Author: Radosław Grabowski
Institution: Uniwersytet Rzeszowski
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3362-7363
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 93-102
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.06.07
PDF: ppk/52/ppk5207.pdf

The political involvement of media may raise doubts, particularly when these are the cas- es of political bias. Many Polish journalists perceive this phenomenon critically and try to counteract it, creating codes of journalistic ethics. Their impact, however, is not com- mon, so they remain ineffective. This problem should be considered while analyzing the Polish constitutional provisions and laws. None of the provisions of the Polish Consti- tution of 1997 does prohibit journalists or media political commitment. Media in Po- land have but to fulfill an important function of informing the sovereign (nation) about all the activities of public authorities. To this end, the legal standards guarantee media freedom of action. Associated with the position of media power is to serve social objec- tives, which is to provide information. Legal norms do not require neutrality, nor do they impose political commitment. It should also be remembered that media are a part of the Polish political system.

Polityczna stronniczość mediów w świetle przepisów Konstytucji RP z 1997 r.

Zaangażowanie polityczne mediów może budzić wątpliwości, zwłaszcza gdy są to przy- padki skrajne, charakteryzujące się stronniczością polityczną. Liczni polscy dziennikarze postrzegają to zjawisko krytycznie i starają się temu przeciwdziałać, tworząc kodeksy ety- ki dziennikarskiej. Skuteczność oddziaływania na środowisko tego rodzaju aktów należy ocenić jako niewielki, co jest zapewne związane z ich niewiążącym charakterem. Wydaje się, iż sygnalizowane postawy – związane z politycznym zaangażowaniem mediów – na- leży postrzegać uwzględniając polskich przepisy prawne, konstytucyjne i ustawowe. Ża- den z przepisów Konstytucji RP z 1997 r. nie zakazuje dziennikarzom ani szeroko rozu- mianym mediom politycznego zaangażowania. Jednocześnie należy mieć świadomość, że media w Polsce mają do spełnienia istotną ustrojowo funkcję informowania suwerena (narodu) o wszystkich działaniach władz publicznych. W tym celu zostały ustanowione normy prawne gwarantujące mediom wolność działania. Normy prawne nie wymaga- ją przy tym neutralności, ani też nie nakazują politycznego zaangażowania. Oceniając tego rodzaju postawy należy mieć zatem na uwadze społeczną oraz ustrojową rolę me- diów, jako istotnego elementu polskiego systemu politycznego.

REFERENCES:

Literature:

 • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warsaw 2012.
 • Czarny R.M., Dyplomacja a media – granice akceptacji i ryzyka, [in:] Władza czy służba?Problem dobra wspólnego w polityce, eds. A. Kasińska-Metryka, K. Bochenek-Cichoń,
  Toruń 2011.
 • Garlicki L., Sarnecki P., Comment to art. 14, [in:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
  Komentarz, T. V, ed. L. Garlicki, Warsaw 2005.
 • Młynarska-Sobaczewska A., Współczesne zagrożenia wolności informacji w prasie, “Prze-
  gląd Prawa Konstytucyjnego” 2010, No. 1.
 • Sarnecki P., Comment to art. 54, [in:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz,
  T. III, ed. L. Garlicki, Warsaw 2003.
 • Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Warsaw 2007.
 • Szmulik B., Wolność prasy (art. 14, 54, 61), [in:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Ko-
  mentarz encyklopedyczny, eds. W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Warsaw 2009.
 • Uziębło P., Wolność wyrażania poglądów (art. 54), [in:] Konstytucja Rzeczypospolitej Pol-
  skiej. Komentarz encyklopedyczny, eds. W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski,
  Warsaw 2009.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart