucyjnego w kontekście europejskich aspiracji Albanii. Co więcej, w artykule akcentuje się tezę, iż dążenie Albanii do uzyskania członkostwa w Unii Europejskiej stanowiło istotny czynnik wzmacniający proces transformacji politycznej, społecznej i gospodarczej Albanii.

REFERENCES:

 • Açar D.A., Small state playing the asymmetric game: evolution of Albania’s foreign policy and its relations with the United States in the post-cold war era, https://tiny.pl/9hjdw.
 • Antoszewski A., Władza sądownicza w Europie Środkowej i Wschodniej, [w:] Systemy polityczne Europy Środkowej i Wschodniej, red. A. Antoszewski Wrocław 2006.
 • Çela E., The re-evaluation of constitutional court judges in Albania, „Euro-Balkan Law and Economic Review” 2019, nr 1, https://tiny.pl/9hkdz
 • Elbasani A., Albania in Transition: Manipulation or Appropriation of International Norms?, “Southeast European Politics” 2004, vol. V, nr 1.
 • Human Rights Watch World Report 1998 - Albania, https://www.refworld.org/docid/3ae6a8a40.html
 • Jankowski T., System polityczny Albanii, [w:] Systemy polityczne państw Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2005.
 • Klakla J.B., Kanun - albańskie prawo zwyczajowe. Główne założenia oraz wpływ na społeczeństwo albańskie w XXI wieku, [w:] Wzajemne relacje prawa i kultury, red. E. Średnicka, Kraków 2015.
 • Kubin R., Kontynuacja procesu rozszerzenia jako wyzwanie dla Unii Europejskiej, „Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych” 2016, nr 11/2.
 • Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, http://www.parlament.al/Files/sKuvendi/kushtetuta.pdf.
 • Kustra-Rogatka A., Kontrola konstytucyjności prawa w państwach UE w świetle ewolucji sądownictwa konstytucyjnego w Europie, „Studia Iuridica Toruniensia” 2018, t. XXIII.
 • Pawłowski K., Albania i Macedonia Północna rozpoczną negocjacje akcesyjne z Unią Europejską, https://tiny.pl/9hk5g.
 • Pepa E., Gera A., The need for constitutional changes in the process appointments to The Constitutional Court In Albania, „Interdisplinary Journal of Research and Development“ 2015, no. 2.
 • Podgórzańska R., Albania w procesie integracji z UE - stan i perspektywy akcesji, „Rocznik Integracji Europejskiej” 2018, nr 12.
 • Rajczyk R., Sądownictwo konstytucyjne: wprowadzenie do problematyki, [w:] Sądownictwo konstytucyjne w państwach Grupy Wyszehradzkiej: perspektywa politologiczno-prawna, red. M. Barański, A. Czyż, R. Rajczyk, Katowice 2015.
 • Rozszerzenie oraz Proces Stabilizacji i Stowarzyszenia - Konkluzje Rady, Bruksela, 26 czerwca 2018 roku, https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10555-2018INIT/pl/pdf.
 • Rupa Y., The Albanian Reform in the Institutions of Justice and Its Impact on the Integration of Albania in the European Union, „Mediterranean Journal of Social Sciences” 2017, vol 8, no. 1.
 • Targosz E., Dekomunizacja Albanii - lustracja, wymiar sprawiedliwości i pomoc UE, „Acta Politica” 2014, nr 30.
 • Vodo T., The Judicialization of Politics in Albania; the role of the Constitutional Court in the Democratization Process, https://ecpr.eu/Events/Event/PaperDetails/8474.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart