Author: Ryszard Balicki
E-mail: ryszard.balicki@uwr.edu.pl
Institution: Uniwersytet Wrocławski
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9192-908X
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 103-112
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.06.08
PDF: ppk/52/ppk5208.pdf

The article presents one of the institutions of international cooperation of the member states of the European Union – Conference of Parliamentary Committees for Union Af- fairs of Parliaments of the European Union (COSAC). COSAC is an important element of the so-called parliamentary diplomacy. The article presents the reasons for the creation of the Conference and the principles of its functioning, as well as impact on the implementa- tion of the control function of national parliaments in regard to their own executive bodies.

PL Title

Artykuł przedstawia jedną z instytucji współpracy międzynarodowej w państwach człon- kowskich Unii Europejskiej – Konferencji Komisji do Spraw Unijnych Parlamentów Unii Europejskiej (COSAC). COSAC jest istotnym elementem tzw. dyplomacji parlamentarnej. W artykule ukazane zostały przyczyny powstania Konferencji oraz zasady jej funk- cjonowania i wpływ na realizację funkcji kontrolnej parlamentów narodowych wobec własnych organów władzy wykonawczej.

REFERENCES:

Literature:

 • Auel K., Christiansen T., After Lisbon. National Parliaments in the European Union, “West
  European Politics” 2015, vol. 38, No. 2.
 • Bergman T, National parliaments and EU Affairs Committees: notes on empirical variation
  and competing explanations, “Journal of European Public Policy” 1997, vol. 4, No. 3.
 • Florczak-Wątor M., Czarny P., Międzynarodowa współpraca Sejmu RP, Warsaw 2012.
 • Grzeszczak R., Kierunki rozwoju europejskiej współpracy międzyparlamentarnej, [in:]
  Europejska współpraca międzyparlamentarna. Kierunki rozwoju, “Zeszyty OIDE”
  2005, No. 5.
 • Haenel H., Croo H. de, Evolution of COSAC over the last 20 years, http://oide.sejm.gov.
  pl/oide/images/files/international/cosac_20years.pdf (13.09.2019).
 • Maurer A., COSAC, national parliaments and their contribution to a European strong
  public, http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/arbeitspapiere/CO-
  SAC.pdf (13.09.2019).
 • Piedrafita S., EU Democratic Legitimacy and National Parliaments, https://www.ceps.
  eu/publications/eu-democratic-legitimacy-and-national-parliaments (13.09.2019).
 • Redei L., The European Parliament as a diplomatic precedent setter: the case of parliamen-tary relations with Kosovo, [in:] European Parliament and its international relations,
  eds. S. Stelios, I. Daniela, London 2015.
 • Słok-Wódkowska M., Współpraca międzynarodowa parlamentów państw europejskich –
  wybrane aspekty, [in:] Państwo i terytorium w prawie międzynarodowym, eds. J. Men-
  kes, E. Cała-Wacinkiewicz, Warsaw 2015.
 • Westlake M., The European Parliament, the National Parliaments and the 1996 Intergov-
  ernmental Conference, “Political Quarterly” 1995, vol. 66, No. 1.
 • Winzen T, Roederer-Rynning C., Schimmelfennig F., Parliamentary co-evolution: nation-
  al parliamentary reactions to the empowerment of the European Parliament, “Journal
  of European Public Policy” 2015, vol. 22, No. 1.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart