Author: Robert Orłowski
E-mail: robert.orlowski@poczta.umcs.lublin.pl
Institution: Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8692-8739
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 315-328
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.06.23
PDF: ppk/52/ppk5223.pdf

Time limits are a normative approach to time, the passing of time is then a legal event (an element of a legal event). The provisions of the 1997 Constitution repeatedly use different types of time limits, but do not indicate how they are calculated. It seems that the time limits specified in days, months and years should be calculated according to computatio civilis, thus taking into account certain conventional rules. Such a time limit ends at the end of the last day of the time limit, but usually starts at the beginning of the day following the day the event, with which the legal provision relates the beginning of the time limit, occurred. Time limits determined using shorter time units (e.g. in hours) should be calculated according to computatio naturalis, i.e. strictly from one moment to another. Such conclusions can be reached using various methods of interpretation, but the most appropriate seems to be the use of analogy from the law.

Obliczanie terminów regulowanych przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (wybrane zagadnienia)

Terminy są normatywnym ujęciem czasu, upływ czasu stanowi wówczas zdarzenie prawne (element zdarzenia prawnego). Przepisy Konstytucji z 1997 r. wielokrotnie posługują się różnymi rodzajami terminów, ale nie wskazują sposobu ich obliczania. Wydaje się, że terminy określone w dniach, miesiącach oraz latach powinny być liczone według computatio civilis, a więc z uwzględnieniem pewnych reguł konwencjonalnych. Termin taki kończy się wraz z upływem ostatniego dnia terminu, natomiast rozpoczyna się najczęciej wraz z początkiem dnia następującego po dniu, w którym nastąpiło zdarzenie, z którym przepis prawa wiąże rozpoczęcie biegu terminu. Terminy wyznaczone za pomocą krótszych jednostek czasu (np. w godzinach) powinny być liczone według computatio naturalis, a więc w sposób ścisły, tj. od chwili do chwili. Do takich wniosków można dojść posługując się różnymi metodami wykładni, najwłaściwsze wydaje się jednak zastosowanie analogii z prawa.

REFERENCES:

Literature:

 • Abramiak B., Komentarz do art. 57, [in:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania
  administracyjnego. Komentarz, Warsaw 2019.
 • Banaszak B., komentarz do art. 98 Konstytucji, tezy 5–6, [in:] B. Banaszak, Konstytucja
  Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warsaw 2012.
 • Bosek L., Komentarz do art. 98 Konstytucji, teza 9, [in:] Konstytucja RP. vol. II. Komentarz
  do art. 87–243, ed. M. Safjan, L. Bosek, Warsaw 2016.
 • Człowiekowska J., Czas w materialnym prawie administracyjnym, [in:] Czas w prawie administracyjnym,
  ed. J. Zimmerman, Warsaw 2011.
 • Dobosz P., Czas w ustrojowym prawie administracyjnym, [in:] Czas w prawie administracyjnym,
  ed. J. Zimmerman, Warsaw 2011.
 • Garlicki L., Komentarz do art. 98 Konstytucji, [in:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
  Komentarz, T. I, ed. L. Garlicki, Warsaw 1999.
 • Kmiecik Z., Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji,
  postępowanie sądowoadministracyjne, Warsaw 2019.
 • Krysztofiuk G., Komentarz do art. 123 kpk, [in:] Kodeks postępowania karnego. vol. I. Komentarz.
  Art. 1–424, ed. D. Drajewicz, Warsaw 2019.
 • Kulik M., Przedawnienie karalności i przedawnienie wykonania kary w polskim prawie
  karnym, Warsaw 2014.
 • Leszczyński L., Zirk-Sadowski M., Wojciechowski B., Wykładnia w prawie administracyjnym,
  [in:] System prawa administracyjnego, eds. R. Hauser, A. Wróbel, Z. Niewiadomski,
  Warsaw 2015.
 • Nowikowski I., O regułach obliczania terminów w procesie karnym (kwestie wybrane),
  [in:] Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego. Księga jubileuszowa
  dedykowana profesorowi Tadeuszowi Bojarskiemu, eds. A. Michalska-Warias,
  I. Nowikowski, J. Piórkowska-Flieger, Lublin 2011.
 • Sokolewcz W., Komentarz do art. 154 Konstytucji, [in:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
  Komentarz, T. I, ed. L. Garlicki, Warsaw 1999.
 • Stankiewicz R., Komantarz do art. 57, [in:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz,
  eds. R Hauser, M. Wierzbowski, Warsaw 2015.
 • Strugała R., Komentarz do art. 110 kc, [in:] Kodeks cywilny. Komentarz, eds. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warsaw 2019.
 • Wasilewski A., Upływ czasu jako zdarzenie prawne w prawie administracyjnym, “Państwo
  i Prawo” 1966, No. 1.
 • Wincenciak M., Przedawnienie w polskim prawie administracyjnym, Warsaw 2019.
 • Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku,
  Warsaw 2000.
 • Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii prawa, Poznań 2001.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart