Author: Damian Wicherek
E-mail: wicherek.damian@gmail.com
Institution: Uniwersytet Rzeszowski
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1710-0820
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 131-144
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.04.07
PDF: ppk/50/ppk5007.pdf

In this article, the author focuses on the constitutional prerogative of the President of the Republic of Poland, which is the granting of the statute of the President’s Chancellery. The aim of the article will be to analyze the individual statutes of the auxiliary body of the president, taking into account changes that have been made to the Law Office based on the documents issued. In the first part, the article refers to the legal basis for issuing statutes by the president, but the author in the subsequent parts focuses mainly on the analysis of documents issued by individual Presidents of the Republic of Poland.

Ewolucja struktury Kancelarii Prezydenta RP w latach 1989–2017. Statuty Kancelarii Prezydenta

W artykule autor skupia się na konstytucyjnej prerogatywie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jaką jest nadawanie statutu Kancelarii Prezydenta RP, która jest organem pomocniczym prezydenta. Pierwsza części artykuł, odnosi się do podstawach prawnych nadawania statutu przez Prezydenta RP, natomiast w drugiej części autor, przedstawia poszczególne dokumenty z lat 1989–2017. W zakończeniu autor zwraca uwagę na podobieństwa oraz różnice w nadawanych przez Prezydentów RP statutach, w których określali Oni zasady funkcjonowania Kancelarii Prezydenta RP, która umożliwia prezydentom realizację założeń swojej prezydentury.

REFERENCES:

Literature:

 • Chorążewska A., Model Prezydentury w praktyce politycznej po wejściu w życie Konstytucji
  RP z 1997 r., Warszawa 2008.
 • Frankiewicz A., Kontrasygnata aktów urzędowych prezydenta, Zakamycze 2004.
 • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne, zarys wykładu, Warszawa 2007.
 • Kruk M., Prerogatywa prezydenta RP, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej; Komentarz
  encyklopedyczny, red. W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa 2009.
 • Mojak, R, Akty urzędowe prezydenta, [w:] Polskie prawo konstytucyjne, red. W. Skrzydło,
  Lublin 2006.
 • Mojski W., 2015, Władza wykonawcza – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej [w:] Konstytucyjny
  system organów państwowych, red. E. Gdulewicz, Lublin 2015.
 • Skrzydło W., Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 r., Warszawa 2014.
 • Szluz A., Pozycja prawna Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd
  Prawa Konstytucyjnego” 2019, nr 2.
 • Winczorek P., Konstytucyjny system organów państwowych, Warszawa 2012.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart