Author: Magdalena Abu Gholeh
Institution: Uniwersytet Wrocławski
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0354-7581
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 163-181
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.04.09
PDF: ppk/50/ppk5009.pdf

Independent data protection authorities are of critical importance to the effective protec- tion of personal data. Even under the previous Directive EU Member States were obligated to provide a designated supervisory authority. The fundamental reform of EU data pro- tection law and adoption of General Data Protection Regulation has introduced a num- ber of changes in the data protection law area. It also affected the provisions on national data protection authorities. To adapt to the new regulatory regime Polish legislator has decided to establish a new supervisory authority. The President of Personal Data Pro- tection Office has replaced the previous Inspector General for Personal Data Protection. However it needs to be noted that current provisions raised questions about the position of The President in the whole regulatory framework. Therefore the aim of this paper is to review current law and to define the legal position of Polish data protection authority.

Pozycja ustrojowa organu nadzorczego ochrony danych osobowych na przykładzie Polski

Istnienie niezależnych organów nadzorczych powszechnie jest uznawane za jeden z naj- istotniejszych czynników na drodze do skutecznej ochrony danych osobowych. Europej- ski system ochrony danych jeszcze pod rządami poprzedniej dyrektywy obligował pań- stwa członkowskie do powołania organów właściwych do badania zgodności procesów przetwarzania z obowiązującym prawem. Gruntowna reforma unijnego prawa ochro- ny danych osobowych, zwieńczona przyjęciem ogólnego rozporządzenia o ochronie da- nych wprowadziła szereg nowych instytucji związanych z szeroko pojęta ochroną pry- watności. Co oczywiste zmiany te dotknęły również krajowych organów nadzorczych. Polski ustawodawca dostosowując przepisy krajowe do nowej sytuacji prawnej zadecy- dował o powołaniu nowego organu nadzorczego. Tym samym Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zastąpił dotychczasowego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Lektura obecnie obowiązujących przepisów zrodziła jednak liczne pytania o miejsce Prezesa Urzędu w polskim porządku prawnym. W związku z powyższym celem niniejszego artykułu jest szczegółowa analiza przepisów unijnych i krajowych oraz próba zdefiniowania pozycji ustrojowej polskiego organu nadzorczego

REFERENCES:

Literature:

 • Barta P., Litwiński P., Niezależne organy nadzorcze, [w:] Rozporządzenie UE w sprawie
  ochrony osób fizycznych w związki z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym
  przepływem takich danych. Komentarz, red. P. Litwiński, Warszawa 2018.
 • Fajgielski P., Art. 46 Obowiązek zachowania tajemnicy, [w:] Ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, red. P. Fajgiel-
  ski, Warszawa 2018.
 • Fajgielski P., Art. 97 Związanie sądu decyzją Prezesa Urzędu, [w] Ogólne rozporządze-
  nie o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, red. P. Faj-
  gielski, Warszawa 2018.
 • Gajda A., Pozycja ustrojowa organu nadzorczego w świetle unijnego projektu rozporządze-
  nia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i swobodnym przepływem takich danych, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2013, nr 1.
 • Góral U., Makowski P., Niezależne organy nadzorcze, [w:] RODO Ogólne rozporządze-
  nie o ochronie danych osobowych. Komentarz, red. E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, War-
  szawa 2018.
 • Jabłoński M., Specyfika systemowych gwarancji niezależności funkcjonowania organów
  na przykładzie krajowego organu ochrony danych osobowych w Polsce, [w:] Specyfika
  organizacji i funkcjonowania organów władzy publicznej. Analiza porządków praw-
  nych państw współczesnych, red. M. Jabłoński, M. Abu Gholeh, Wrocław 2019.
 • Kuczma E., Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych jako organ ochrony prawa
  do prywatności, Białystok 2016.
 • Legat O., Art. 34 Prezes Urzędu, zakres właściwości, wymogi formalne, kadencyjność,
  [w:] Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, red. B. Marcinkowski, War-
  szawa 2018.
 • Piech M., One stop shop. Mechanizmy podejmowania decyzji w sprawie transgranicznego
  przetwarzania danych osobowych w UE, „Monitor Prawniczy” 2016, nr 20.
 • Rokita K., Niezależność organów ochrony danych osobowych w ogólnym rozporządzeniu
  o ochronie danych, „Europejski Przegląd Sądowy” 2016, nr 7.
 • Sagan S., Serzhanova V., Organy i korporacje ochrony prawa, Warszawa 2014.
 • Sibiga G., Dostosowywanie prawa polskiego do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
  Warszawa 2016, http://michalboni.pl/mboni/wp-content/uploads/2016/11/Opinia.pdf.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart