Author: Adam Tokarski
E-mail: at5@tlen.pl
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9675-260X
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 143-161
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.03.07
PDF: ppk/49/ppk4907.pdf

The article discusses prerogatives and activity of the President of the Republic of Poland with respect to constitutional legislation. The first part of the paper deals with regulations which refer to the head of state’s participation in the constitutional legislation during the inter-war period. The second part of the article analyses legal provisions concerning that issue, which were enforced in 1947–1952 and 1989–1997. The third part contains a description of the President’s role in the procedure of amending the Constitution stipulated in art. 235, para. 1 of the Constitution of the Republic of Poland of 1997 and the application of that procedure in practice so far. The fourth part is the summary of this paper.

Prezydent a ustawodawstwo konstytucyjne w polskiej tradycji ustrojowej

Artykuł dotyczy uprawnień i działalności Prezydenta Rzeczypospolitej w zakresie ustawodawstwa konstytucyjnego. Pierwsza część niniejszej pracy poświęcona została uregulowaniom odnoszącym się do udziału głowy państwa w ustawodawstwie konstytucyjnym okresu międzywojennego. Drugą część artykułu stanowi analiza przepisów dotyczących tej kwestii, które obowiązywały w latach 1947–1952 oraz 1989–1997. W trzeciej części zawarty został opis roli Prezydenta w procedurze zmiany Konstytucji określonej w art. 235 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej z 1997 r. oraz dotychczasowej praktyki stosowania tej regulacji. Część czwartą stanowi podsumowanie niniejszego opracowania.

REFERENCES:

Literature:

 • Car S., Z zagadnień konstytucyjnych Polski, Warszawa 1924.
 • Chrząszczewski A., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i jego kompetencje, „Gazeta Administracji i Policji Państwowej” 1925, nr 45.
 • Ciapała J., Prezydent w systemie ustrojowym Polski (1989–1997), Warszawa 1999.
 • Demokracja kolumnowa. Czy można tak uchwalać budżet? Co, jeśli ustawa na 2017 została przyjęta wadliwie?, www.wiadomosci.dziennik.pl Dudek A., Historia polityczna Polski 1989–2015, Kraków 2016.
 • Działocha K., Trzciński J., Zagadnienie obowiązywania Konstytucji Marcowej w Polsce Ludowej 1944–1952, Wrocław- Warszawa- Kraków–Gdańsk 1977.
 • Gierach E., Syryt A., Ustawa o zmianie konstytucji – wybrane problemy związane z kontrolą konstytucyjności, [w:] Aktualne problemy reform konstytucyjnych, red. S. Bożyk, Białystok 2013.
 • Jabłoński M., Rozdział XII. Zmiana Konstytucji, [w:] Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, red. J. Boć, Wrocław 1998.
 • Komarnicki W., Ustrój państwowy Polski współczesnej. Geneza i system., Wilno 1937.
 • Lipiński Ł., Prezydent brnie w absurdalne referendum, „Polityka”, 12 czerwca 2018 r., www.polityka.pl Min. Mucha: Wynik referendum będzie wiążący dla Prezydenta, 4 czerwca 2018 r., www. prezydent.pl Oberlender N., Gwarancje Konstytucji, [w:] Ankieta o konstytucji z 17 marca 1921, red. W.L. Jaworski, Kraków 1924.
 • Orlewicz T., Zasady Konstytucji 23 kwietnia 1935, Warszawa 1935.
 • Paszkudzki A., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 17 marca 1921 z uwzględnieniem zmian ustalonych ustawą z dnia 2 sierpnia 1926, Lwów-Warszawa 1927.
 • Prezydent Aleksander Kwaśniewski: Nie jestem politykiem pustych gestów, „Rzeczpospolita” z 26 czerwca 2000 r., www.archiwum.rp.pl Prezydent przedstawił pytania referendalne, 20 lipca 2018 r., www.prezydent.pl Prokop K., Referendum konstytucyjne – polskie rozwiązania na tle innych państw, [w:] Instytucje demokracji bezpośredniej na tle rozwiązań konstytucyjnych i ustawowych. Stan obecny oraz postulaty de lege ferenda, red. M. Bożek, P. Śwital, K. Walczuk, Radom 2012.
 • Rozmaryn S., Polskie prawo państwowe, Warszawa 1951.
 • Sarnecki P., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz do przepisów, Kraków 2000.
 • Sarnecki P., Weto ustawodawcze Prezydenta RP wobec ustaw konstytucyjnych, [w:] Studia nad prawem konstytucyjnym. Dedykowane Profesorowi Kazimierzowi Działosze, red. J. Trzciński, B. Banaszak, Wrocław 1997.
 • Seidler G. L., Władza ustawodawcza i wykonawcza w polskich konstrukcjach ustrojowych 1917–1947, Kraków 1948.
 • Sokolewicz W., Artykuł 235, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. t. II, red. L. Garlicki, Warszawa 2001.
 • Starczewski E., Nasze rządy, Warszawa 1922.
 • Szczurowski B., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako organ czuwający nad przestrzeganiem konstytucji, Warszawa 2016.
 • Tuleja P., Szczurowski B., Rozdział XII. Zmiana Konstytucji, [w:] Konstytucja RP. Tom II. Komentarz. Art. 87–243, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
 • Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2000.
 • Wojtyczek K., Czy Trybunał Konstytucyjny może badać zgodność ustawy z konstytucyjnej z konstytucją, [w:] Zagadnienia współczesnego prawa konstytucyjnego, red. A. Pułło, Gdańsk 1993.
 • Zaleśny J., Tryb zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Państwo – Demokracja – Samorząd. Księga jubileuszowa na sześćdziesięciopięciolecie Profesora Eugeniusza Zielińskiego, red. T. Mołdawa, Warszawa 1999.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart