Author: Paulina Ura
Institution: University of Rzeszow
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6665-5761
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 529-542
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.06.42
PDF: ppk/64/ppk6442.pdf

The article aims to draw attention to such an administrative procedure in which a citizen’s right to control administrative decisions issued by an administrative authority is guaranteed. This control is carried out mainly in the course of an instance examination of a case. The analysis of solutions in this respect against the background of constitutional guarantees will allow for the answer of whether legal solutions guarantee the right of an individual to hear an administrative case. The analysis of these solutions is based on the jurisprudence of the Constitutional Tribunal and administrative courts and the views contained in the literature.

Konstytucyjne prawo do wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na takie ukształtowanie procedury administracyjnej, w której zagwarantowane zostało prawo człowieka i obywatela do kontroli wydawanych przez organ administracji decyzji administracyjnych. Kontrola ta prowadzona jest przede wszystkim w toku instancyjnego badania sprawy. Analiza rozwiązań w tym zakresie na tle konstytucyjnych gwarancji pozwoli na odpowiedź czy rozwiązania prawne gwarantują prawa jednostki do rozpoznania sprawy administracyjnej. Analiza powyższych rozwiązań dokonana zostanie na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz sądów administracyjnych, a także poglądów zawartych w literaturze.

REFERENCES:

 • Adamiak B., [in:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, eds. B. Adamiak, J. Borkowski, Warsaw 2019.
 • Błaś A., [in:] Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, ed. J. Boć, Wrocław 1998.
 • Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, ed. H. Knysiak-Molczyk, Warsaw 2013.
 • Federczyk W., Sądownictwo administracyjne, [in:] Postępowanie administracyjne, eds. W. Federczyk, M. Klimaszewski, B. Majchrzak, Warsaw 2013.
 • Garlicki L., Commentary to art. 175, 176, [in:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, vol. IV, ed. L. Garlicki, Warsaw 2005.
 • Kałuża D., Płoszka M., Robaszewska R., Decyzja o warunkach zabudowy, LexisNexis 2014.
 • Kmieciak Z., Komentarz do art. 127, [in:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, eds. W. Chróścielewski, Z. Kmieciak, Wolters Kluwer 2019.
 • Kmieciak Z., Odwołania w postępowaniu administracyjnym, Oficyna 2011.
 • Kmiecik Z., Dwuinstancyjność ogólnego postępowania administracyjnego w świetle przepisów Konstytucji RP i Kodeksu postępowania administracyjnego, “Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio G” 2017, vol. LXIV.
 • Kmiecik Z.R., Wszczęcie ogólnego postępowania administracyjnego, LEX 2014.
 • Knysiak-Molczyk H., Uprawnienia strony w postępowaniu administracyjnym, Zakamycze 2004.
 • Majchrzak B., Weryfikacja rozstrzygnięć w toku instancji, [in:] Postępowanie administracyjne, eds. W. Federczyk, M. Klimaszewski, B. Majchrzak, Warsaw 2013.
 • Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz do art. 78, LEX 2013.
 • Wojtyczek K., Prawo do skutecznego środka prawnego w Konstytucji RP, “Przegląd Konstytucyjny” 2017, No. 1.
 • Wróbel A., Komentarz do art. 138, [in:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz aktualizowany, eds. M. Jaśkowska, M. Wilbrandt-Gotowicz, A. Wróbel, LEX/el. 2020.
 • Wróbel A., Komentarz do art. 15, [in:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz aktualizowany, eds. M. Jaśkowska, M. Wilbrandt-Gotowicz, A. Wróbel, LEX/el. 2020.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart