Author: Anna Hadała-Skóra
E-mail: hadala.anna@interia.pl
Institution: Uniwersytet Rzeszowski
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6432-5651
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 199-210
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.06.15
PDF: ppk/52/ppk5215.pdf

This article is devoted to one of the classic functions of the legislature, which is the con- trol function. In the first part of the elaboration the author focuses on the characteriza- tion of such concepts as control, parliamentary control and the control function regard- ing doctrinal level. The rest of the article deals with the specific competences by which the Congress of the Senate of the United States of America participates in the perfor- mance of the parliamentary control function.

Udział drugiej izby parlamentu w realizacji funkcji kontrolnej na przykładzie Senatu Stanów Zjednoczonych Ameryki

Niniejszy artykuł poświęcony jest jednej z klasycznych funkcji legislatywy jaką jest funk- cja kontrolna. W pierwszej części opracowania autor skupia się na scharakteryzowaniu takich pojęć jak kontrola, kontrola parlamentarna oraz funkcja kontrolna na płaszczyź- nie doktrynalnej. Natomiast dalsza część artykułu dotyczy konkretnych kompetencji, za pomocą których wchodzący w skład Kongresu Senat Stanów Zjednoczonych Amery- ki bierze udział w realizacji funkcji kontrolnej parlamentu.

REFERENCES:

Literature:

 • Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warsaw 2001.
 • Bożek M., [in:] Polskie prawo konstytucyjne na tle porównawczym, ed. R.M. Małajny,
  Warsaw 2013.
 • Czeszejko-Sochacki Z., Prawo parlamentarne w Polsce, Warsaw 1997.
 • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warsaw 2014.
 • Gdulewicz E., W. Orłowski, [in:] Prawo konstytucyjne, ed. W. Skrzydło, Lublin 1996.
 • Harris J.P., Congressional control of administration, Washington D.C. 1964.
 • Jarosz J., Parlament jako organ władzy ustawodawczej, [in:] Założenia ustrojowe, struk-
  tura i funkcjonowanie parlamentu, ed. A. Gwiżdż, Warsaw 1997.
 • Kelsen H., O istocie i wartości demokracji, Warsaw 1993.
 • Laidler P., Podstawowe założenia systemu prezydenckiego na przykładzie USA, [in:] Sys-
  temy rządów w perspektywie porównawczej, ed. J. Szymanek, Warsaw 2014.
 • Marszałek-Kawa J., Realizacja funkcji kontrolnej przez parlamenty narodowe, “Cywilizac-
  ja i Polityka” 2003, No. 1.
 • Mojak R., Funkcja parlamentarnej kontroli działalności rządu, [in:] Parlament model kon-
  stytucyjny a praktyka ustrojowa, ed. Z. Jarosz, Warsaw 2006.
 • Oleszek W., Congressional procedures and the Policy Process, Washington 2013.
 • Palmer B., Hearings in the U.S. Senate: A Guide for Preparation and Procedure, [in:] Sen-
  ate of the U.S.: Committees. Rules and Procedures, eds. J.B. Catler, C.M. Rice, New
  York 2008.
 • Piotrowski R., Senat Stanów Zjednoczonych Ameryki. Struktura i funkcje, Warsaw 2013.
 • Pułło A., System konstytucyjny Stanów Zjednoczonych, Warsaw 1997.
 • Stefani W., Formen, Verfahren und Wirkungen der parlamentarischen Kontrolle, [in:] Par-
  lamentsrecht und Parlamentspraxis in der Bundesrepublik Deutschland, eds. H. Schnei-
  der, W. Zeh, Walter de Gruyter, Berlin–New York 1989.
 • Stembrowicz J., Rząd w systemie parlamentarnym, Warsaw 1982.
 • Sylwestrzak A., Władza czwarta – kontrolująca, “Państwo i Prawo” 1992, vol. 7.
 • Szymanek J., Druga izba we współczesnym parlamencie. Analiza porównawcza na przykładzie
  europejskich państw unitarnych, Warsaw 2005.
 • Truman D.B., The Governmental Process, New York 1953.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart