Author: Wawrzyniec Kowalski
E-mail: wawrzyniec.kowalski@wat.edu.pl
Institution: Military University of Technology
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7426-9593
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 151-161
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.06.12
PDF: ppk/64/ppk6412.pdf

The purpose of the article is to draw attention to the functioning of constitutional guarantees of human rights and freedoms contained in the Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela. The author addresses the issue of human rights protection, including the development of institutions guaranteeing their protection in the context of the authoritarian model of governance in Venezuela. The paper is a theoretical attempt to present the problem of the functioning of human rights institutions in Venezuela at the constitutional level after the seizure of power by President Nicolas Maduro. It also attempts to determine to what extent the Chavista camp suspended constitutional guarantees of protection of human rights and freedoms in Venezuela. At the same time, the article describes how the petrification of the system of power by Nicolas Maduro affects the state of human rights protection in the country.

Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Wenezueli - uwagi na tle funkcjonowania państwa autorytarnego

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na funkcjonowanie konstytucyjnych gwarancji wolności i praw człowieka zawartych w treści konstytucji Boliwariańskiej Republiki Wenezueli. Autor odnosi się do problematyki stanu ochrony praw człowieka, w tym rozwoju instytucji gwarantujących ich ochronę w kontekście autorytarnego modelu sprawowania władzy w tym państwie. Praca stanowić ma teoretyczną próbę ujęcia problemu funkcjonowania instytucji ochrony praw człowieka w Wenezueli na szczeblu konstytucyjnym, w okresie następującym po zdobyciu władzy przez prezydenta Nicolasa Maduro. Artykuł ma umożliwić odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu w Wenezueli nastąpiła erozja konstytucyjnych gwarancji ochrony wolności i praw człowieka w kontekście sprawowania władzy przez obóz chawistów. Wskazuje jednocześnie, jak petryfikacja systemu władzy przez Nicolasa Maduro oddziałuje na stan ochrony praw człowieka w tym państwie.

REFERENCES:

 • Barcik K., Myśl społeczna Hugo Chaveza, “Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin - Polonia Sectio I” 2014, vol. XXXIX, No. 2.
 • Bosiacki A., Między nihilizmem prawnym a socjalistycznym normatywizmem. Z rozważań nad koncepcją prawa państwa stalinowskiego, [in:] O prawie i jego dziejach księgi dwie. Studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestopięciolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin, Białystok-Katowice 2010, vol. II.
 • Botero C., The Rule of Law in Latin America: From Constitutionalism to Political Uncertainty, [in:] Unfulfilled promises. Latin America Today, eds. M. Shifter, B. Binetti, Washington 2019.
 • Brewer-Carias A.R., The 1999 Venezuelan Constitution-Making Process as an Instrument for Framing the Development of an Authoritarian Political Regime, [in:] Framing the State in Times of Transition, ed. Laura E. Miller, Washington 2010.
 • Carroll R., Comandante: Hugo Chávez’s Venezuela, New York 2014.
 • Chojnacki A., Demokracja w Wenezueli. Krótki zarys historyczny, “Ameryka Łacińska” 2010, No. 1.
 • Corrales J., Autocratic Legalism in Venezuela, “Journal of Democracy” 2015, vol. 26, No. 2.
 • Daroszewski P., Władza obywatelska w horyzontalnym modelu podziału władzy w Wenezueli, “Przegląd Konstytucyjny” 2020, No. 3.
 • Derham M., Politics in Venezuela: Explaining Hugo Chávez, Bern 2010.
 • Glasius M., What authoritarianism is… and is not: a practice perspective, “International Affairs” 2018, vol. 94, No. 3.
 • Hellinger D., Petros Spanakos A., The legacy of Hugo Chavez, “Latin American Perspectives” 2016, vol. 44, No. 1.
 • Krzywicka K., System partyjny Wenezueli: dylematy reprezentacji i partycypacji, [in:] Latynoameryka u progu trzeciego stulecia niepodległości: przywództwo, idee i systemy polityczne, ed. P. Łaciński, Warsaw 2011.
 • Krzywicka K., Partie polityczne i partycypacja obywatelska w Wenezueli, “Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych” 2010, vol. V.
 • Krzywicka K., Pozycja i rola sił zbrojnych w procesie przekształcania państwa - casus Wenezueli, “Ameryka Łacińska” 2012, vol. 75, No. 1.
 • Lewis P.H., Authoritarian Regimes in Latin America, Oxford 2006.
 • Moustafa T., Law and Courts in Authoritarian Regimes, “Annual Review of Law and Social Science” 2014, vol. 10.
 • Negretto G., Authoritarian constitution making: The role of the military in Latin America, [in:] Constitutions in authoritarian regimes, eds. T. Ginsburg, A. Simpser, Cambridge 2014.
 • Rigging the Rule of Law: Judicial Independence Under Siege in Venezuela, Human Rights Watch 2004.
 • Shapiro M., Courts in Authoritarian States, [in:] Rule by Law. The Politics of Courts in Authoritarian Regimes, eds. T. Ginsburg, T. Moustafa, Cambridge 2008.
 • de la Torre C., Hugo Chávez and the diffusion of Bolivarianism, “Democratization” 2017, vol. 24, No. 7.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart