Author: Mateusz Pękala
E-mail: mateusz.pekala@ignatianum.edu.pl
Institution: Akademia Ignatianum w Krakowie
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1389-2664
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 77-91
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.06.06
PDF: ppk/52/ppk5206.pdf

Article presents the conclusions resulting from a qualitative analysis of speeches giv- en by the Prime Ministers of Poland: Beata Szydło (2015) and Mateusz Morawiecki (2017). The aim of the study was to reconstruct the assumptions concerning public policy, including legal policy and issues related to the state system. The application of qualitative content analysis made it possible to determine, i.a. the main autotel- ic and instrumental values of the Polish legal system, as well as to identify the most important social objectives and ways of their implementation. The analysis of the speeches shows the dilemmas and challenges currently faced by decision-makers in Poland: political and social conflicts, legislative inflation, the need to increase ef- ficiency in public governance, supporting social capital. The main instruments for achieving social goals are: adoption of legal acts (laws and regulations) and the use of economic incentives.

Ogólne uwarunkowania polityki publicznej w Polsce – jakościowa analiza treści wystąpień expose Prezesów Rady Ministrów RP: Beaty Szydło (2015) i Mateusza Morawieckiego (2017)

Artykuł przedstawienia wnioski z jakościowej analizy treści wystąpień premierów Pol- ski: Beaty Szydło (2015 r.) i Mateusza Morawieckiego (2017 r.). Celem badania była re- konstrukcja założeń dotyczących polskiej polityki publicznej, w tym polityki prawa oraz zagadnień ustrojowych. Zastosowanie metody jakościowej analizy treści pozwoliło okre- ślić m.in. główne wartości autoteliczne i instrumentalne polskiego systemu prawnego, a także zidentyfikować najważniejsze cele społeczne i sposoby ich realizacji. Analiza tre- ści przemówień ukazuje także główne dylematy i wyzwania, jakie stoją aktualnie przed decydentami kształtującymi politykę publiczną i politykę prawa w Polsce: spory poli- tyczne i światopoglądowe, inflacja prawa, konieczność podnoszenia skuteczności w za- rządzaniu instytucjami publicznymi, wspieranie kapitału społecznego. Głównymi in- strumentami osiągania celów społecznych są: przyjmowanie aktów prawnych (ustaw i rozporządzeń) oraz stosowanie bodźców ekonomicznych.

REFERENCES:

Literature:

 • Babbie E., Podstawy badań społecznych, Warsaw 2008.
 • Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Po-
  znań 2001.
 • Frieske K.W., Polityki publiczne: iluzje uniwersalnej racjonalności, [in:] Nauki o polityce
  publicznej. Monografia dyscypliny, ed. J. Kwaśniewski, Warsaw 2018.
 • Kamosiński S., Bezpieczeństwo państwa w expose polskich premierów od Tadeusza Mazo-
  wieckiego do Beaty Szydło, “UR Journal of Humanities and Social Sciences” 2016, No. 1.
 • Kołodziej J.H., Analiza narracyjna. Przygotowanie projektu badań, [in:] Metody badań
  medioznawczych i ich zastosowanie, eds. A. Szymańska, M. Lisowska-Magdziarz,
  A. Hess, Kraków 2018.
 • Kubala K., „Racjonalność” w dyskursie polityki polskiej na przykładzie expose premiera
  Donalda Tuska w 2011 r. Dominująca odmiana refleksyjności zinstytucjonalizowanej,
  “Władza sądzenia” 2012, No. 1.
  Leśniczak R., Zastosowanie reguł konwersacyjnych Paula Grice’a w komunikowaniu po-
  litycznym – analiza porównawcza expose Donalda Tuska i Beaty Szydło, “Acta Uni-
  versitatis Lodziensis, Folia Litteraria Polonica” 2016, No. 2(32).
 • Morawiecki M., Expose Speech delivered in Polish Sejm, 12.12.2017 r., Official Transcript in
  Polish language available at: http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter8.nsf/0/7FB7AC056BB-
  67FEDC125821A002F0A5D/%24File/54_a_ksiazka_bis.pdf.
 • Rittel S.J., Dyskurs w filozofii politycznej. Podejście lingwistyczno-politologiczne i syste-
  mowe, Kielce 2005.
 • Silverman D., Interpretacja danych jakościowych. Metody analizy rozmowy, tekstu i in-
  terakcji, Warsaw 2008.
 • Słownik socjologii i nauk społecznych, ed. M. Tabin, Warsaw 2004.
 • Stefaniuk M., Rola opinii publicznej w wystąpieniach posłów VI kadencji Sejmu Rzeczy-
  pospolitej Polskiej, “Studia Iuridica Lublinensia” 2014, No. 22.
 • Szydło B., Expose Speech in Polish Sejm, 18.11.2015, as in Official Transcript in Polish
  language, available at: http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter8.nsf/0/ACC7A0E8310D-
  1F55C1257F01004844EA/%24File/01_ksiazka_d_bis.pdf.
 • Wodak R., Krzyżanowski M., Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych, War-
  saw 2011.
 • Wójcik S., Analiza dyskursu polityki wokół obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej na wy-
  branych przykładach debat parlamentarnych, “Polityka i społeczeństwo” 2015, No. 1 (13).
 • Zirk-Sadowski M., Polityka prawa, [in:] Leksykon socjologii prawa, eds. A. Kociołek-Pęk-
  sa, M. Stępień, Warsaw 2013.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart