Author: Renata Świrgoń-Skok
E-mail: rskok@op.pl
Institution: Uniwersytet Rzeszowski
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2635-6462
Author: Małgorzata Trybus
E-mail: trybus.m.m@gmail.com
Institution: Uniwersytet Rzeszowski
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 211-221
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.06.16
PDF: ppk/52/ppk5216.pdf

The aim of this article is to present the development and structure of the judiciary in the Vatican City State, which is an absolute and elective monarchy, while the Supreme Pon- tiff of the Universal Church enjoys full legislative, executive and judicial power. In turn, the system of public authorities’ power has a complex structure and is completely differ- ent from the construction of the political system in other countries. This in turn implies the original judicial structure in the Vatican City State.

Władza sądownicza w Państwie Mieście Watykan

Celem artykułu jest przedstawienie rozwoju i struktury sądownictwa Państwa Miasta Watykańskiego, które jest monarchią absolutną i elekcyjną, oraz w którym pełnię wła- dzy, tak ustawodawczej, wykonawczej jak i sądowej, ma Najwyższy Kapłan Kościoła Po- wszechnego. Z kolei system władzy organów publicznej ma złożoną strukturę i jest całko- wicie odmienny od budowy systemu politycznego w innych państwach. To zaś implikuje oryginalną strukturę sądownictwa Państwa Miasta Watykan.

REFERENCES:

Literature:

 • Andrzejczak H., Teoretyczne i praktyczne aspekty pozycji Stolicy Apostolskiej w publicz-
  nym prawie międzynarodowym, “Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1967, No. 14.
 • Bogacki P., Stolica Apostolska jako podmiot prawa międzynarodowego, Warsaw 2009.
 • Czaja J., Prawnomiędzynarodowy status Watykanu, Warsaw 1983.
 • Czaja J., Sytuacja prawnomiędzynarodowa Watykanu, “Życie i Myśl” 1979, No. 6.
 • Gordziałkowski J., Historia Państwa Kościelnego, Kraków 2007.
 • Górski K., Papiestwo w Rzymie, Kraków 1990.
 • Jakubecki W., O Roma Felix. Geneza, specyfika i przeobrażenia instytucji politycznych
  Państwa Miasta Watykańskiego, Warsaw 2005.
 • Jakubowski W., M. Solarczyk, Ustrój Kościoła Rzymskokatolickiego, Warsaw 2002.
 • Jakubowski W., Ustrój Państwa Miasta Watykańskiego, [in:] Systemy polityczne wybra-
  nych państw, ed. K.A. Wojtaszczyk, Warsaw 2004.
 • Koprowski A., Administracja i dyplomacja watykańska – struktura i ukierunkowania: wi-
  zja porządku międzynarodowego, “Przegląd Powszechny” 2004, No. 5.
 • Kosicki A., Problem podmiotowości europejskich „minipaństw” w świetle prawa między-
  narodowego, “Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2002, No. 1.
 • Kowalczyk J., Nowa konstytucja Państwa Watykańskiego, Lublin 2001.
 • Kowalczyk P., Wyrok w imieniu Najwyższego Kapłana – charakterystyka władzy sądow-
  niczej w Państwie Mieście Watykan, “Studia Iuridica Toruniensia” 2014, vol. XIV.
 • Longchamps de Bérier F., Zubik M., Ustawa Zasadnicza Państwa Miasto Watykan oraz
  inne akty ustrojowe, Wstęp, wybór i tłumaczenie, Warsaw 2008.
 • Mezglewski A., Stolica Apostolska i Państwo Watykańskie jako podmioty prawa między-
  narodowego, “Studia z Prawa Wyznaniowego” 2005, vol. 8.
 • Mielnik B., Stolica Apostolska i Watykan – podmiotowość w prawie międzynarodowym,
  “Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji” 2007, vol. 76.
 • Papciak K., 75 lat państwa watykańskiego: Watykan czy Stolica Apostolska?, “Znaki No-
  wych Czasów” 2004, No. 10.
 • Picardi N., System prawny Państwa Watykańskiego, tr. K. Kozak, “Prawo, Administra-
  cja, Kościół” 2005, No. 4.
 • Staszków J., Podmiotowość Watykanu i Stolicy Apostolskiej w prawie międzynarodowym
  publicznym, “Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2006, No. 3.
 • Świrgoń-Skok R., E. Ejankowska, Rozwój sądownictwa państwowego w Państwie Mia-
  sta Watykańskiego w XX wieku, [in:] Sądownictwo w Europie w XIX i XX wieku, eds.
  E. Leniart, R. Świrgoń-Skok, W.P. Wlaźlak, Kraków 2016.
 • Świrgoń-Skok R., Zasady podziału władzy w Watykanie, [in:] Zasady podziału władzy
  we współczesnych państwach europejskich, vol. II, eds. S. Grabowska, R. Grabowski,
  Rzeszów 2016.
 • Węgrzyn B., Historia Kurii Rzymskiej, od początków do reformy Pawła VI w 1967 r., [in:]
  Państwo – prawo – jednostka. Problemy państwa, prawo oraz nauk pokrewnych, eds.
 • Cz.P. Kłak, K. Kaczmarczyk, A. Kiełtyki, Rzeszów 2006–2007.
 • Z papiestwem przez dzieje, ed. W. Adamczewski, Warsaw 2007.
 • Zubik M., Rozwiązania ustrojowe Państwa Watykańskiego, “Państwo i Prawo” 2004, No. 4.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart