Author: Anna Marcisz-Dynia
E-mail: amarcisz@poczta.onet.eu
Institution: Uniwersytet Rzeszowski
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2117-0685
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 127-140
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.06.10
PDF: ppk/52/ppk5210.pdf

The subject of the study is to analyze EU citizens’ right to court in the light of the pro- cedural regulations of the court of Justice and the General Court included in the CJEU Statute and court regulations. The study analyzes also, to a necessary extent, the body of previous judicial decisions of CJEU as well as the provisions of relevant acts of deriv- ative law concerning the issues in question. Considering the complexity of the analyzed subject and the limitations of the size of the present study, the focus was put on ques- tions related to legal aid and rules of representation. Upon through analysis, the study confirms that in proceedings before EU courts EU citizens have limited possibilities in the scope of the capacity to act in legal proceedings, which constitutes one of the most basic factors limiting their right to court.

Bezpośredni dostęp do sądu obywateli Unii Europejskiej na tle uregulowań proceduralnych Trybunału Sprawiedliwości i Sądu – wybrane zagadnienia

Przedmiotem tego opracowania jest analiza prawa do sądu obywateli Unii Europejskiej w świetle uregulowań proceduralnych Trybunału Sprawiedliwości i Sądu zawartych w Statucie Trybunału i regulaminach sądowych. Przeanalizowano również w niezbęd- nym zakresie orzecznictwo TSUE jak i postanowienia istotnych aktów prawa pochodnego dotyczących omawianej problematyki. Z uwagi na złożoność zagadnienia i na ogranicze- nia objętościowe niniejszej publikacji skupiono się na kwestiach związanych z pomocą prawną jak i zasadach reprezentacji. Na podstawie dokonanych rozważań potwierdzo- no, że w postępowaniu przed sądami unijnymi obywatelom UE przysługują ograniczo- ne możliwości w zakresie zdolności postulacyjnej, które stanowią niewątpliwie jeden z podstawowych elementów ograniczających ich prawo do sądu.

REFERENCES:

Literature:

 • Capik A.B., Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Kraków 2013.
 • Hauser A., Prawo jednostki do sądu europejskiego, Warsaw 2017.
 • Kamiński I.C., Wymiar Sprawiedliwości we Wspólnocie Europejskiej, Praktyczny komen-
  tarz i przepisy, Warsaw 2004.
 • Koncewicz T.T., Postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości, [in:] Wymiar spraw-
  iedliwości w Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, ed. M. Perkowski, Warsaw 2003.
 • Koncewicz T.T., Zasady reprezentacji stron w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedli-
  wości Wspólnot Europejskich, “Przegląd Prawa Europejskiego” 2001, No. 1.
 • Kopiczko O., Postępowanie przed Europejskim Trybunałem – wybrane aspekty, “Prawo
  Unii Europejskiej” 2004, No. 11.
 • Kowalik-Bańczak K., Prawo do obrony w unijnym postępowaniu antymonopolowym
  w kierunku unifikacji standardów proceduralnych w Unii Europejskiej, Warsaw 2012.
 • Kurcz B., Zasady i przebieg postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Wspólnot
  Europejskich, “Przegląd Prawa Europejskiego” 2003, No. 2.
 • Pęcak P., Europejski Trybunał Sprawiedliwości-struktura i procedury, “Edukacja prawnicza”
  2002, No. 2.
 • Pieraś Z.J., Prawo wspólnotowe a integracja europejska, Lublin 2006.
 • Scheuring K., Ochrona praw jednostek praw jednostek w postępowaniu przed sądami
  wspólnotowymi, Warsaw 2007.
 • Traktat z Lizbony. Podstawy prawne Unii Europejskiej, ed. J. Barcz, Warsaw 2010.
 • Trociuk S., Pomoc prawna dla osób ubogich jako forma zapewnienia skutecznego dostępu
  do krajowego i europejskiego wymiaru sprawiedliwości, [in:] Dostęp obywateli do eu-
  ropejskiego wymiaru sprawiedliwości, eds. H. Izdebski, H. Machińska, Warsaw 2005.
 • Wentkowska A., Sądowy system ochrony prawnej, [in:] Prawo Unii Europejskiej po Trakta-
  cie z Lizbony, eds. J. Barcik, A. Wentkowska, Warsaw 2011.
  Zacker Ch., Wernicke S., Prawo europejskie w pytaniach i odpowiedziach, Warsaw 2000.
 • Zawidzka A., Taborowski M., Postępowanie przed sądami wspólnotowymi, “Palestra”
  2003, No. 7–8.
 • Zawidzka A., Taborowski M., Sądownictwo Wspólnotowe po Nicei, “Palestra” 2002, No. 5–6.
 • Zieliński A., Prawo do sądu a struktura sądownictwa, “Państwo i Prawo” 2003, No. 4.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart