Author: Robert Orłowski
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8692-8739
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 237-246
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.05.18
PDF: ppk/63/ppk6318.pdf

Constitutional complaint and allegations of breaches of the legislative procedure

I am in favour of the possibility of questioning the course of the legislative process in a constitutional complaint. The objection/the allegation could only concern the procedure of adopting a normative act containing a provision constituting the legal basis of an act of applying the law. The act of applying the law must concern the constitutional rights or freedoms of the complainant. With the current procedural regulation, I believe that there is an obligation to examine this issue ex officio by the Constitutional Tribunal. Practice shows that the Tribunal does not examine the correctness of the legislative process in the proceedings initiated by the complaint, neither on the allegation of the applicant nor ex officio.

Opowiadam się za możliwością kwestionowania przebiegu procesu legislacyjnego w skardze konstytucyjnej. Zarzut mógłby dotyczyć jedynie procedury przyjmowania aktu normatywnego, w którym zawiera się przepis stanowiący podstawę prawną aktu stosowania prawa. Akt stosowania prawa musi dotyczyć konstytucyjnych praw lub wolności skarżącego. Przy obecnej regulacji procesowej, uważam, że istnieje obowiązek badania tej kwestii przez Trybunał Konstytucyjny z urzędu. Praktyka pokazuje, że Trybunał nie bada prawidłowości przebiegu procesu legislacyjnego, w postępowaniu zainicjowanym skargą, ani na zarzut skarżącego, ani z urzędu.

REFERENCES:

 • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.
 • Banaszak B., Modele skargi konstytucyjnej, [w:] Skarga konstytucyjna, red. J. Trzciński, Warszawa 2000.
 • Banaszak B., Repel J., Geneza skargi konstytucyjnej w Polsce, [w:] Skarga konstytucyjna, red. J. Trzciński, Warszawa 2000.
 • Bosek L., M. Wild M., Kontrola konstytucyjności prawa. Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych, Warszawa 2014.
 • Czeszejko-Sochacki Z., Formy naruszenia konstytucyjnych wolności lub praw, [w:] Skarga konstytucyjna, red. J. Trzciński, Warszawa 2000.
 • Dziedziak W., Z problematyki słuszności w praktycznej wykładni prawa, [w:] Wykładnia operatywna prawa - perspektywa teoretyczna i dogmatyczna, red. L. Leszczyński, Toruń 2017.
 • Garlicki L., Nowe zjawiska w kontroli konstytucyjności ustaw (przyczynek do dyskusji nad legitymacją sądownictwa konstytucyjnego, „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 4 (93).
 • Leszczyński L., Operatywna wykładnia prawa a wielość normatywnych podstaw stosowania prawa (przepis, kryterium otwarte, precedens), [w:] Wykładnia operatywna prawa - perspektywa teoretyczna i dogmatyczna, red. L. Leszczyński, Toruń 2017.
 • Morawski L., Zasada trójpodziału władzy. Trybunał Konstytucyjny i aktywizm sędziowski, „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 4 (93).
 • Stawecki T., Koncepcja wykładni konstytucji we współczesnych polskich naukach prawnych, [w:] Wykładnia Konstytucji. Inspiracje, teorie, argumenty, red. T. Stawecki, J. Winczorek, Warszawa 2014.
 • Szymanek J., Interpretacja konstytucji: wariaty teorii i praktyki na przykładzie Konstytucji RP z 1997 r., „Przegląd Sejmowy” 2017, nr 6 (143).
 • Trzciński J., Zakres podmiotowy i podstawa skargi konstytucyjnej, [w:] Skarga konstytucyjna, red. J. Trzciński, Warszawa 2000.
 • Urbaniak K., Model polskiej skargi Konstytucyjnej na tle porównawczym, [w:] Skarga konstytucyjna. Zagadnienia teorii i praktyki, red. K. Urbaniak, Poznań 2015.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart