Author: Aleksandra Dzięgielewska
Institution: German University of Administrative Sciences Speyer
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2438-9466
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 237-256
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.06.19
PDF: ppk/64/ppk6419.pdf

This article critically examines the main features of respective socio-economic legal frameworks to determine whether they constitute the specificity of Polish and Hungarian populism. The principle of equality serves as a theoretical framework for the assessment of both types of social design. Based on this legal criterion, differences in the social visions of both countries emerge, unveiling the perspective of an exclusive and inclusive social design. However, the conclusion appears that it is not the social-economic model itself that determines the specificity of populism in both countries but its juxtaposition with cultural arguments. Polish and Hungarian populisms are thus defined primarily by social frameworks and secondary by the rhetoric’s cultural component. The combination of social issues with those of cultural kind forms the substantive background of populism in its Polish and Hungarian editions.

Ekskluzywny a inkluzyjny populizm socjalny? Porównawcza analiza prawna polskiego i węgierskiego systemu socjalnego pod rządami populistów

Niniejszy artykuł poddaje krytycznej analizie główne cechy poszczególnych społeczno-ekonomicznych ram prawnych polskiego i węgierskiego populizmu, w celu ustalenia, czy są one czynnikami świadczącymi o specyfice tych systemów. Zasada równości służy jako schemat teoretyczny przy ocenie obu wizji socjalnych. W oparciu o to kryterium, przy ocenie obu modeli socjalnych pojawiają się zasadnicze różnice, odsłaniając tym samym perspektywę ekskluzyjnego i inkluzyjnego systemu polityki socjalnej. Kolejną zasadniczą konkluzją, jest fakt, że to nie tylko model socjalno-ekonomiczny decyduje o specyfice populizmu w obu krajach, ale jego zręczne zestawienie z argumentami natury kulturowej. Polski i węgierski populizm należy więc definiować przy uwzględnieniu w pierwszej kolejności ram socjalnych, a po wtóre przez pryzmat elementu kulturowego leżącego u podstaw populistycznej retoryki obu krajów. Połączenie kwestii socjalnych z kulturowymi tworzy więc zasadnicze tło populizmu w jego polskim i węgierskim wydaniu.

REFERENCES:

 • Albert F., In-work Poverty in Hungary, European Social Policy Network 2019.
 • Baer S., Equality, [in:] The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law, eds. M. Rosenfeld, A. Sajó, Oxford University Press 2012.
 • Bíró-Nagy A., Laki G., It’s about credibility, not values. Social democratic values in Hungary, Friedrich Ebert Stiftung 2018.
 • Blokker P., Varieties of populist constitutionalism: The transnational dimension, “German Law Journal” 2019, No. 20.
 • Černič J., The European Court of Human Rights, Rule of Law and Socio-Economic Rights in Times of Crises, “Hague J Rule Law” 2016, No. 8.
 • Dannemann G., Comparative Law: Study of Similarities or Differences?, [in:] The Oxford Handbook of Comparative Law, eds. M. Reimann, R. Zimmermann, Oxford University Press 2019.
 • Davis D., Socio-Economic Rights, [in:] The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law, eds. M. Rosenfeld, A. Sajó, Oxford University Press 2012.
 • Drinóczi T., Bień-Kacała A., Illiberal Constitutionalism: The Case of Hungary and Poland, “German Law Journal” 2019, No. 20.
 • Fukuyama F., Identity. Contemporary Identity Politics and the Struggle for Recognition, Profile Books 2019.
 • Gdula M., Dobra Zmiana w Miastku. Neoautorytaryzm w Polskiej Polityce z Perspektywy Małego Miasta, “Krytyka Polityczna” 2017.
 • Győri G., Hungarian Politics in 2019, Friedrich Ebert Stiftung 2020.
 • Kilpatrick C., Constitutions, social rights and sovereign debt states in Europe: a challenging new area of constitutional inquiry, “EUI Working Papers” 2015.
 • Magda I., Brzeziński M., Chłoń-Domińczak A., Kotowska I.E., Myck M., Najsztub M., Tyrowicz J., Rodzina 500+. Ocena programu i propozycje zmian, Forum Obywatelskiego Rozwoju 2019.
 • Magyar B., Post-communist Mafia State. The Case of Hungary, CEU Press 2016.
 • Markowski R., Creating Authoritarian Clientelism: Poland After 2015, “Hague J Rule Law” 2019, No. 1.
 • Mudde C., Kaltwasser C.R., Exclusionary vs. Inclusionary Populism: Comparing Contemporary Europe and Latin America, “Government and Opposition” 2013, No. 2.
 • Norris P., Inglehart R., Cultural Backlash. Trump, Brexit, and Authoritarian Populism, Cambridge University Press 2019.
 • Sadurski W., Poland’s Constitutional Breakdown, Oxford University Press 2019.
 • Sadurski W., Populism and Human Rights in Poland, [in:] Human Rights in Poland in a Time of Populism. Challenges and Responses, ed. G. Neuman, Cambridge University Press 2020.
 • Sadurski W., Rights before Courts, Springer 2014.
 • Sajó A., How the rule of law killed Hungarian welfare reform, “East European Constitutional Review” 1996, No. 1.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart