Author: Małgorzata Grzesik-Kulesza
E-mail: malgorzata.g.k@gazeta.pl
Institution: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9855-9181
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 29-37
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.06.02
PDF: ppk/52/ppk5202.pdf

Due to the Constitution of 1952, the Council of State gained the status of the supreme organ of state power which was to strengthen the control of the Sejm over the govern- ment between the sessions. It operated on a collegial basis and its composition reflect- ed the political face of the Sejm. The Council of State has received a wide range of com- petences, including very significant power to issue decrees with the force of law, which meant that in certain periods it became the main legislator limiting the legislative ac- tivity of the Sejm. Thanks to decree-making activities, it had a huge impact on the shap- ing and functioning of legal system. In practice, it also took over control rights over the government. Due to the real nature of this body in the system of state organs, it can be stated that the political purpose for which the Council of State was established has been significantly expanded.

Rada Państwa – emanacja Sejmu

Rada Państwa uzyskała na gruncie Konstytucji z 1952 r. status naczelnego organu wła- dzy państwowej, który miał wzmacniać kontrolę Sejmu nad rządem pomiędzy sesjami. Działała na zasadzie kolegialności a jej skład odzwierciedlał polityczne oblicze Sejmu. Rada Państwa otrzymała szeroki zakres kompetencji, w tym bardzo istotne uprawnie- nie do wydawania dekretów z mocą ustawy, co spowodowało że w pewnych okresach stawała się głównym prawodawcą ograniczając działalność ustawodawczą Sejmu. Dzię- ki działalności dekretodawczej miała ogromny wpływ na kształtowanie i funkcjono- wanie systemu prawa. W praktyce przejęła ponadto uprawnienia kontrolne w stosunku do rządu. Z uwagi na rzeczywisty charakter tego organu w systemie organów państwo- wych można stwierdzić, że cel ustrojowy dla którego Rada Państwa została powołana został znacznie rozszerzony.

REFERENCES:

Literature:

 • Burda A., Polskie prawo państwowe, Warsaw 1977.
 • Galster J., Mizerski E., Witkowski Z., Nowe uregulowania w polskim prawie konstytucy-
  jnym (1980–1987), Toruń 1989.
 • Jarosz Z., Rada Państwa, [in:] Prawo konstytucyjne, eds. Z. Jarosz, S. Zawadzki, Poznań 1976.
 • Mołdawa T., Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, [in:] Historia Sejmu Polskiego, ed.
  A. Ajnenkiel, Warsaw 1989.
 • Repel J., Naczelne organy władzy państwowej de lege lata i de lege fundamentali ferenda,
  “Acta Universitatis Wratislaviensis” 1983, Law CXVI.
 • Rybicki M., Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 1952 r., [in:] Konstytucje Pol-
  ski, ed. M. Kallas, Warsaw 1990.
 • Rybicki M., Rada Państwa, [in:] Ustrój polityczny PRL, ed. W. Skrzydło, Rzeszów 1978.
 • Siemieński F., Prawo konstytucyjne, Poznań 1976.
 • Skrzydło W., Prawo konstytucyjne, Lublin 1996.
 • Skrzydło W., Rada Państwa PRL (Uwagi de lege ferenda), “Państwo i Prawo” 1983, No. 3.
 • Skrzydło W., Ustrój polityczny PRL, Rzeszów 1978.
 • Sobolewski M., Z problematyki socjalistycznego parlamentaryzmu, “Państwo i Prawo”
  1956, No. 12.
 • Stembrowicz J., Rada Państwa w systemie organów PRL, Warsaw 1968.
 • Witkowski Z., Przemiany w zakresie kompetencji i działań Rady Państwa oraz jej prze-
  wodniczącego, [in:] Nowe uregulowania w polskim prawie konstytucyjnym (1980–1987),
  eds. J. Galster, E. Mizerski, Z. Witkowski, Toruń 1989.
 • Witkowski Z., Rada Państwa jako organ czuwający nad zgodnością prawa z Konstytuc-
  ją, “Państwo i Prawo” 1977, No. 7.
 • Zakrzewski W., Opałek K., Z zagadnień praworządności socjalistycznej, Warsaw 1958.
 • Zakrzewski W., Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej jako najwyższy przedstawicielski
  organ władzy państwowej, [in:] Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, ed. A. Bur-
  da, Warsaw 1975.
 • Zamkowski W., Jedność i podział władzy w Polsce Ludowej, “Zeszyty Naukowe Uniwer-
  sytetu Wrocławskiego. Nauki społeczne” 1961, No. 41.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart