Author: Tomasz Litwin
E-mail: tomasz.litwin@gmail.com
Institution: Akademia Ignatianum w Krakowie
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6956-6959
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 39-51
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.06.03
PDF: ppk/52/ppk5203.pdf

The Polish Constitution from 1921 established the bicameral model of the parliament composed of Sejm and Senate. The Article 35 para. 2 of the Constitution clearly sanc- tioned the right of the Senate to reject the whole draft of the bill adopted by the Sejm. However, neither this rule nor any other rule of the Constitution precised the conse- quences of such practice. This loophole in the constitutional rules caused controver- sies among constitutional law experts from that time and remains controversial even at present. The main aim of the article written within the constitutional-legal perspective is to present the position of the most prominent legal experts and the position of the au- thor on the analyzed issue.

„Weta legislacyjne” Senatu – kontrowersyjny element procedury ustawodawczej na podstawie przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1921 r.

Polska Konstytucja z 1921 r. przewidywała dwuizbowy model parlamentu składające- go się z Sejmu i Senatu. Artykuł 35 ust. 2 Konstytucji wyraźnie ustanowił prawo Senatu do odrzucenia całego projektu ustawy uchwalonego przez Sejm. Jednakże, ani ten ani żaden inny przepis Konstytucji nie precyzował konsekwencji takiego działania. Ta luka prawna w przepisach Konstytucji wywołała kontrowersje wśród ówczesnych konstytuc- jonalistów i pozostaje przedmiotem kontrowersji nawet obecnie. Głównym celem ar- tykułu pisanego z perspektywy prawno-ustrojowej jest prezentacja stanowisk najważnie- jszych prawników oraz autora odnośnie do analizowanego zagadnienia.

REFERENCES:

Literature:

 • Cybichowski Z., Sejm a Senat, “Gazeta Administracji i Policji Państwowej”, 28.04.1923.
 • Cybichowski Z., Polskie prawo państwowe, vol. 3, Warsaw 1933.
 • Czajowski J., Senat Rzeczypospolitej Polskiej pierwszej kadencji 1922–1927. Pozycja praw-
  nokonstytucyjna i praktyka ustrojowa, Warsaw 1999.
 • Gwiżdż A., Burżuazyjno-obszarnicza Konstytucja z 1921 r. w praktyce, Warsaw 1956.
 • Jaworski W.L., Konflikt między Sejmem a Senatem, [in:] Ankieta o Konstytucji z 17 mar-
  ca 1921, ed. W.L. Jaworski, Kraków 1924.
 • Krukowski S., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1921 r., [in:] Konstytucje Polski.
  Studia monograficzne z dziejów polskiego konstytucjonalizmu, vol. 2, ed. M. Kallas,
  Warsaw 1990.
 • Miller A., Sejm a Senat. Przyczynek do wykładni art. 35 Konstytucji z dn. 17 marca 1921 r.,
  “Palestra” 1925, vol. 2, No. 6–7.
 • Peretiatkowicz A., Władza Senatu (art. 35-ty Konstytucji), “Gazeta Sądowa Warszawska”,
  October 13, 1923.
 • Rataj M., Pamiętniki 1918–1927, Warsaw 1965.
 • Rostworowski M., W sprawie konfliktu między Sejmem a Senatem, [in:] Ankieta o Kon-
  stytucji z 17 marca 1921, ed. W.L. Jaworski, Kraków 1924.
 • Starzyński S., Sejm a art. 35 Konstytucji, “Kurjer Warszawski”, 8.04.1923.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart