Author: Sylwia Stecko
Institution: Uniwersytet Rzeszowski
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4136-0371
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 193-206
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.04.11
PDF: ppk/50/ppk5011.pdf

This article covers considerations related to the right to social security benefits under the Constitution of the Republic of Poland. Its purpose is to clarify the term social security and the indication of legal institutions that are part of social security, social security, so- cial supply and social assistance. It is reasonable to assume that the content of the right to social security benefits is to guarantee every citizen benefits in the event of incapacity for work due to sickness, disability, reaching the retirement age, being out of work not of their own will and not having other means of subsistence. The essence of the right to so- cial security benefits is to protect the citizen in the case of certain insurance risks result- ing in the total or partial loss of self-subsistence. This article also analyses the scope and forms of implementation of the constitutional right to social security.

Prawo do świadczeń z zabezpieczenia społecznego w świetle Konstytucji RP

Artykuł obejmuje rozważania dotyczące problematyki związanej z prawem do świadczeń z zabezpieczenia społecznego na gruncie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Celem jego jest wyjaśnienie terminu zabezpieczenie społeczne i wskazanie instytucji prawnych wchodzących w skład zabezpieczenia społecznego, tj. ubezpieczenia społecznego, zaopa- trzenia społecznego i pomocy społecznej. Na podstawie materiału w nim zgromadzonego można zasadnie przypuszczać, że treścią prawa do świadczeń z zabezpieczenia społecz- nego jest zagwarantowanie każdemu obywatelowi świadczeń na wypadek niezdolno- ści do pracy ze względu na chorobę, inwalidztwo, osiągnięcie wieku emerytalnego, po- zostawanie bez pracy nie z własnej woli i nie posiadania innych środków utrzymania. Do istoty prawa do świadczeń z zabezpieczenia społecznego należy ochrona obywate- la w razie wystąpienia określonych ryzyk ubezpieczeniowych powodujących całkowitą lub częściową utratę możliwości samodzielnego utrzymania się. W niniejszym artyku- le analizie poddano również zakres oraz formy realizacji konstytucyjnego prawa do za- bezpieczenia społecznego.

REFERENCES:

Literature:

 • Garlicki L., Jarosz-Żukowska S., Komentarz do art. 67, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej
  Polskiej. Komentarz, t. II, red. L. Garlicki, M. Zubik, Warszawa 2016.
 • Garlicki L., Komentarz do art. 67 Konstytucji RP, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Pol-
  skiej. Komentarz, t. III, red. L. Garlicki, Warszawa 2016.
 • Jończyk J., Prawo zabezpieczenia społecznego, Warszawa 2006.
 • Kuczma P., Prawo do pomocy społecznej, [w:] Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolno-
  ści i praw jednostki w polskim porządku prawnym, red. M. Jabłoński, Wrocław 2014.
 • Kuczma P., Prawo do zabezpieczenia społecznego [w:] Realizacja i ochrona konstytucyj-
  nych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym, red. M. Jabłoński, Wro-
  cław 2014.
 • Prokop K., Ubezpieczenia społeczne a konstytucyjna idea sprawiedliwości społecznej, [w:]
  Prawo ubezpieczeń społecznych. Wybrane problemy, red. M. Czuryk, K. Naumowicz,
  Olsztyn 2016.
 • Szpor G., Ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego [w:] System ubezpieczeń
  społecznych. Zagadnienia podstawowe, red. G. Szpor, Warszawa 2013.
 • Ślebzak K., Komentarz do art. 67 Konstytucji RP, [w:] Konstytucja RP. Tom I. Komentarz
  do art. 1–86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
 • Ślebzak K., Prawo do zabezpieczenia społecznego w Konstytucji RP. Zagadnienia podsta-
  wowe, Warszawa 2015.
 • Zieleniecki M., Prawo do zabezpieczenia społecznego, „Gdańskie Studia Prawnicze”
  2005, t. XIII.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart