Author: Grzegorz Pastuszko
E-mail: grzegorz.pastuszko@op.pl
Institution: Uniwersytet Rzeszowski
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 123-145
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.05.08
PDF: ppk/45/ppk4508.pdf

Streszczenie:

W artykule zostało poruszone zagadnienie procedury ustalania porządku posiedzeń pierwszej izby polskiego parlamentu – Sejmu. Składa się on z pięciu części: 1) tła historycznego, 2) ogólnego spojrzenia na przyjęte rozwiązania, 3) analizy regulacji normatywnych, 4) krytycznej oceny założeń leżących u podstaw obowiązujących unormowań, 5) propozycji zmian de lege ferenda obecnego modelu procedury ustalania porządku posiedzeń Sejmu. Jak wynika z powyższego wyliczenia, rozważania zawarte w artykule nie ograniczają się do przedstawienia obowiązujących uregulowań, ale idą znacznie dalej, koncentrując się na wyeksponowaniu ich zalet i wad, a jednocześnie przedstawiając możliwości oraz kierunki ewentualnych reform. Dostrzegając potrzebę wprowadzenia tych ostatnich, autor artykułu powołuje się w tym zakresie na zgłaszane już w przeszłości projekty zmian regulaminu mające na celu nowelizację istniejących rozwiązań. Jego zdaniem, zawarte nich rozwiązania mogłyby przyczynić się do nadania sposobowi działania Sejmu bardziej pluralistycznego charakteru i zarazem „zdjęcia” zeń wizerunku organu poddanego presji ugrupowań rządzących.

parlamentarna opozycja ustalanie porządku obrad parlament, Sejm

Kontynuuj czytanie

Author: Wojciech Mojski
E-mail: wojciech.mojski@poczta.umcs.lublin.pl
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 147-160
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.05.09
PDF: ppk/45/ppk4509.pdf

Streszczenie:

W 2018 r. weszły w życie dwie ustawy nowelizujące dotychczasowe przepisy dotyczące zasad obniżania uposażenia i diety polskim parlamentarzystom. Obecnie, obok podstaw związanych z uniemożliwianiem prac parlamentarnych i nieusprawiedliwioną absencją na posiedzeniu, obniżenie uposażenia i diety możliwe jest również w związku z naruszeniem przez posła lub senatora powagi izby lub z powodu naruszenia przez niego w rażący sposób spokoju lub porządku na terenie parlamentu. Celem artykułu jest próba oceny wprowadzonych regulacji w kontekście ich zgodności ze standardami konstytucyjnymi i europejskimi.

powaga Sejmu i Senatu uposażenie i dieta parlamentarna Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Europejska Konwencja Praw Człowieka

Kontynuuj czytanie

Author: Marek Woźnicki
E-mail: marek.kamil.woznicki@ gmail.com
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 161-185
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.05.10
PDF: ppk/45/ppk4510.pdf

Streszczenie:

W świetle Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., minister ponosi indywidualną odpowiedzialność polityczną przed Sejmem oraz przed Prezesem Rady Ministrów. Sejm posiada prawo do doprowadzenia do dymisji każdego ministra poprzez uchwalenie wotum nieufności. Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie warunków formalnych wniosku o wyrażenie indywidualnego wotum nieufności oraz odpowiedź na pytania: jakie są przyczyny składania tego typu wniosków oraz kiedy posłowie mają prawo zażądać dymisji ministra. W artykule przedstawiono wyniki analizy wniosków o wyrażenie wotum nieufności ministrom z lat 1997–2015.

wotum nieufności minister odpowiedzialność polityczna the energy policy of the Council of Ministers Sejm

Kontynuuj czytanie

Author: Jacek Sobczak
E-mail: jmwsobczak@gmail.com
Institution: Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 187-208
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.05.11
PDF: ppk/45/ppk4511.pdf

Streszczenie:

Dziedzictwa narodowego będącego wartością konstytucyjną, strzeże podobnie jak niepodległości Rzeczpospolita Polska, zgodnie z art. 5 Konstytucji. Może być ono pojmowane, jako kultura zakorzeniona w chrześcijańskim dziedzictwie narodu, tak jak to ujmuje preambuła lub dziedzictwo kulturalne, o którym mowa w art. 6 ust. 2 Konstytucji. To ostatnie wydaje się być integralną częścią dziedzictwa narodowego. Dziedzictwo narodowe nie może być, jak wywiedziono ujmowane, jako dziedzictwo polskiego narodu etnicznego, aczkolwiek używane w Konstytucji pojęcie „naród” bywa różnie interpretowane. W praktyce problemem jest także status dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych i to czy wchodzi ono w skład polskiego dziedzictwa narodowego.

dziedzictwo kulturowe dziedzictwo narodowe mniejszość narodowa tożsamość narodowa kultura naród

Kontynuuj czytanie

Author: Przemysław Żukiewicz
E-mail: przemyslaw.zukiewicz@uwr.edu.pl
Institution: Uniwersytet Wrocławski
Author: Katarzyna Domagała
E-mail: katarzyna.domagala@uwr.edu.pl
Institution: Uniwersytet Wrocławski
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 209-224
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.05.12
PDF: ppk/45/ppk4512.pdf

Streszczenie:

Artykuł stanowi analizę ewolucji prawa wyborczego do parlamentu Republiki Albanii. Aby prześledzić zmiany, które w nim zaszły, analizie poddaliśmy wszystkie albańskie ordynacje wyborcze uchwalone po 1990 r. oraz ich nowelizacje. W artykule ukazujemy parlamentarne prawo wyborcze na tle dynamiki albańskiego systemu politycznego. Zdając sobie sprawę z zależności występujących pomiędzy systemem wyborczym i partyjnym, staramy się odpowiedzieć na pytanie, na ile system wyborczy jest kreatorem dynamicznych zmian w systemie partyjnym Albanii.

Albania prawo wyborcze wybory parlamentarne

Kontynuuj czytanie

Author: Stefánia Bódi
E-mail: bodi.stefania@uni-nke.hu
Institution: Uniwersytet Służb Publiczych, Budapeszt
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 225-234
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.05.13
PDF: ppk/45/ppk4513.pdf

Streszczenie:

Ustawa Zasadnicza Węgier weszła w życie 1 stycznia 2012 r. Ustawa Zasadnicza w warstwie aksjologicznej jest konstytucją konserwatywną, zawierającą również elementy chrześcijańskie, która teraz po raz pierwszy zawiera Narodowe wyznanie wiary (kredo). Pierwsza z sześciu części Ustawy Zasadniczej nosi tytuł Narodowe wyznanie wiary, zawarte w niej przepisy można dosłownie uznać za kredo, samostanowienie (samookreślenie) państwa. W stosunku do poprzedniej konstytucji, obecna zawiera wiele nowatorskich rozwiązań, które należy ocenić pozytywnie.

Republika Węgierska chrześcijaństwo Konstytucja Węgier prawo konstytucyjne konstytucja

Kontynuuj czytanie

Author: Katarzyna Tomaszewska
E-mail: katarzyna.tomaszewska@uwr.edu.pl
Institution: Uniwersytet Wrocławski
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 235-259
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.05.14
PDF: ppk/45/ppk4514.pdf

Streszczenie:

Prawo do pozyskiwania wiedzy publicznej stało się w ostatnim czasie przedmiotem żywego zainteresowania. Przyczyn niniejszego stanu rzeczy należy doszukiwać się w działaniach nad ustanowieniem nowych regulacji (ustawy o jawności życia publicznego), które mają zastąpić m.in. obowiązującą od 2001 r. ustawę z 6 września o dostępie do informacji publicznej. Oceniany negatywnie projekt ustawy o jawności życia publicznego wprowadza szereg modyfikacji dotychczasowych uregulowań, które gwarantują pozyskiwanie informacji o sprawach publicznych. Wprowadza nowe instytucje oraz tworzy podstawy dla występowania nowych „mechanizmów dostępowych” (mniej lub bardziej nakierowanych na poszerzanie realizacji ochrony interesu informacyjnego jednostki). Wyodrębnieniu niniejszych i przeprowadzeniu ich oceny poświęcone jest niniejsze opracowanie.

wiedza publiczna nowe regulacje jawność informacja publiczna

Kontynuuj czytanie

Author: Paweł Śmiałek
E-mail: smialekolsztyn@gmail.com
Institution: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6185-3451
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 261-280
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.05.15
PDF: ppk/45/ppk4515.pdf

Streszczenie:

Wywłaszczenie jest jednym z najbardziej dolegliwych środków, jakie organy administracji publicznej mogą zastosować wobec obywatela. Jego skutkiem jest pozbawienie własności, podstawowego prawa ekonomicznego, gwarantowanego Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Z drugiej strony, jest to instytucja obowiązująca w większości systemów prawnych i trudno jest wyobrazić sobie sprawne działania państwa bez możliwości stosowania instytucji wywłaszczenia. W związku z tym została unormowana w Konstytucji RP i prawie międzynarodowym. Jako że regulacje te mają charakter ogólny i wymagają ustawowego uregulowania, to można postawić pytanie, czy ustawodawca prawidłowo implementował normy konstytucyjne kształtując instytucję wywłaszczenia na poziomie ustawowym. Stanowione normy powinny być zgodne nie tylko z art. 21 ust. 2, ale także z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 64 ust. 2 i 3 Konstytucji RP. Wynikające z tych norm konstytucyjnych zasady ochrony praw nabytych, zaufania obywateli do państwa, proporcjonalności, przyzwoitej legislacji a także przepisy regulujące materię wywłaszczenia, wskazują na normatywne granice ingerencji władz publicznych w prawa majątkowe jednostki.

wywłaszczenie słuszne odszkodowanie cel publiczny Konstytucja RP gospodarka nieruchomościami emitent domain just compensation public interest Constitution of Poland real estate managment

Kontynuuj czytanie

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart