Author: Andrzej Bałaban
E-mail: a.balaban@o2.pl
Institution: Uniwersytet Szczeciński
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3187-8329
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 63-76
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.06.05
PDF: ppk/52/ppk5205.pdf

The paper addresses the interpretation of the concept of local law issued by local gov- ernment, included in the Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997. Local law of territorial self-government, against authorizations of other law-making organs, features a broad spectrum of possibilities, from implementing acts to legislation differ- ent than statute, which depends on a specific statutory authorization that must carry out the constitutional principle of decentralization of public power under Article 15 and the principle of transferring to the local government of a substantial part of public du- ties under Article 16.

Lokalne prawo samorządu terytorialnego w systemie źródeł prawa III Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst dotyczy interpretacji pojęcia prawa lokalnego wydanego przez samorząd teryto- rialny, zawartej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. Lokalne prawo samorządu terytorialnego, wbrew upoważnieniom innych organów ustawodaw- czych, zawiera szeroki spektrum możliwości, od aktów wykonawczych po ustawodaw- stwo inne niż ustawowe, które zależy od konkretnego ustawowego upoważnienia, które musi realizować konstytucyjną zasadę decentralizacji władzy publicznej zgodnie z art. 15 oraz zasadę przekazywania władzom lokalnym znacznej części społeczeństwa obowiąz- ki na podstawie art. 16.

REFERENCES:

Literature:

 • Bałaban A., Polskie problemy ustrojowe, Kraków 2003.
 • Bałaban A., Samorząd terytorialny w konstytucjach państw europejskich, [in:] Europe-
  jska Karta Samorządu Lokalnego a prawo samorządu terytorialnego, ed. M. Ofiars-
  ka, Szczecin 2015.
 • Bałaban A., Wyrok TK z dnia 12 grudnia 20011 r. (P 1/11) w sprawie delegalizacji prawot-
  wórstwa zarządów województw dotyczących unijnych programów operacyjnych, “Studia
  Iuridica Lublinensia”, vol. XXII, Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Gd-
  ulewicz w siedemdziesięciolecie urodzin, ed. R. Mojak, Lublin 2014.
 • Dąbek D., Prawo miejscowe, Warsaw 2007.
 • Izdebski H., Fundamenty współczesnych państw, Warsaw 2007.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart