Author: Marek Podraza
Institution: Uniwersytet Rzeszowski
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2889-1277
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 215-231
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2022.01.16
PDF: ppk/65/ppk6516.pdf

Italian Migration Policy

Italy, due to it is geographical location, is extremely exposed to migratory movements. Over the past few decades, the Republic has undergone a far-reaching transformation from sending to receiving country. A country in which a migration policy practically did not exist had to build it from scratch quite quickly, which was associated with many of its disadvantages, reformed over time. A breakthrough moment was the migration crisis initiated in 2011 and caused by the Arab Spring in North Africa. It was a real test not only for the Italian migration policy, but in retrospect also for the entire European Union, where, unfortunately, there was no enough solidarity.

Włochy, ze względu na swoje wyjątkowe położenie geograficzne, są szczególnie narażone na ruchy migracyjne. W ciągu kilku ostatnich dekad Republika Włoska przeszła daleko idącą transformację z kraju wysyłającego, po przyjmujący. Państwo, w którym praktycznie nie istniała polityka migracyjna, musiało w dość szybkim tempie zbudować ją od podstaw, co okraszone zostało wieloma jej wadami i niedociągnięciami, reformowanymi w miarę upływu czasu. Przełomowym momentem okazał się kryzys migracyjny zapoczątkowany w 2011 r. u podłoża, którego stała Arabska Wiosna w Afryce Północnej. Był on prawdziwym sprawdzianem nie tylko dla włoskiej polityki migracyjnej, ale w perspektywie długofalowej również i całej Unii Europejskiej, gdzie niestety zabrakło wystarczającej solidarności.

REFERENCES:

 • Allievi S., Dalla Zuanna G., Tutto quello che non vi hanno mai detto sull’immigrazione, Bari 2016.
 • Baranowska G., Gliszczyńska-Grabias A., Hernandez-Połczyńska A., Sękowska-Kozłowska K., O prawach człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Romana Wieruszewskiego, Warszawa 2017.
 • Bodziany M., Kotasińska A., Europejski kryzys migracyjny - włoskie stadium przypadku, „Pogranicze. Polish Borderlands Studies” 2017, nr 2.
 • Bonetti P., Ordine pubblico, sicurezza, polizia locale e immigrazione nel nuovo art. 117 della Costituzione, „Le Regioni” 2002, nr 2.
 • Carrosio G., I margini al centro: L’Italia delle aree interne tra fragilità e innovazione, Roma 2019.
 • Cesareo V., Blangiardo G.C., Indici di integrazione. Un’indagine empirica sulla realtà migratoria italiana, Milano 2009.
 • Cieślikowska M., Włochy wobec nielegalnych migracji z Tunezji i Libii, „Stosunki Międzynarodowe - International Relations” 2012, nr 1.
 • Diawoł-Sitko A., Afryka Północna i Unia Europejska. Wyzwania współpracy po Arabskiej Wiośnie, Kraków 2016.
 • Dzisiów-Szuszczykiewicz A., „Arabska wiosna” - przyczyny, przebieg i prognozy, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2011.
 • Firlit-Fesnak G., Łotocki Ł., Zawadzki P., Europejskie polityki migracyjne. Stare dylematy, nowe wyzwania, Wrocław 2016.
 • Głąbicka K., Okólski M., Stola D., Polityka migracyjna Polski, „Prace migracyjne” 1998, nr 18.
 • Hajduk-Gawron W., Pospiszil K., Adaptacje III. Implementacje, konwergencje, dziedziczenie, Katowice 2018.
 • Kaczmarczyk P., Okólski M., Polityka migracyjna jako instrument promocji zatrudnienia i ograniczania bezrobocia, Warszawa 2008.
 • Kosińska A., Wojtasik P., Acquis Return. Doświadczenia implementacji i rozwój polityki powrotowej Unii Europejskiej, Lublin 2015.
 • Kowalska-Angelelli K., Polscy imigranci we Włoszech Trendy migracyjne, rynek pracy i system zabezpieczenia społecznego przed i po 1 maja 2004 r., „Centre of Migration Research” 2007, nr 17.
 • Kulesa A., W stronę konceptualizacji polityki migracyjnej jako szczegółowej polityki państwa: definicja i pole badawcze, „Studia z Polityki Publicznej” 2017, nr 4.
 • Legut A., Polskie organizacje imigranckie we Włoszech - raport z badania przedstawicieli instytucji, Warszawa 2019.
 • Liberti S., Na południe od Lampedusy. Podróże rozpaczy, Wołowiec 2013.
 • Lorencka M., Dyskusje wokół konstytucyjnej reformy systemu rządów we Włoszech, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2010, nr 2.
 • Małek A., Polityka migracyjna Włoch w latach 1861-2011, Kraków 2017.
 • Michalska K., Pawłowski M., Znaczenie umowy z Libią w polityce migracyjnej Włoch,
 • „Biuletyn PISM” 2020, nr 20.
 • Mickiewicz P., H. Wyligała, Dokąd zmierza Europa: nacjonalizm, separatyzm, migracje - nowe wyzwania Unii Europejskiej, Wrocław 2009.
 • Mikołajewski J., Wielki przypływ, Warszawa 2015.
 • Noviello M., Napływ ludności do Włoch ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnoletnich, „Przegląd Geopolityczny” 2016, nr 17.
 • Petrillo A., La crisi dell’abitare migrante in Italia. Una prospettiva storica, „Sociologia urbana e rurale” 2018, nr 117.
 • Savino M., La crisi migratoria tra Italia e Unione Europea: diagnosi e prospettive, Napoli 2017.
 • Savino M., L’Italia, l’Unione europea e la crisi migratoria, „Il Mulino” 2017, nr 2.
 • Sori E., La politica emigratoria italiana 1860-1973, „Popolazione e Storia” 2003, nr 1.
 • Sulowski S., Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego w wybranych państwach, Warszawa 2013.
 • Wardim K., Implikacje decyzji politycznych i działań militarnych w Libii dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Toruń 2019.
 • Wawrzyniak J., Opinia w sprawie kognicji Sądu Konstytucyjnego Republiki Włoskiej w zakresie prawa wtórnego UE, „Zeszyty Prawnicze BAS” 2011, nr 2.
 • Wawrzyniak J., Problematyka zmiany konstytucji Republiki Włoskiej, „Państwo i prawo” 2018, nr 12.
 • Witkowski Z., Konstytucja Republiki Włoskiej z 1947 r. (w sześćdziesiątą rocznicę jej uchwalenia), „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 6.
 • Zięba M., Migracja - wyzwanie XXI wieku, Lublin 2008.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart