Author: Edyta Sokalska
Institution: University of Warmia and Mazury in Olsztyn
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0903-7726
Author: Małgorzata Augustyniak
Institution: University of Warmia and Mazury in Olsztyn
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5958-1992
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 223-235
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.06.18
PDF: ppk/64/ppk6418.pdf

The development of the “natural law” movement during the Enlightenment era has influenced European legal thought and provoked discussions on the law interpretation method. In the 19th century, French and German legal scholarship developed different methodological approaches referring to some historical, social, and multidimensional aspects and foundations of law. The article explores the evolution of the main scientific positions on the method of interpretation of the law which have appeared in French jurisprudence in the 19th and the first half of the 20th century. In France, from the early 19th century, the positivist school of exegesis dominated legal studies. In the half of the century, a new trend of scientific research was developed. The representatives of the current have pondered pluralism of the methods applied in legal research. Then, in France, we observe the rise of the “free scientific research” initiated by François Gény.

Francuska jurysprudencja i spór o metodę: od pozytywistycznej egzegezy do szkoły wolnego prawa

Rozwój szkoły prawa natury w dobie Oświecenia wpłynął na europejską myśl prawną i sprowokował dyskusję nad metodami interpretacji prawa. Francuska i niemiecka jurysprudencja w XIX w. rozwinęła różne podejścia w zakresie metodologii, odwołując się do historycznych, społecznych i wielowymiarowych aspektów, podstaw i źródeł prawa. Celem artykułu jest identyfikacja oraz porównanie kluczowych idei, charakterystycznych dla ewolucji głównych stanowisk dotyczących metody wykładni prawa, jakie pojawiły się na gruncie francuskiej jurysprudencji w XIX w. i pierwszej połowie XX w. Pozytywistyczna szkoła egzegezy dominowała we francuskich studiach nad prawem od początku XIX w. W połowie tego wieku pojawił się nowy trend poszukiwań badawczych. Przedstawiciele tego nurtu rozważali pluralizm metod stosowanych w badaniach naukowych nad prawem. Podczas dwóch ostatnich dekad XIX w. i w pierwszej połowie XX w. we Francji obserwuje się rozwój tzw. szkoły wolnego prawa (libre recherche scientifique), której inicjatorem był François Gény.

REFERENCES:

 • Bachelard G., La formation de l’esprit scientifique, Paris 1938.
 • Beignier B., Portalis et le droit naturel dans le Code Civil, “Revue d’Histoire des Facultés de Droit et de Science Juridique” 1988, vol. 6.
 • Beudant R. et al., L’oeuvre juridique de Raymond Saleilles, Paris 1914.
 • Bonnecase J., La Pensée juridique française de 1804 à l’heure présente: Ses variations et ses traits essentials, Bordeaux 1933.
 • Willard Quine. D. Polkinghorne, Methodology for Human Sciences: System of Inquiry, Albany 1983, p. 96.
 • Charmont J., Recent Phase of French Legal Philosophy, [in:] Modern French Legal philosophy, eds. A. Fouillée et al., Boston 1916.
 • Chazal J.P., Léon Duguit et François Gény, controverse sur la rénovation de la science juridique, “Revue interdysciplinaire d’études juridiques” 2010, vol. 65 (2).
 • Fenet P.A., Recueil complet des travaux préparatoires du code civil, vol. I, Paris 1856.
 • Frydman B., Le sens des lois. Histoire de l’interprétation et de la raison juridique, Paris 2005.
 • Gény F., Méthode d’intrepretation et sources en droit privé positif; essai critique, vol. I, Paris 1919.
 • Gény F., Sciences et techniques en droit privé positif, vol. II, Paris 1915.
 • Hakim N., Droit naturel et histoire chez François Gény, “Clio & Themis” 2015, vol. 9.
 • Hakim N., L’autorité de la doctrine civiliste française au XIX-e siècle, Paris 2002.
 • Halpérin J.L., L’impossible Code civil, Paris 1992.
 • Halpérin J.L., Legal Interpretation in France Under the Reign of Louis XVI: A Review of the
 • Gazette des tribunaux, [in:] Interpretation of Law in the Age of Enlightenment: From the Rule of the King to the Rule of Law (Law and Philosophy Library), eds. Y. Morigiwa, M.M Stolleis, J.L. Halpérin, Dordrecht 2011.
 • Herman S., François Gény and Modern Jurisprudence by Mayda Jaro. Baton Rouge, Louisiana and London 1978: Louisiana State University Press, 1978. Pp. xxi, 264, “The American Journal of Comparative Law” 1979, vol. 27 (4).
 • Kasirer N., François Gény’s libre recherche scientifique as a Guide for Legal Translation, “Louisiana law Review” 2001, vol. 61 (2).
 • Klimaszewska A., Rewolucyjne dywagacje na temat podziału władzy, czyli krótka historia rekursu ustawodawczego we Francji, “Przegląd Naukowy Disputatio” 2011, vol. 12.
 • Kruk M., Francuska szkoła egzegezy i jej teoria interpretacji prawa, “Zeszyty Naukowe WSEI” 2017, vol. 7 (1).
 • Kruk M., Proces wykładni w teorii francuskiej szkoły egzegezy, “Państwo i Prawo” 2018, vol. 1.
 • Mayda J., François Gény and Modern Jurisprudence, Baton Rouge, Louisiana and London 1978.
 • Montesquieu Ch.L., Spirit of Laws, London 1914, http://www.constituion.org/cm/sol.htm (2.02.2021).
 • O’Toole T.J., The jurisprudence of Francois Gény, “Villanova Law Review” 1958, vol. 3, https://digitalcommons.law.villanova.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1456&context=vlr (10.02.2021).
 • Pasek A., Szymańska A., Wojciechowski R., François Gény (1861-1959), “Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2016, vol. 25, No. 1.
 • Polkinghorne D., Methodology for Human Sciences: System of Inquiry, Albany 1983.
 • Portalis J.E.M., Discours préliminaire au premier project de Code civil, http://classiques.uqac.ca/collection_documents/portalis/discours_1er_code_civil/discours_1er_code_civil.pdf. (10.01.2021).
 • Rabault H., Granice wykładni sędziowskiej, Warsaw 1997.
 • Saleilles R., De la déclaration de volonté. Contribution à l’étude de l’acte juridique dans le Code civil allemand (art.116 à 144), Paris 1901.
 • Saleilles R., Droit civil et droit compare, “Revue International de l’Enseignement” 1911, vol. 61.
 • Saleilles R., École historique et droit naturel, d’après quelques ouvrages rècents, “Revue Trimestrielle de Droit Civil” 1902, vol. 1.
 • Saleilles R., Mélanges de droit comparé. Introduction à l’étude du droit civil allemand (à propos de la traduction française du Bürgerliches Gesetzbucg entreprise par le Comité de législation étrangère), Paris 1904.
 • Sójka-Zielińska K., Idee kodyfikacji napoleońskich. Od utopii do realizmu, “Czasopismo Prawno-Historyczne” 2005, vol. 57 (2).
 • Sójka-Zielińska K., Wielkie kodyfikacje cywilne. Historia i współczesność, Warsaw 2009.
 • Sójka-Zielińska K., Wizerunek sędziego w kulturze prawnej epoki Oświecenia, [in:] Prawo i ład społeczny. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Turskiej, ed. G. Polkowska, Warsaw 2000.
 • Szyszkowska M., Neokantyzm. Filozofia społeczna wraz z filozofią prawa natury o zmiennej treści, Warsaw 1970.
 • Szyszkowska, M., Leon Petrażycki jako twórca nowej teorii prawa naturalnego, “Studia Iuridica” 2018, vol. 74.
 • Wołodkiewicz W., Jean-Étienne-Marie Portalis. Jego wkład w prace legislacyjne Napoleona, “Palestra” 2012, vol. 5-6.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart