Author: Aleksandra Dzięgielewska
Institution: Uniwersytet Warszawski
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2438-9466
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 217-224
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.04.12
PDF: ppk/50/ppk5012.pdf

The aim of the article was to elaborate on the tax authorities’ practice of initiating crim- inal fiscal proceedings only for the purposes of suspension of tax liabilities prescription period. Despite the fact that legal literature has noticed and commented on the issue for several years, the problem has not yet been dealt with. In 2014 the Polish Ombuds- man initiated legal proceeding in front of the Polish Constitutional Tribunal concerning this matter, however since then no binding judgment has been issued. The administra- tive courts remain helpless while facing the problem, while at the same time, within the competences they had been given, they try to react to the inappropriate exercise of the mechanism of prescription of tax liabilities. The legal situation of the taxpayers would strongly benefit if the Constitutional Tribunal judgment stated unconstitutionality of the legal authorities’ current practice. It is only to be hoped that the Polish Constitutional Tribunal will soon take into account the reasons of the weakest party of this public-pri- vate conflict of interest.

Wszczęcie postępowania karnoskarbowego jako sposób organów podatkowych na zawieszenie biegu terminu przedawnienia. Oczekując na wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Celem artykułu było omówienie problemu wszczynania postępowań karnych skarbo- wych przez organy podatkowe wyłączenie w celu zawieszenia biegu terminu przedaw- nienia. Mimo, że to negatywne zjawisko jest komentowane w literaturze już od kilku lat, to praktyka w tym względzie nie uległa zmianie. W 2014 r. wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego Rzecznik Praw Obywatelskich zainicjował postępowanie dotyczące tej kwestii, jednak do tej pory nie zakończyło się ono wiążącym rozstrzygnięciem. Również sądy administracyjne pozostają bezradne wobec problemu, próbując w ramach przyzna- nych im kompetencji reagować na niewłaściwe stosowanie instytucji zawieszenia biegu terminu przedawnienia. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego stwierdzające niezgod- ność z Konstytucją takiego sposobu korzystania przez organy z przyznanych im upraw- nień miałoby istotny wpływ na poprawę sytuacji prawnej podatników. Pozostaje mieć nadzieję, że Trybunał wkrótce weźmie pod uwagę racje słabszej strony tego publiczno- -prywatnego konfliktu interesów.

REFERENCES:

Literature:

 • Banaszak B., O konstytucyjności ustawowej regulacji zawieszenia przedawnienia zobowią-
  zań podatkowych, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2011, nr 1.
 • Gajewska-Kraczkowska H., O prawdziwej funkcji zawieszenia postępowania karnego skar-
  bowego, „Monitor Podatkowy” 2012, nr 4.
 • Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie postępowanie karne, Warszawa 2014.
 • Kmieciak Z., Glosa do wyroku NSA z dnia 8 stycznia 1988 r. (sygn. IV SA 753/87), „Orzecz-
  nictwo Sądów Polskich” 1991, nr 7–8.
 • Krzywoń A., Podatki i inne daniny publiczne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
  Warszawa 2011.
 • Krzywoń A., Przedawnienie zobowiązania podatkowego – analiza konstytucyjna, „Ze-
  szyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2013, nr 2.
 • Łabuda G., Zawieszenie postępowania karnego skarbowego ze względu na prejudykat,
  „Prokuratura i Prawo” 2011, nr 3.
 • Parchomiuk J., Nadużycie prawa w prawie administracyjnym, Warszawa 2018.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart