Author: Jaroslaw Matwiejuk
E-mail: matwiejuk@uwb.edu.pl
Institution: Uniwersytet w BIałymstoku
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6346-330X
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 185-198
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.06.14
PDF: ppk/52/ppk5214.pdf

The Republic of Tajikistan gained independence in consequence of the break-up of the Soviet Union and, for the first time in its history, had started to build a constitutional system modeled after democratic states. Tajikistan’s system of government is governed by the constitution adopted on November 6, 1994 in a national constitutional referen- dum. The country’s constitutional system is evolving. Its constitution has been amend- ed three times so far. The changes affected the legal position of the head of state, were intended to allow the incumbent President to remain in power, and were made before an upcoming presidential election. The amendments to the constitution included trans- formation of the parliament into a bicameral parliament, introduction of a presidential form of government, and a number of other important changes. All amendments to the constitution were approved by the nation in a national referendum. The constitution- al system appears to be stable but may evolve further. The question that remains is: In which direction will it evolve?

Ewolucja ustroju konstytucyjnego Republiki Tadżykistanu

Republika Tadżykistanu uzyskała niepodległość w wyniku rozpadu Związku Radzieckiego i po raz pierwszy w swojej historii rozpoczęła budowę ustroju konstytucyjnego wzorowa- nego na państwach demokratycznych. Ustrój państwa reguluje ustawa zasadnicza przyję- ta 6 listopada 1994 r. w ogólnonarodowym referendum konstytucyjnym. Ustrój konstytu- cyjny podlega ewolucji. Konstytucja była dotychczas trzykrotnie nowelizowana. Zmiany dotyczyły pozycji prawnej głowy państwa w celu umożliwienia utrzymania się u władzy urzędującemu prezydentowi i były dokonywane przed kolejnymi wyborami prezydencki- mi. W ramach nowelizacji konstytucji zreformowano parlament przekształcając go w par- lament dwuizbowy, wprowadzono prezydencką formę rządów oraz dokonano szeregu in- nych ważnych zmian. Wszystkie nowelizacje konstytucji zatwierdzane były przez naród w ogólnonarodowym referendum. Ustrój konstytucyjny wydaje się być stabilny, może jed- nak podlegać dalszej ewolucji. Otwarte pozostaje pytanie w jakim kierunku?

REFERENCES:

Literature:

 • Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warsaw 2008.
 • Bień-Kacała A., Rewizja czy zmiana konstytucji? (Charakter prawny nowelizacji konsty-
  tucji z 1989 r.), “Studia Iuridica Toruniensia” 2010, vol. VI.
 • Bisztyga A., Wojtczak D., Teoretyczne i komparatystyczne uwagi o trybie zmiany konsty-
  tucji i jej preambuły, [in:] Dookoła Wojtek… Księga pamiątkowa poświęcona dokto-
  rowi Arturowi Wojciechowi Preisnerowi, eds. R. Balicki, M. Jabłoński, Wrocław 2018.
 • Grotz F., Tajikistan, [in:] Nohlen D., Grotz F., Hartmann Ch., Elections in Asia and the
  Pacific: A Data Handbook: Volume I: Middle East, Central Asia, and South Asia,
  Oxford 2001.
 • Matwiejuk J., Rosja, [in:] Systemy ustrojowe państw współczesnych, eds. S. Bożyk, M. Grzy-
  bowski, Białystok 2012.
  Pogódek A., Dwuizbowy parlament republiki Tadżykistanu, “Roczniki Administracji
  i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu”, vol. XVI, No. 2.
 • Sokolewicz W., O gradacji zmian konstytucji, [in:] Konstytucja, wybory, parlament: stu-
  dia ofiarowane Zdzisławowi Jaroszowi, ed. L. Garlicki Warsaw 2000.
 • Strachota K., Falkowski M., Dżihad i Nowa Wielka Gra. Paradoksy zagrożenia wojują-
  cym islamem w Azji Centralnej, Warsaw 2010.
 • Достиев A.C., Конституция Республики Таджикистан 1994 года: История разра-
  ботки, принятия и основные положения, Душанбе 1999.
 • Имомов А., Конституционно-правовые проблемы развития Республики Таджики-
  стан (1992–1998), Душанбе 1998.
 • Имомов А., Процесс подготовки и принятия новой Конституции Республики Тад-
  жикистан, “Известия Академии наук Республики Таджикистан. Серия: Фило-
  софия и право” 1995, No. 3.
 • Класс А.А., Исторический опыт конституционного строительства в Таджики-
  стане, http://www.dslib.net/istoria-otechestva/istoricheskij-opyt-konstitucionnogo-
  stroitelstva-v-tadzhikistane.html.
 • Рахмонов Э., Таджикистан на пути демократии и цивилизованного общества,
  Душанбе 1996.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart