Author: Gabriela Dobrovičová
Institution: Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9314-4022
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 157-164
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.06.12
PDF: ppk/52/ppk5212.pdf

This paper analyzes the power of the Constitutional Court of the Slovak Republic (here- inafter only as “Constitutional Court”) to provide legal interpretation of the Constitu- tion or of constitutional acts, to ensure the solution of disputes between governmental bodies applying the Constitution of the Slovak Republic. The analysis of the individual decisions confirms that it is not possible to determine that the purpose of these proceed- ings is fulfilled. The author further states that even after the judgement of the Constitu- tional Court, the appointing powers of the president in cooperation with other consti- tutional bodies remain an open problem.

Interpretacja Konstytucji lub ustawy konstytucyjnej przez Sąd Konstytucyjny Republiki Słowackiej

Niniejszy artykuł analizuje uprawnienia Trybunału Konstytucyjnego Republiki Sło- wackiej (zwanego dalej „Trybunałem Konstytucyjnym”) do zapewnienia interpretacji prawnej Konstytucji lub aktów konstytucyjnych, aby zapewnić rozwiązywanie sporów między organami rządowymi stosującymi Konstytucję Republika Słowacji. Analiza po- szczególnych decyzji potwierdza, że nie można ustalić, czy cel tego postępowania został osiągnięty. Autor stwierdza ponadto, że nawet po wyroku Trybunału Konstytucyjne- go, kompetencje prezydenta w zakresie powoływania we współpracy z innymi organa- mi konstytucyjnymi pozostają otwartym problemem.

REFERENCES:

Literature:

 • Gerloch A., Problémy interpretace a argumentace v soudobé právni teorii a právni praxi,
  [in:] Sborník příspěvku z veděckého kolokvia kateder teorie práva právnických fakult
  České republiky (Milovy 19.–20.6.2002), Praha 2003.
 • Herc T., Konanie o výklad ústavných zákonov, “Justičná revue” 2009, vol. 61, No. 3.
 • Larenz K., Canaris C.W., Methodenlehre der Rechtswissenschaft, Verlang 1999.
 • Mazák J., Brostl A., Klučka J., Ústavný súd Slovenskej republiky: (organizácia, proces,
  doktrína), Košice 2001.
 • Palúš I., Somorová Ľ., Štátne právo Slovenskej republiky, Košice 2011.
 • Prusák J., Teória práva, Bratislava 1995.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart