Author: Dobrochna Ossowska-Salamonowicz
E-mail: dobrochna.ossowska@uwm.edu.pl
Institution: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6617-9096
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 183-192
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.04.10
PDF: ppk/50/ppk5010.pdf

Editors of daily newspapers and magazines have responsibilities toward the authors who provide the content of the journals, the owners/publishers of the journals, and the public as a whole for what appears in his or her journal. To establish and maintain high-quality journal content, an editor should, prior to accepting a position, receive an explicit written statement from the journal’s owner that defines the editor’s responsibilities and autonomy. Editors should be given full responsibility for editorial decisions on individual manuscripts. The editor’s right to editorial freedom should be agreed on by both the editor and the journal owner/publisher.

Inkoherencje odpowiedzialności prawnej redaktora naczelnego

Redaktorzy dzienników i czasopism ponoszą odpowiedzialność wobec autorów, którzy dostarczają treści czasopism, właścicieli/wydawców czasopism oraz ogółu społeczeństwa za to, co pojawia się w jego dzienniku. Aby ustanowić i utrzymywać wysokiej jakości zawartość czasopisma, redaktor powinien przed przyjęciem stanowiska otrzymać wyraźne pisemne oświadczenie właściciela czasopisma, określające obowiązki i autonomię redaktora. Redaktorzy naczelni, a nie inne osoby, które nie mają wpływu na całokształt publikowanych materiałów, powinni być w pełni odpowiedzialni za decyzje redakcyjne dotyczące poszczególnych rękopisów. Prawo redaktora do wolności redakcyjnej powinno zostać uzgodnione zarówno przez redaktora, jak i właściciela/wydawcę czasopisma.

REFERENCES:

Literature:

 • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.
 • Brzozowska-Pasieka M., Olszyński M., Pasieka J., Prawo prasowe. Komentarz, War-
  szawa 2013, https://sip-1lex-1pl-10000f4x5c9de.han.uwm.edu.pl/#/commentary
  /587604005/401445?keyword=Prasowe%20prawo&tocHit=1&cm=STOP
 • Chajewska A., Orlik K., Odpowiedzialność prawna, [w:] Prawo prasowe. Postępowania są-
  dowe w sprawach prasowych. Komentarz, red. K. Orlik, Warszawa 2017.
 • Ferenc-Szydełko E., Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2013.
 • Komus B., Komentarz do art. 38, [w:] Prawo prasowe. Komentarz, red. B. Kosmus, G. Ku-
  czyński, Warszawa 2018
 • Sobczak J., Prawo prasowe. Komentarz, on-line LEX, https://sip-1lex-1pl-10000f4x5c9de.
  han.uwm.edu.pl/#/commentary/587240173/3761.
 • Syldatk Ł, Komentarz do art. 25, [w:] Prawo prasowe. Komentarz, red. B. Kosmus, G. Ku-
  czyński, Warszawa 2018.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart