Author: Jarosław Grzegorz Wyrembak
Institution: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9362-9083
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 259-270
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.05.20
PDF: ppk/63/ppk6320.pdf

The essence and status of the constitutional principle of sustainable development (according to the judgments of the Constitutional Tribunal)

The term „sustainable development” is a”constitutional” term in Poland – in the sense that the Constitution uses, but does not define it. In the Polish legal language, it is a relatively new concept, formed in the early 1990s. By not introducing a definition of „sustainable development” into the Constitution of the Republic of Poland, the lawmakers of the constitutional system left it, in practice, relatively open to interpretation. The current study aims to analyze the decisions of the Constitutional Tribunal in Poland, especially concerning the scope of art. 5 of the Constitution, on the basis of which, among others, the principle of sustainable development was put forward.

Określenie „zrównoważony rozwój” jest w Polsce pojęciem „konstytucyjnym” – w tym znaczeniu, że Konstytucja go używa, jednak go nie definiuje. Na gruncie polskiego języka prawnego, jest to pojęcie stosunkowo nowe, ukształtowane na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. Rezygnując z wprowadzenia do Konstytucji RP definicji „zrównoważonego rozwoju”, ustrojodawca pozostawił praktyce stosowania prawa dość szeroką przestrzeń interpretacyjną dla zabiegów dookreślających istotę tego pojęcia. Przedmiotem prezentowanej publikacji jest analiza orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w zakresie, w jakim wywody w nim zawarte były ukierunkowane na dookreślenie istoty pojęcia „zrównoważony rozwój” – i na rozstrzygnięcie o tym, czy zasada zrównoważonego rozwoju na gruncie konstytucyjnoprawnym ma walor zasady autonomicznej.

REFERENCES:

  • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.
  • Florczak-Wątor M., Komentarz do art. 5 Konstytucji RP, [w:] Konstytucja RP, t. 1, Komentarz do art. 1-86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
  • Jugend D., Figueiredo J., Pinheiro M.A.P., Environmental Sustainability and Product Portfolio Management in Biodiversity Firms: A Comparative Analysis between Portugal and Brazil, „Contemporary Economics” 2017, t. 11, nr 4.
  • Purcarea I., The Place of Small and Medium Enterprises within the Sustainable Development Framework, „Contemporary Economics” 2008, nr 3.
  • Tuleja P., Komentarz do art. 5 Konstytucji RP, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. P. Tuleja, P. Czarny, M. Florczak-Wątor, B. Naleziński, P. Radziewicz, Warszawa 2019.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart