Author: Ilona Grądzka
E-mail: ilonag@kul.pl
Institution: Catholic University of Lublin John Paul II
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0127-4970
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 31-38
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.06.02
PDF: ppk/64/ppk6402.pdf

The Treaty of Lisbon strengthened the legal position of national parliaments in their activities at the level of the European Union. It means that the two chambers of the Polish Parliament - Sejm and Senate, each in its own scope, participate in consideration of issues concerning the European Union. They must share the right to participate in legislative processes with the executive authorities at the national level and with the institutions of the Union. The new legal regulation provides national parliaments with new competences, which should have a constitutional basis.

Zmiany w Konstytucji RP w związku z członkostwem Polski w Unii Europejskiej

Traktat z Lizbony wzmocnił pozycję prawną parlamentów krajowych w działaniach na poziomie Unii Europejskiej. Oznacza to, iż dwie izby parlamentu polskiego - Sejm i Senat, każda w swoim zakresie, uczestniczą w rozpatrywaniu spraw dotyczących Unii Europejskiej. Prawo do udziału w procesach prawodawczych muszą dzielić z organami władzy wykonawczej na poziomie krajowym i instytucjami Unii. Nowa regulacja prawna wyposaża parlamenty krajowe w nowe kompetencje, które powinny mieć konstytucyjną podstawę regulacji.

REFERENCES:

 • Balicki R., Funkcja europejska Sejmu RP, Wrocław 2019.
 • Bałaban A., Pozycja ustrojowa i funkcje Sejmu RP, Warsaw 2011.
 • Barcz J., Parlament narodowy w procesie decyzyjnym w sprawach integracyjnych - zagadnienia wstępne, [in:] Polska w Unii. Rola parlamentu i regionów w krajowym procesie decyzyjnym w sprawach integracyjnych, eds. J. Barcz, A. Gajda, J. Zdeb, Opole 2003.
 • Barcz J., Od lizbońskiej do postlizbońskiej Unii Europejskiej. Główne kierunki reformy ustrojowej procesu integracji europejskiej, Warsaw 2020.
 • Jackowski M., Typologia zmian konstytucyjnych, [in:] Konstytucjonalizm polski. Refleksje z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej Profesora Andrzeja Szmyta, eds. A. Gajda, K. Grajewski et al., Gdańsk 2020.
 • Kustra A., “Euronowelizacja” w projektach ustaw o zmianie Konstytucji RP. Próba oceny, “Przegląd Sejmowy” 2011, No. 3.
 • Mik C., Pawłowski B., Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 stycznia 2005 r. (sygn. Akt K 24/04), “Przegląd Sejmowy” 2005, No. 3.
 • Popławska E., Orzeczenie francuskiej Rady Konstytucyjnej w sprawie Traktatu z Lizbony, “Prawo i Polityka” 2010.
 • Skrzydło W., O potrzebie i możliwościach stworzenia „rozdziału europejskiego” w Konstytucji RP z 1997 r., [in:] Konstytucjonalizm polski. Refleksje z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej Profesora Andrzeja Szmyta, eds. A. Gajda, K. Grajewski et al., Gdańsk 2020.
 • Sokolewicz W., Formy oddziaływania parlamentu polskiego na prawodawstwo Unii Europejskiej, “Państwo i Prawo” 2004, vol. 8.
 • Szymanek J., Funkcja europejska Sejmu i Senatu jako ustrojowy efekt członkostwa w Unii Europejskiej, [in:] Polska w Unii Europejskiej, XLVI Zjazd Katedr I Zakładów Prawa Konstytucyjnego Wierzba, 3-5 czerwca 2004 r., eds. M. Kruk, J. Wawrzyniak, Kraków 2005.
 • Szymanek J., Zagadnienie „otwartości” konstytucji V Republiki Francuskiej, “Państwo i Prawo” 2010, No. 10.
 • Zmiany w Konstytucji RP dotyczące członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Dokumenty z prac zespołu naukowego powołanego przez Marszałka Sejmu, Bureau of Research of the Chancellery of the Sejm, Warsaw 2010.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart